پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغییرات اقلیمی

برخورد نشد و تنها چند مقاله مرتبط وجود داشت: 1- آذری، مهدی، «تغییرات اقلیمی و مسئله فقر»، اقتصاد سیاسی، سال پنجم، شماره 16، 1387، صص 62- 86 2- امیر ارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغییرات اقلیمی

اقلیمی بر محیط زیست انسان 32مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی موجود در زمینه مقابله باتغییرات اقلیمی 37گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بینالمللی موجود در مقابله با تغییرات اقلیمی 37بند اول: کنوانسیون Read more…

By mitra7--javid, ago