پایان نامه ارشد درمورد مبلمان شهری، طراحی محصول، تغییر رفتار، حریم خصوصی

دانلود پایان نامه

کاهش تخریب وندالیستی منجر می شود.
– «ناشناس بودن» عامل بسیار مهمی در بروز یادگارنویسی قلمداد میگردد.
– بیشترین واژه های به کار رفته در یادگارنوشته ها به ترتیب؛ نام و نام خانوادگی افراد، 55 درصد، تاریخ یا زمان درج یادگاری، 11 درصد بوده اند. حروف و کلمات لاتین نیز در رده های بعدی قرار داشته اند.
– بیشترین ماده به کار رفته در یادگار نوشته ها، زغال، گچ و پس از آن رنگ، اسپری و در مرتبه ای پایین تر، کنده کاری به وسیله ی کلید، چاقو، و اشیا نوک تیز بوده اند.
فصل بررسی متون بر پایه ی مطالعات در زمینه ی وندالیسم، یادگارنویسی، مبلمان شهری و رویکردهای تغییر رفتار کاربر، طراحی تشویقی و طراحی مفرح به رشته تحریر درآمده است.

3- روش تحقیق
در این فصل، تحقیق برای شناخت یادگارنویسی در محوطه ی تئاتر شهر تهران، برمبنای مشاهده و بررسی و تحلیل یادگارنوشته های به جا مانده تا کنون و همچنین نظر سنجی از مراجعین به این مکان انجام گرفته است. به این ترتیب در این فصل، تحقیق در دو فاز صورت گرفته است. فاز اول که تحلیلی بر عکس های یادگارنوشته های این بنا را در بر می گیرد و فاز دوم به طرح، بررسی و تحلیل پرسشنامه ای برای شناخت بیشتر ریشه های این رفتار می پردازد.
3-1- فاز اول؛ مشاهده و عکس برداری
با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه یادگارنویسی، روش مشاهده و عکس برداری و سپس تحلیل عکس ها از روش های اصلی تحقیق در زمینه وندالیسم و خصوصاً یادگارنویسی بوده است(نوبخت، 1391; شاهمندی وشهیدانی، 1391). به این منظور، در یک نوبت مراجعه به محوطه ی تئاتر شهر از یادگار نوشته های موجود عکاسی شده است. در مجموع 380 عکس بدست آمده که برخی از عکس ها بیشتر از یک مورد یادگار نویسی را نمایان می سازند. در ادامه به تحلیل و بررسی این عکس ها پرداخته می شود.
3-1-1- متریال
با نگاهی دقیقتر بر عکس های یادگار نوشته ها، دو روش در ثبت آنها مشاهده میشود. یادگاری ها به دو روش حکاکی با جسمی نوک تیز(همچون کلید و یا سنگ) و یا نوشتن توسط جسمی رنگی (همچون زغال و یا ماژیک) نگاشته شدهاند. در یک مورد به نظر می رسد از مهر استفاده شده است(تصویر3-1). در نمودار (3-1) نسبت این دو نشان داده شده است.

تصویر3-1- استفاده از اجسام نوک تیز در حکاکی، ماژیک و مهر برای ثبت یادگاری در محوطه تئاتر شهر

بنظر می رسد افراد برای ثبت یادگاری خود از هر وسیله ی در دسترس سود جسته اند. از سنگ و کلید گرفته تا زغال، گچ و ماژیک و خودکار. این تنوع در متریال و کاربرد آنها می تواند نشانگر میزان تعجیل افراد از یک سو و تصمیم آنی و از پیش برنامه ریزی نشده از سوی دیگر باشد. فراوانی استفاده از ابزار برخلاف نتایج تحقیق نوبخت(1391) بر روی مکان های تاریخی یزد بوده اند. در تحقیق وی بیشترین ماده به کار رفته، زغال و گچ و پس از آن رنگ، اسپری و در مرتبه ای پایین تر، کنده کاری به وسیله ی کلید، چاقو، و اشیا نوک تیز بوده اند. در حالیکه بیشترین یادگارنوشته ها در محوطه تئاتر شهر کنده کاری بوده و پس از آن زغال و یا گچ و ماژیک استفاده شده اند.
3-1-2- محتوا
در بررسی عکس ها، محتوای یادگار نوشته ها مورد بررسی قرارگرفت. بر این اساس محتوای یادگار نوشته ها، یادگاری ها به این گروهها تقسیم شدند؛ نام یا نام خانوادگی، کلمات و یا حروف انگلیسی، تاریخ، کلمات و یا جملات رکیک، امضاء، نمادها(همچون صلیب شکسته، قلب تیرخورده و ضربدر)، کلمه یادگاری، خط خطی، کلمات نامفهوم، جمله ها، اعداد و یا ساعت، شماره تلفن، و اسامی شهر ها(تصویر3-2). با توجه به آن که ممکن بود در یک عکس بیش از یک مورد از موارد فوق مشاهده شود، بنابراین تعداد موارد فوق در عکس ها یافت شده و شمارش شده اند. در مجموع 416 مورد یادگار نویسی در عکس ها یافت شد. در نمودار (2-3) تعداد یادگارنوشته ها در هر یک از موارد فوق آورده شده است.

با توجه به نمودار فوق به نظر می رسد افراد بیشتر مایل بوده اند تاریخ(26درصد) و نام و نام خانوادگی(23 درصد) خود را به یادگار بگذارند. این میزان با فراوانی واژه های تحقیق نوبخت (1391) بر روی مکان های تاریخی یزد، همخوانی ندارد(نام و نام خانوادگی 55 درصد و تاریخ درج 11 درصد). با این وجود در هر دو تحقیق این دو شاخص بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. در برخی موارد این اطلاعات با استفاده از حروف انگلیسی و یا ابتدای نام و نام خانوادگی با حروف انگلیسی(initial) ثبت شده اند. در عین حال خط خطی نمودن نه به عنوان ثبت یادگاری بلکه برای از بین بردن آن و در مواردی تخریب در قالب وندالیسم به وفور مشاهده می شود.
تصویر (3-3) بیان کننده نمونه های منتخب از انواع مختلف یادگارنویسی در محوطه ی تئاتر شهر است.

3-1-3- نتیجه گیری فاز مشاهده و عکس برداری
با مشاهده این مکان و عکس ها میتوان به نتایج زیر پی برد:
• در تعدادی از عکس ها انبوهی از یادگار نوشته ها در یک مکان مشاهده می شوند(تصویر3-3). این امر تأییدی براین اصل است که امکان بروز وندالیسم در مکانی که دارای آثار تخریب وندالیسمی است بیشتر است(Rezaee, Rao & Arbi, 2010). از آنجایی که یادگارنویسی بر روی بناهای تاریخی نوعی وندالیسم محسوب می شود، تجمع یادگار نوشته ها در یک ن
قطه توسط افراد مختلف قابل توجیه است. در اینجا دو نکته حائز اهمیت می باشند؛ یکی آنکه آیا افراد از ثبت یادگاری به روش های یافت شده در عکس های فوق، انگیزه وندالیسمی و تخریبی دارند یا خیر؟ و دیگری آنکه آیا مشاهده ی یادگاری های دیگران، فرد را ترغیب به ثبت یادگارنویسی نموده است؟ به منظور یافت پاسخ این پرسش ها می توان در بخش طرح پرسشنامه، پرسش هایی را طرح ریزی کرد.

تصویر 3-3- نمونه هایی از انبوه یادگارنوشته ها در یک مکان در محوطه تئاتر شهر

• همانگونه که از تصویر (3-3) و عکس های مشابه برداشت می شود، یادگارنوشته ها به صورت گروهی نوشته شده اند. برخی از یادگارنوشته ها که در کنار هم و به یک سبک و با وسیله ی یکسان نگاشته شده توسط گروهی از دوستان و یا زوجها نوشته شده است. این امر تأثیر گروه را بر فرد نشان می دهد(Bandura, 1977). بدین ترتیب به نظر می رسد یادگارنویسی فعالیتی جمعی باشد که در این حالت یادگارنوشته ها بیشتر به ثبت رابطه ی این افراد یا زوج ها اشاره دارند. این روابط می تواند شامل روابط احساسی همچون عشق و علاقه(اغلب تنها نام عنوان می شود ونه نام خانوادگی)، روابط دوستانه با نوشتن تعریف از یکدیگر در کنار نام دوستانشان(اغلب به همراه نام و نام خانوادگی) و همشهری بودن در مجموع نقطه اشتراک این افراد باشد. در مقایسه با این قبیل یادگار نوشتهها، تعدادی دیگر وجود دارند که فرد به تنهایی آنها را نوشته است. گواهی در دست نیست که ذکر ننمودن نام همه ی افراد نشانگر تنها بودن فرد باشد لیکن در مواردی مشاهده می شود که فرد بی پروا احساس خود را مینویسد و یا در نوشته هایش کلمات و جملات رکیک و یا حتی پیشنهادهای بی شرمانه ای را عنوان می کند. بنظر میرسد اینگونه یادگارنوشته ها در خفا نوشته شده باشند و فرد علاقه ای نداشته است کسی از هویت وی مطلع شود. به طور کلی بنظر می رسد اینگونه نوشته ها در زمره ی یادگارنویسی نبوده و صرفاً دیوارنوشته محسوب شوند. با این وجود می توان در طرح پرسشنامه از عکس العمل افراد دیگر در مواجهه با این دیوارنوشته ها پرسش نمود. لذا در طراحی استند یادگاربان در این محوطه، این قبیل دیوار نوشته ها نیز می بایست توسط طراح دیده شده و راهحلی برای آنها ارائه شود.
• در برخی یادگار نوشتهها چندین مورد در کنار هم به صورت یک قالب یادگاری دیده میشوند. در تعدادی، فرد نام و نام خانوادگی خود را در کنار تاریخ یادداشت نموده است. قالب های دیگری همچون نام چند نفر در کنار تاریخ و یا شهرآنها وجود دارند. بنظر میرسد فرد می خواهد حضور خود (در قالب فرد یا گروه) را در این مکان و در این زمان ابراز کند. این امر در بخش طراحی استند یادگاربان می تواند به عنوان یکی از ویژگی های طرح دیده شود. می توان برای افراد قالبهایی را تعریف نمود تا افراد بتوانند یادگاری خود را ثبت نموده و به این ترتیب یاگارنوشته هایی با مضامین زشت حذف شده و یا به فرم های قابل قبولی ارائه شوند.
• در مشاهده ی حضوری و گفتگو با تعدادی از افرادی که بر روی نیمکت های محوطه تئاتر شهر نشسته بودند، یکی از نیمکت های بتنی به عنوان مکان بسیار پرطرفدار برای یادگارنویسی معرفی شد. این نیمکت در قسمت پشت ساختمان قرار داشته و کمتر در حوزه دید قرار دارد. این امر می تواند برای طراحی بخش پرسشنامه مطرح شود که آیا افراد ترجیح می دهند بر بدنه ی ساختمان یادگاری بنویسند و یا بر روی نیمکت ها و المان های محیطی. از سوی دیگر استند یادگاربان می تواند یک مبلمان شهری نیز باشد که با طراحی خلاقانه افراد را به ثبت یادگاری بر آن تشویق نماید. استند یادگاربان می تواند در مکانی قرار گیرد که از سویی مشوق باشد و از سوی دیگر حریم خصوصی را برای فرد به منظور ثبت یادگاری فراهم آورد.
3-1-4- جمع بندی فاز مشاهده و عکس برداری
در مشاهده محوطه تئاتر شهر وهمچنین عکس برداری از یادگارنوشته ها نکاتی بدست آمدند که با یافته های بخش بررسی متون همسو بوده اند. فراوانی و تنوع محتوا، قالب هایی را برای عرضه به کاربر در طراحی استندیادگاربان به وجود آوردند. تجمع یادگاری ها در کنار هم نشانگر تشویق شدن توسط دیگر یادگارنویس ها بوده است. افراد از نام و نام خانوادگی و تاریخ تا افکار خود در قالب جملات، شرح احساسات را به عنوان یادگاری درج نموده اند. در برخی سعی بر محو نمودن یادگاری خود یا دیگران با خط خطی نمودن آنها مشاهده شدند. یادگارنوشته ها به طریق حکاکی با جسمی نوک تیز و درج با اجسام رنگی همچون ماژیک و زغال انجام گرفته است. افراد به صورت فردی و گروهی یادگاری نوشته اند. همچنین تمایل در ثبت یادگاری در خفا در یادگارنوشته ها و مکان ثبت آنها مشاهده شد. در مجموع یادگارنوشته های موجود راهکارهایی را در بخش پرسشنامه به منظور طرح سوالات و همچنین فاکتورهایی را در بخش طراحی استندیادگاربان در اختیار طراح قرار دادند.
3-2- پرسشنامه
در طراحی پرسشنامه اطلاعاتی که تا کنون به عنوان خلأ مطالعاتی بوده اند مورد توجه قرار می گیرند. به خصوص رویکرد طراحی تشویقی که نقش مهمی در انجام و یا عدم انجام رفتار دارد مد نظر قرار می گیرد. از آنجایی که در ایجاد یک رفتار سه عامل انگیزش، توانایی و ماشه یا جرقه می بایست فراهم باشند(Fogg, 2009)، لازم است این عوامل در رفتار یادگارنویسی توسط افراد یافت شود. فهم این سه عامل از طریق پرسشنامه می تواند در طراحی محصولی برای ترغیب افراد به ثبت یادگاری بر آن کمک رساند. از سوی دیگر سوالات ایجاد شده در بخش مشاهده و عکس برداری نیز در طر
احی پرسشنامه در نظر گرفته شده اند. بدین جهت در طراحی پرسشنامه، بخش دوم به پرسش در این زمینه می پردازد(ر.ک. پیوست1).
3-2-1- ساختار پرسشنامه
این پرسشنامه در دو بخش طراحی شده است. بخش اول به پرسش در زمینه اطلاعات فردی از قبیل سن، شغل و میزان تحصیلات می پردازد و بخش دوم اطلاعات مرتبط با یادگارنویسی را مورد پرسش قرار می دهد. بخش دوم نیز شامل دو پرسش می باشد. پرسش اول تشریحی بوده و از هدف افراد در مراجعه به تئاتر شهر پرسش می کند. و اما پرسش دوم شامل 19 گزاره است که افراد با مطالعه آنها میزان درستی آنها را در 5 مقیاس سنجیده و علامت گذاری می کنند.
گزاره های گنجانده شده در پرسش دوم منعکس کننده رویکرد طراحی تشویقی هستند. گزاره 1 تا 13 انگیزش را مورد بررسی قرار می دهند، در حالی که گزاره 14 تا 16 و 17 تا 19 به ترتیب بر توانایی و ماشه(جرقه) متمرکز هستند. در این میان گزاره های 6، 7، 9، 13 و 17 از نتایج به دست آمده از بخش مشاهده و عکس برداری به دست آمده اند(ر.ک.پیوست1).
نکته ی قابل توجه در طراحی گزاره ها استفاده از جملاتی است که به رفتار افراد دیگر اشاره دارد و مستقیماً از پاسخ دهنده پرسش نمیشود. به عنوان نمونه استفاده از گزاره ی “افراد هنگامی که عصبانی هستند یادگاری می نویسند” به جای گزاره ی “هنگامی که عصبانی هستم یادگاری می نویسم”. استفاده از این نوع بیان به دلیل آن است که اگر از فرد در مورد رفتار خودش پرسش شود ممکن است پاسخ دهنده سعی کند خود را مبرا از این رفتار جلوه داده، دور از واقعیت پاسخ دهد. اما اگر در مورد افراد دیگر از وی پرسش شود در حقیقت، پاسخ دهنده راجع به خود می نویسد.
3-2-2- نتایج بخش اول پرسشنامه
اطلاعات حاصل از پرسشنامه از افرادی که در محوطه ی تئاتر شهر حضور داشته اند در دو نوبت مراجعه به این مکان به دست آمده است. هر دو مراجعه در ساعت 16- 18 انجام شد. در مجموع 37 نفر حاضر به همکاری بوده و پرسش نامه را پر نمودند. در این میان 2 پرسشنامه به دلیل ناقص بودن پاسخ ها حذف شد. 35 پرسشنامه باقیمانده توسط 19 نفر خانم(3/54%) و 16 نفر آقا(7/45%) پاسخ دهی شد. گستره سنی پاسخ دهندگان از 15 سال تا 46 سال بوده و میانگین سنی این افراد 25 سال می باشد. نمودار 3-3 میزان تحصیلات افراد پاسخ دهنده را نشان می دهد.

پراکندگی شغل افراد در نمودار (3-4) آورده شده است.

3-2-3- نتایج قسمت الف بخش دوم پرسشنامه
در بخش دوم پرسشنامه در مورد یادگارنویسی پرسش به عمل آمده است. پرسش اول(قسمت الف) تشریحی بوده و از هدف افراد از مراجعه به تئاتر شهر پرسش می نماید. افراد اهداف خود را در این قالب ها بیان نمودند: کسب اطلاع در مورد نمایش ها و اکران ها ، تماشای نمایش، تفریح، مطالعه، لذت بردن از محوطه، نزدیک بودن به محل زندگی، دیدار دوستان و گذران وقت با آنها، گفتگویی دوستانه و قدم زدن در پارک دانشجو. در میان پاسخ ها، برخی به بیش از یک مورد اشاره داشتند. در نمودار (3-5) فراوانی این اهداف آورده شده است.

با نگاهی دقیقتر به این اهداف، دو هدف کلی شناسایی می شود. اهداف مرتبط با تئاتر و اهداف مرتبط با تفریح. در نمودار (3-6) میزان فراوانی این اهداف آورده شده است.

بیشترین اهداف، اهداف مرتبط با تئاتر شناسایی شده اند. از آنجایی که کاربری بنای تئاتر شهر تهران تماشای نمایش است، این نتیجه از قبل نیز قابل پیش بینی بود. لیکن پایا پای بودن این هدف با هدف های

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید