پایان نامه ارشد درمورد مبلمان شهری، تغییر رفتار، مناسب سازی

دانلود پایان نامه

تقدیم به
پدر و مادر دلسوز
و
همسر فداکارم

با تشکر از
استاد راهنمای گرامی سرکار خانم دکتر شادمهری بهخاطر راهنماییهای مفید ایشان. و با تشکر از تمامی کسانی که مرا در انجام این اثر یاری رساندند.

فهرست عناوین
چکیده
فصل اول- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 1
فصل دوم- بررسی متون ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 5
2-1- وندالیسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 7
2-2- مبلمان شهری ………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 9
2-2-1- ارتباط مبلمان شهری و شهروند …………………………………………………………………………………………………….. صفحه 9
2-2-2- طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری ………………………………………………………………………………………….. صفحه 10
2-2-3- وندالیسم در مبلمان شهری …………………………………………………………………………………………………………. صفحه 13
2-3- یادگارنویسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 14
2-3-1- نظریه های توجیه کننده یادگارنویسی …………………………………………………………………………………………… صفحه 17
2-3-2- مطالعات بر روی یادگار نوشته ها ………………………………………………………………………………………………….. صفحه 18
2-4- رویکرد های طراحی………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 19
2-4-1- رویکرد طراحی برای تغییر رفتار کاربر…………………………………………………………………………………………….. صفحه 19
2-4-1-1- لنز معماری…………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 20
2-4-1-2- لنز تصحیح خطا……………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 20
2-4-1-3- لنز تشویقی…………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 21
2-4-1-4- لنز دیداری……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 22
2-4-1-5- لنز شناختی………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 22
2-4-1-6- لنز امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 23
2- 5- رویکرد طراحی تشویقی ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 23
2-5-1- انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 24
2-5-2- توانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 25
2-5-3- ماشه………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 26
2-6- رویکرد طراحی مفرح ………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 26
2-7- جمع بندی بررسی متون………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 28
3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 31
3-1- فاز اول؛ مشاهده و عکس برداری……………………………………………………………………………………………… صفحه 33
3-1-1- متریال ……………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 33
3-1-2- محتوا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 34
3-1-3- نتیجه گیری فاز مشاهده و عکس برداری………………………………………………………………………………………… صفحه 37
3-1-4- جمع بندی فاز مشاهده و عکس برداری………………………………………………………………………………………….. صفحه 38
3-2- پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 39
3-2-1- ساختار پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 39
3-2-2- نتایج بخش اول پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………… صفحه 40
3-2-3- نتایج قسمت الف بخش دوم پرسشنامه…………………………………………………………………………………………… صفحه 41
3-2-4- نتایج قسمت ب بخش دوم پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………. صفحه 43
3-3- جمع بندی روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. صفحه 49
4- طراحی و توسعه………………………………………………………………….
…………………………………………………… صفحه 53
4-1- فاز شرایط ابهام……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 55
4-2- فاز شرایط وضوح …………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 69
4-2-1- طرح نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 83
4-2-2- سناریو طرح نهایی…………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 91
4-2-3- متریال و روش تولید…………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 93
4-2-4- نقشه های فنی………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 95
5- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 99
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 103
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 109

فهرست نمودارها
نمودار3-1………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 34
نمودار3-2………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 35
نمودار 3-3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 40
نمودار 3-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 41
نمودار3-5…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 42
نمودار3-6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 42
نمودار3-7 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 44
نمودار3-8 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 45
نمودار3- 9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 46
نمودار3- 10 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 47
نمودار3- 11 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 48
نمودار 4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 69
نمودار 4-2………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 69

فهرست تصاویر
تصویر 2-1………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 15
تصویر 2-2………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 15
تصویر 2-3………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 16
تصویر 2-4………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 16
تصویر 2-5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 17
تصویر 2-6………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 17
تصویر 2-7………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 19
تصویر 2-8

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید