بایگانی نویسنده: mitra1--javid

منبع پایان نامه ارشد درمورد نور فلورسنت

شد. تمام عصاره جوانه گندم فاقد چربي فعاليت آنتي اکسيداني در روش به دام انداختن راديکال DPPH، سنجش مهار راديکال ABTS، روش قدرت احيا و مهار پرواکسيداسيون اسيد لينولئيک به نمايش گذاشتند. در ميان عصاره هاي مورد آزمايش ، عصاره … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد زيتون، ترکيبات، انديس، آنتي

ي سرخ کردن شد. بهترين عملکرد سرخ کردن براي روغن کانولا با استفاده از % 3 از روغن کنجد و روغن سبوس برنج با هم به دست آمد RBO 94:3:3 w/w/w ) /SEO /CAO).فرهوش و همکاران 2009، ترکيب اسيد چرب، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد گياه، ترکيبات، کانولا، مقايسه

آنتي اكسيدان (صالحي و همکاران، 1393) 74 فهرست اشکالعنوان صفحه شکل 3- 1- دستگاه شيکر 47شکل3-2- منحني استاندارد غلظت اسيد گاليک در برابر ميزان جذب خوانده شده درطول موج 7?5 نانومتر 49شکل 3-3- منحني كاليبراسيون ميزان آلفا- توكوفرول در برابر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق درباره سرعت راه رفتن

به منظور کاهش خطر زمين خوردن مجدد در آينده باشد. با توجه به اينکه همبستگي قوي بين غير هم فاز شدن اين رابطه بين سگماني و افت تعادل وتحرک عملکردي به دست آمده است، انتظار اتخاذ رفتار تطابقي مذکور جهت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق درباره کنترل حرکت، سرعت راه رفتن

ا DP روابط بين سگماني ران-ساق سمت و چپ در تکليف تکليف “شمارش معکوس ضمن راه رفتن کند” و MARP رابطه بين سگماني ران-ساق سمت راست در تکليف “شمارش معکوس ضمن راه رفتن تند” همبستگي ضعيف مثبت معني دار داشت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق درباره سرعت راه رفتن

: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh. جدول 4-4 (ادامه) ميانگين و خطاي معيار روابط بين سگماني اندام هاي تحتاني در گروه سالمندان با سابقه زمين خوردن (12 نفر) Parametersميانگينخطاي معيار Parametersميانگينخطاي معيارBFW_DP_SF_R36/200/21 BPW_MARP_SF_R10/200/78BFW_DP_TS_R3/560/36 BPW_MARP_TS_R20/891/56BFW_DP_PT_R7/410/82 BPW_MARP_PT_R79/062/23 BFW_DP_SF_L8/940/26 BPW_MARP_SF_L21/220/94BFW_DP_TS_L3/980/35 BPW_MARP_TS_L21/341/70BFW_DP_PT_L7/960/69 BPW_MARP_PT_L78/842/15 BFW_MARP_SF_R11/330/72 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق درباره معيار، ميانگين، خطاي، Walking;

ي ويژگيهاي توصيفي متغيرهاي زمينه اي و روابط بين سگماني اندام هاي تحتانيدر اين بخش ابتدا مشخصات آمار توصيفي متغيرهاي زمينه اي شرکت کنندگان در اين مطالعه در جدول 4-1 نمايش داده شده اند. همانطور که در اين جدول مشاهده … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق درباره سرعت راه رفتن، آزمون انتخاب

سنجش تعادل Berg)، تحرک (آزمون Timed Up and Go)، ترس از زمين خوردن (پرسشنامه FES-I) و افسردگي (GDS-15) پرداختيم. ارزيابي عملکرد شناختي:در ابتدا از افراد مورد آزمون خواسته مي شد که در حالي که روي صندلي نشسته است، تکاليف شناختي … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق درباره سرعت راه رفتن، کنترل حرکت، افراد سالمند

دانشگاه هاي هاروارد و تل آويو، به بررسي هاي گسترده اي در زمينه راه رفتن سالمندان به ويژه نقش توجه و عملکرد اجرايي بر پارامترهاي راه رفتن دست زده اند. Van Iersel, Reelick و همکارانشان نيز در Radboud University Nijmegen … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق رایگان درباره سرعت راه رفتن

کنترلگر سالمندان با سابقه زمين خوردن منطقي به نظر مي رسد.? نکات کلينيکي:1. مي توان با تجويز تمرينات تعادلي و تحرکي عملکردي در برنامه تمرين درماني سالمندان به طور غير مستقيم به بهبود هم آهنگي بين سگماني در ايشان کمک … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: