پایان نامه ارشد درمورد استراتژی ها، میراث فرهنگی، تغییر رفتار، مبلمان شهری

دانلود پایان نامه

8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 24
تصویر 2-9………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 27
تصویر 2-10………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 27
تصویر 3-1………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 33
تصویر 3-2………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 36
تصویر 3-3………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 37
تصویر 4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه57
تصویر 4-2………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 58
تصویر 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه59
تصویر 4-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه60
تصویر 4-5…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه61
تصویر 4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه62
تصویر 4-7…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه63
تصویر 4-8…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه64
تصویر 4-9…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه65
تصویر 4-10……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه66
تصویر 4-11……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه67
تصویر 4-12……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه71
تصویر 4-13……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه73
تصویر 4-14……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه75
تصویر 4-15……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه77
تصویر 4-16………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه79
تصویر 4-17……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه81
تصویر 4-18……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه85
تصویر 4-19……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه87
تصویر 4-20……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه89
تصویر 4-21……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه91
تصویر 4-22……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه93

1- مقدمه
ماندن و دیده شدن احساسی است که همواره مردم عادی، گردشگران و باستانشناسان را در دورههای مختلف تاریخی برای ثبت نام، نشان و تاریخ بازدیدشان از اثر وسوسه کرده است (اخلاقي، 1382). به نقل از مدیر دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور، حکاکی روی آثار و ابنیه واجد ارزشهای فرهنگی و تاریخی جرم محسوب شده و مجرمان علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا 10 سال محکوم میشوند. این در حالی است که برخورد قانونی با تمام مجرمانی که بناهای تاریخی و فرهنگی را با نوشتن یادگاریها و حکاکی تخریب میکنند از توان سازمان میراث فرهنگی و یا هر سازمان دیگری خارج است و البته بسیاری از آسیبهای وارده قابل جبران نمیباشد (لالمی، 1392).
از نظر شدت تخریب و آسیب و رفتار پرخاشگرانه، یادگارنویسی به معنای پایینترین سطح وندالیسم شناخته میشود (Berk & Aldrich, 1972). با گسترش امکان گردشگری در سالهای اخیر پدیده ثبت یادگاریهای گردشگران بر روی آثار تاریخی و ملی افزایش یافته و بیش از پیش زمینه تخریب این آثار پدید آمده است (نوبخت، 1391). از نظر کارشناسان آثار باستانی، فقدان فرهنگسازی و آموزش در زمینه پاسداشت آثار تاریخی و ملی، مهمترین عامل بروز این پدیده است (مودی، 1384). از سوی دیگر وندالیسم علیه آثار باستانی میتواند بر اثر عدم درونی شدن ایدهی اهمیت دادن به اثر تاریخی به عنوان نماد هویت ملی باشد؛ میراثی که با درونی شدن ارزشهای فرهنگی و هنری میتواند به عنوان یک میراث زیباییشناسانهی جهانی برای تمامی گردشگران محترم باشد (زندچی، 1392).
در راستای کاهش احتمال تخریب این آثار ارزشمند میتوان از دانش طراحی محصول به منظور تغییر رفتار کاربر با به کارگی
ری اصول تئوری طراحی مفرح، طراحی تشویقی، طراحی به منظور تغییر رفتار کاربر به عنوان برخی تئوریهای رفتار پایدار بهره گرفت(Montazeri, 2013) . طراحی مبلمان به منظور ثبت یادگاری، علاوه بر کاهش تخریبهایی که در آینده ممکن است به علت گسترش صنعت گردشگری رخ دهد؛ میتواند آثار مثبتی نظیر گسترش روابط اجتماعی، تقویت پیوستگی‌های احساسی میان افراد، آموختن مسائل تازه و ایجاد اعتماد به نفس به واسطه آن، مدیریت احساسات (به واسطه تفکیکپذیری و تحلیل احساسات)، رها شدن احساسات هیجانی ( منجر به آرامش‌بخشی)، تحریك حافظه (به واسطه فرایندهای خلاقه)، مرور خاطرات، بهرهگیری از خرد و دانش دیگران، و پیدا کردن اهداف‌ در زندگی را به همراه داشته باشد (فرخی، 1386).
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با شناسایی علل بروز پدیده یادگارنویسی بر دیوار تئاتر شهر تهران، محصولی در حیطه مبلمان شهری طراحی شود که از سویی راهکاری برای پاسخ به این نیاز باشد و از سوی دیگر به کاهش تخریب این اثر ارزشمند ملی و فرهنگی منجر گردد.

2- بررسی متون
در بخش بررسی متون با توجه به ابعاد و اهداف تحقیق، متون مرتبط با وندالیسم، یادگارنویسی، مبلمان شهری و رویکرد طراحی مورد بررسی قرار می گیرند.
2-1- وندالیسم
وندالسیم مشتقی از واژه وندال، نام قومی از اقوام ژرمن و اسلاو است که در قرن 5 میلادی زندگی می کردند. آنها مردمی جنگجو و مهاجم بودند که در پی حمله به کشورهای مختلف در پی تخریب و ویرانی بودند. لذا در بحث های آسیب شناسی به رفتار تخریب گرانه، وندالیسم اطلاق می شود(محسنی تبریزی، 1383). در این عمل تخریب داوطلبانه است و منفعتی برای عامل ندارد(Moser, 1992). رفتاری که ضمن دارا بودن جنبه های خشونت و تخریب دارای یکی از این عناصر می باشد: 1- صدمه به چیزهایی که متعلق به دیگران است. 2- صدمه به اموال عمومی. 3- در کل هر خسارتی که دیگران باید جبران کنند(;Bessette,1996;Cooper&Carolyn,1997 ;Yavuz&Kuloglu,2011 طهماسبی،1387). جرمی که جزء جرائم خرد محسوب شده و به راحتی قابل مطالعه نیست و در آن اموال بیشتر هدف هستند تا افراد(Buck et al., 2003).
بسیاری تحقیقات نشانگر تأثیرات عوامل مختلف بر وندالیسم است. برخی معتقدند وندالیسم ناشی از ناسازگاری روابط فرد و جامعه است. ناسازگاری که برگرفته از احساس اجحاف و ستم، ناکامی، اختلال در روابط و شرایط خانوادگی است. (صدیق اورعی، 1387; محسنی تبریزی، 1379). برخی دیگر آن را ماحصل شکاف نسل ها می دانند. شکافی ناشی از تفاوت در نگرش ها، ایده ها، باورها و رفتارها و الگوهای نسل های مختلف که می بایست دلایلش را در جنبه های فیزیکی و اجتماعی محیط و ترغیب کننده وندال جستجو کرد. ( ;Goldstein, 1997احمدی علیآبادی، 1387; شربتیان و پرورش، 1392) در پژوهشی عوامل مؤثر بر وندالیسم را اینگونه یافته اند: یادگیری رفتار پرخاشگرانه، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، فرآیند جامعه پذیری، محیط های تربیتی و تجارب زندگی، امنیت شهری، تأثیر گروه بر فرد، بحران ها و وقایع زندگی. این عوامل در انتخاب رویکرد طراحی توسط پژوهشگر بسیار یاری دهنده هستند. روانشناس اجتماعی، فیلیپ زیمباردو نویسنده ی کتاب «اثر شیطان» در مورد این که چه چیزی باعث می شود که افراد اعمال غلط انجام داده و چگونه افراد عادی می توانند مرتکب جرم شوند تجربه های خود را بیان می کند. او اعتقاد دارد که تمامی کسانی که افراد عادی و درستکار جامعه هستند اگر در شرایط خاصی قرار بگیرند و برای مقابله با آن آموزش ندیده باشند مرتکب جرم خواهند شد و صد البته همه ی آن ها از یک جرم کوچک شروع می کنند که به نظر قابل اغماض است (Zimbardo, 2007).
اقتصاددان رفتاری، دن آریلی در بررسی آداب اخلاقی ما، به ارائهی برخی ایدهها پرداخته است که سرمنشأ بسیاری از رفتارهایی است که او آنها را خِردگریزی قابل پیش‌بینی مینامد؛ از آنجایی که وندالیسم نیز به گونهای رفتاری مجرمانه قلمداد میگردد که مورد پذیرش اخلاقیات و خرد نیست نگارنده از این تحلیل در راستای بررسی علل بروز رفتارهای مجرمانه نظیر آن سود جسته است. او فردی را که مرتکب کاری خلاف اخلاق میشود (در پژوهش مد نظر وی تقلب و دزدی) تحت تاثیر دو نیروی متضاد میداند. اینکه از یک طرف، افراد دوست دارند در آینده احساس خوبی نسبت به خود داشته باشند؛ پس نمیخواهند مرتکب جرم شوند. از طرف دیگر، فرد می‌تواند جرم کوچکی مرتکب شود و همچنان احساس خوبی نسبت به خود داشته باشد. او سطحی از جرم را معرفی میکند که به نظر وی فرد مرتکب نمیتواند روی آن سرپوش بگذارد؛ در حالی که می‌تواند از مقدار کمی از آن سود ببرد؛ تا جایی که حس خوب او را نسبت به خود از بین نبرد. آریلی این احساس را شاخص فریب فردی می‌نامد (Ariely, 2009).
عده ای از محققان در تحقیقات پا را فراتر نهاده و به نتایج شایان توجهی دست یافته اند. محسنی تبریزی (1374) دریافته است که میزان ارتکاب به وندالیسم در ماه های مختلف سال متفاوت است. بر این اساس ماه مرداد به علت گرمای شدید، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و فقدان امکانات لازم برای پرکردن اوقات فراغت شاهد بالاترین میزان رفتارهای وندالیسمی است. وی که در تحقیق خویش به بررسی افراد در سنین 15 تا 25 سالگی پرداخته میزان این رفتارها را در پایان تابستان رو به کاهش ارزیابی نموده است. از آنجایی که تهران شهری جوان ست که یک سوم جمعیت آن زیر 15 سال هستند، نسبت زیاد جوانان در کنار شهرسازی بی نظم
و شرایط اقتصادی-اجتماعی، تهران را به جامعه ای با وندالیسم بالا بدل ساخته است(Rezaee, Rao & Arbi, 2010)
از سوی دیگر مطالعات در زمینه پیش گیری از وندالیسم به طور پایه ای از دو دیدگاه پیروی می کنند(Roos, 1992).
– دیدگاه موقعیتی: این دیدگاه بر اساس تأثیر فرصت ها و امکانات در بروز وندالیسم است.
– دیدگاه ترغیبی: این دیدگاه بیانگر تأثیر ترغیب درونی و نیاز شخص خطاکار در بروز وندالیسم است.
بدین ترتیب برنامه های پیش گیری از وندالیسم شامل استراتژی های محیط محور و استراتژی های فرد محور هستند(Goldstein, 1997). استراتژی های محیط محور سعی در پیش گیری از جرم با بکارگیری راهکارهایی در طراحی محیطی اعم از تغییر وضعیت چیدمان، فضا و موقعیت فیزیکی و یا مکانی که وندالیزم ممکن است اتفاق بیفتد بوده در حالیکه استراتژی های فرد محور در پی انگیزه های بالقوه و واقعی وندال برای ارتکاب اعمال وندالیستی می باشند.
در راستای پروژه ی حاضر شناخت افراد که در محل موردنظر حضور پیدا میکنند ضروری به نظر می رسد. بعلاوه می بایست دلایل موقعیتی و ترغیبی افراد درخصوص

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید