بایگانی دسته: پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغییرات اقلیمی

برخورد نشد و تنها چند مقاله مرتبط وجود داشت: 1- آذری، مهدی، «تغییرات اقلیمی و مسئله فقر»، اقتصاد سیاسی، سال پنجم، شماره 16، 1387، صص 62- 86 2- امیر ارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و همبستگی بینالمللی»، مجله تحقیقات … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغییرات اقلیمی

اقلیمی بر محیط زیست انسان 32مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی موجود در زمینه مقابله باتغییرات اقلیمی 37گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بینالمللی موجود در مقابله با تغییرات اقلیمی 37بند اول: کنوانسیون 1985 وین راجع به حمایت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیمه های اجتماعی

قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد» و ظاهراً مجموعه این مقررات سعی در اعلام کمک هزینه عائله مندی به عنوان یکی از کمک های مشمول نظام حمایتی تأمین اجتماعی دارند. لیکن ماده … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کارفرما

دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی بند 1 ماده 86 قانون تأمین اجتماعی درخصوص شرایط بیمه شده جهت استفاده از مزایای عائله مندی حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار را لازم می داند. آنچه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

قانون نظام صنفی

ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی مشعر بر این مطلب است که در احراز رابطه بیمه ای فی مابین بیمه شده و سازمان تأمین اجتماعی شخص بیمه شده به عنوان شخص … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اقدامات درمانی

محدوده تکلیف کارفرما را به روشنی مشخص می کرد. خصوصاً اینکه بعضاً اقدامات درمانی اولیه ممکن است نیازمند صرف هزینه کلانی باشد.مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی عبارت پایانی ماده 65 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

هزینه های درمان

زیان آور ظرف دو سال تکلیف کارگاه هایی که در آنها مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد روشن شده و این کارگاه ها به سرعت ایمن‌سازی شوند. ماده 3 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور بر این نکته … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حقوق و دستمزد

قانون باشد. لذا با توجه به اصل مذکور در تفسیر ذیل ماده 36 باید پذیرفت که عدم پرداخت حق‌بیمه کارگر از سوی کارفرما، رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیست و اشخاصی که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. مشمول ذیل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیمه های اجتماعی

نسبت به ارائه لیست خلاف واقع به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می نمایند و اشتغال من غیرحق فردی را گواهی می کنند، گواهی ایشان مبنای استفاده افراد از مزایای تأمین اجتماعی قرار می گیرد. بنابراین کسانی که گواهی آنان تأثیری … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نظام های حقوقی

عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می داند. همچنین بند 7 این اصل در مورد تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و علی‌الخصوص اصل 22 قانون اساسی درخصوص حریم خصوصی (شامل مسکن و شغل)، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: