پایان نامه ها و مقالات

نظام های حقوقی

اول‌ وی‌ انجام‌ می‌شود مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهند بود. تبصره- حکم‌ این‌ ماده‌ مانع‌ انجام‌ تکالیف‌ دیگری‌ که‌ در فصول‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ موارد مذکور تصریح‌ شده‌ است‌ نمی‌باشد»ماده قانونی فوق که در مقام Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع تحقیق حقوق درباره نوجوانان بزهکار

داشته و اگر اختلافی در پاره‌ای موارد به چشم می‌خورد از نحوه تاثیر جنبه‌های مختلف این عامل قوی است. بدین صورت که گروهی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و دسته‌ای فقر و درماندگی Read more…

By mitra7--javid, ago