هوش معنوی چیست

دانلود پایان نامه

هوش معنوی:

اشاره دارد به مهارتها، توانائيها و رفتارهاي لازم براي:

1- توسعه و حفظ ارتباط با منشأ غايي همه موجودات

2- كاميابي در جستجوي معني زندگي

3- يافتن يك مسير اخلاقي كه به هدايت ما در زندگي كمك نمايد

4- درك معنويات و ارزشها در زندگي شخصي و روابط بين فردي

براي هوش معنوي 10 جزء را مطرح نموده اند:

1- عقل شهودی[1]  : نور بصيرت كه به ما اجازه ميدهد در مورد جنبه هاي خاصي از واقعيت، خيالبافي كنيم. همچنين اين ويژگي حس درك هيبت و عظمت خلقت و حس خود شناسي را امكانپذير مي نمايد.

2- ادراک مستدل [2]  : نقطه مقابل عقل شهودي است. اين فرآيند شامل ترسيم، توسعه و تحليل بصيرت بدست آمده از طريق شهود بخاطر روشن كردن معنا و جزئيات خاص بصيرت ما است.

3- آگاهي بر خواست و نیت: با تركيب عقل شهودي و ادراك مستدل ما قادر خواهيم بود كه به يك حالت دانستن وارد شويم، دانستن كامل هدف خواستهايمان.

4- عشق و شفقت[3] : نعمت عشق بيانگر جريان نامحدود عشق و انرژي الهي است.

5- قدرت و عدالت متمرکز[4] : نقطه مقابل عشق، زور و محدوديت است. زمانيكه در شكل مثبت ظهور يابد نشاندهنده عدالت و انصاف خواهد بود. اين ويژگي، ايجاد كننده نظم و احساس مسئوليت، و توانايي كنترل و ارزشيابي رفتارهاي خود شخص است.

6- شفا و بخشش[5]   : وقتي عشق و زور و محدوديت بطور مطلوب، متعادل شوند نتيجه عبارت است از بهبود و تعديل انرژي هاي متعادل نشده. شامل بخشش خود و ديگران، ابراز دلسوزي، خارج كردن عصبانيت بدون شكستن حريم ديگران.

7- زندگی با شوق [6]  : بروز كامل عشق در شخصيت فرد توانايي براي زندگي با شادي و شوق است.

8- زندگی با وقار، یکدلی و تعهد: بصورت پايبندي به اصول شخصي و نيروي متعالي خودش است. بدون اين حس شخص دچار لاقيدي ميشود. در اينحالت شخص مي تواند وسوسه را رد كند و در رفتارها و صحبت هايش تعهد به ارزشهاي شخصي را نشان دهد و مسير اخلاقي راهنماي وي در زندگي و كسب و كار خواهد بود.

9- پيوند و خدمت خلاق [7] : اين ويژگي بر دو عملكرد اشاره دارد. يكي داشتن خلاقيت و ديگري ارتباط و پيوند داشتن با ديگران. در اينجا شخص تركيبي از حضور خداوند، عشق و وقار را در امور عادي زندگي روزانه اش از خود نشان مي دهد و رفتارهاي او براساس كارهاي مثبت و متعهدانه است.

10- پادشاهی خداوند[8]/ شادی و تکمیل/ زندگی با هوش معنوی مطلوب:

يعني شخص هرچه را در زندگي با آن سروكار دارد يا اساساً در دنيا وجود دارد را نشئه اي از وجود خداوند و حضور خداوند  و نظارت او بر اعمالش بداند و اينكه همه چيز به خواست و اراده خداوند انجام ميگيرد(سرپرچمی،1388).

[1]– Intuitive Wisdom

[2]– Reasoned Understanding

1- Compassion and Love

2- Focused Power and Justice

3- Healing and Forgiveness

4– Living with Zeal

[7]– Creative Connection & Service

[8]– Kingdom of God

 

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.