پایان نامه ارشد درمورد تغییر رفتار

دانلود پایان نامه

فاز شرایط ابهام
طرحهای شرایط ابهام در تصویر (4-1) تا (4-11) آورده شدهاند. طرحها در این فاز با الهام از فرم بنای تئاتر شهر، تئاتر، بازی، مشارکت، نشستنگاه، سنت یادگارنویسی، مشارکت و فرم ارائه شده اند.

تصویر 4-1- طراحی فاز ابهام با الهام از فرم تئاتر شهر

تصویر 4-2- طراحی فاز ابهام با الهام از فرم و قدمت تئاتر شهر

تصویر 4-3- طراحی فاز ابهام با الهام از تئاتر

تصویر 4-4- طراحی فاز ابهام با الهام از بازی

تصویر 4-5- طراحی فاز ابهام با استفاده از نشستنگاه

تصویر 4-6- طراحی فاز ابهام با الهام از سنت

تصویر 4-7- طراحی فاز ابهام با الهام از مشارکت

تصویر 4-8- طراحی فاز ابهام با الهام از فرم و زیبایی

تصویر 4-9- طراحی فاز ابهام با الهام از مکانیزم

تصویر 4-10- طراحی فاز ابهام با الهام از تئاتر

تصویر 4-11- طراحی فاز ابهام با الهام از نور پردازی

4-2- فاز شرایط وضوح
در این بخش طراحیها هدفمندتر بوده و اغلب آنها همپوشانی زیادی با نتایج پایاننامه دارند. در ادامه، طرحهای شرایط وضوح ارائه میگردند.

نمودار 4-1- مدل رویکرد طراحی

نمودار 4-2- مدل رویکرد طراحی برای تغییر رفتار

تصویر 4-12- طراحی فاز وضوح بر اساس چیدمان و خواص مواد

تصویر 4-13- طراحی فاز وضوح بر اساس خود نظارتی، دیده شدن، نظارت و خواص مواد

تصویر 4-14- طراحی فاز وضوح بر اساس شرایط محیطی، گواه اجتماعی

تصویر 4-15- طراحی فاز وضوح بر اساس کایروس، دیده شدن و خود نظارتی

تصویر 4-16- طراحی فاز وضوح بر اسا پیش فرض، استعاره و بهم پیوستن

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید