منبع پایان نامه درباره مشارکت مردم

دانلود پایان نامه

برنج و “دانش فني” شاليکاران بوده است.
3-7-1-1- ويژگيهاي فردي (کارشناسان و شاليکاران)
شامل سن، جنس، سطح تحصيلات، نوع گويش، تعداد اعضاء خانواده، سابقه فعاليت در شاليکاري است اين عوامل در پرسشنامه شامل سوالات 1 تا 6 است.
3-7-1-2- ويژگيهاي نظام زراعي ( کارشناسان و شاليکاران)
گويههاي مربوط به ويژگيهاي نظام زراعي در پرسشنامه شامل 6 گويه است.
3- 7-1-3- ويژگيهاي اقتصادي ( کارشناسان و شاليکاران)
ويژگيهاي اقتصادي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته، عبارتند از: متوسط عملکرد شلتوک در هکتار، درآمد از شغل شاليکاري، نياز به استفاده از تسهيلات بانکي و پيشبيني شاليکاران و کارشناسان از قيمت برنج در سال 93 بوده است.
3-7-1-4- دانش کنترل بلاست برنج (کارشناسان و شاليکاران)
در اين قسمت متناسب با نوع روش کنترل بلاست برنج (که بيشتر از روشهاي شيميايي و زراعي استفاده مي شود)، تعدادي گويه در دو قسمت الف و ب انتخاب شده که شاليکاران و کارشناسان متناسب با روش کنترلي که براي بلاست برنج استفاده مينمايند بايد به آن پاسخ دهند که در قسمت کنترل شيميايي 9 گويه و براي کنترل زراعي 18 گويه تعريف شده است.
3-7-1-5- نفوذپذيري اجتماعي شاليکاران
اين بخش از پرسشنامه شامل4 گويه است.
3-7-1-6- مشارکت اجتماعي شاليکاران
ضرورت مشارکت مردمي از آنجا نشات ميگيرد که در محيط پيچيده و متغير موجود، شرايط پاسخگويي به نيازها و مشکلات، در يک فرد به تنهايي جمع نميشود و بهترين حالت، همکاري و مشارکت تمامي افراد ذينفع براي حل مسائل و بهبود اوضاع است. با مشارکت افراد، يک سيستم غيرمتمرکز ايجاد ميشود و منجر به اثربخشي ترويج ميگردد (Thompson, 1995). اين بخش شامل 3 گويه است.
3-7-1-7 – فعاليتهاي آموزشي – ترويجي شاليکاران
ترويج نيروي محرکه تمامي بخشهاي فعال در نظام کشاورزي محسوب ميشود، زيرا از يک سو با جامعه اجرايي و علمي کشاورزي و از سوي ديگر با بهرهبرداران ارتباط دارد و هر يک از اين زيربخشها براي اجراي صحيح برنامههاي خود به اين ساز و کار ارتباطي نياز دارند (صبوري و همکاران، 1390).
اين بخش در پرسشنامه شامل چهار گويه است.
3-7-1-8- دانش فني
اين بخش از پرسشنامه شامل 9 گويه است.
3-7-1-9- اثرات زيستمحيطي کنترل بلاست برنج
3-7-2- متغير وابسته
متغير وابسته متغيري است كه تحت تاثير متغير مستقل قرار ميگيرد و بر اثر تغييرات آن تغيير ميكند (بهبوديان، 1385). متغير وابسته در اين تحقيق روشهاي کنترل بيماري بلاست برنج بودند که شامل کنترل شيميايي، زراعي، بيولوژيک و کشت ارقام مقاوم است که مقايسه اقتصادي روي آنها انجام گرفت.
3-8- فرضيههاي تحقيق
3-8-1- بين سابقه برنجکاري شاليکاران استفادهکننده از کنترل زراعي و سابقه برنجکاري شاليکاران استفادهکننده از کنترل شيميايي از نظر آماري اختلاف معنيداري وجود دارد.
3-8-2- بين سطح زير کشت برنج شاليکاران استفادهکننده از کنترل زراعي و سطح زير کشت برنج شاليکاران استفادهکننده از کنترل شيميايي از نظر آماري اختلاف معنيداري وجود دارد.
3-8-3- بين روش کنترل و سن پاسخ دهندگان از نظر آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
3-8-4- بين جنسيت پاسخدهندگان و روش کنترل بيماري از نظر آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
3-8-5- بين نظرات کارشناسان جهاد کشاورزي در مورد روش کنترل بيماري و نظر کشاورزان از نظر آماري اختلاف معنيداري وجود دارد.
3-9- روش تجزيه و تحليل دادهها
در اين تحقيق روش تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از شيوههاي کمي است که در قالب آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفته است.
3-9-1- آمار توصيفي
محقق در بخش آمار توصيفي تنها به توصيف دادهها پرداخته و درصدد اثبات و يا رد فرضيه خاصي نبوده و در هر مرحله، تنها يک متغير مورد بررسي قرار ميگيرد و روابط بين متغيرها مد نظر نيست (کلانتري، 1385).
در بخش آمار توصيفي ابتدا جداول توزيع فراواني، درصد، فراواني تجمعي، شاخصهاي گرايش به مرکز شامل ميانگين، ميانه و نما و از انحراف معيار بعنوان شاخص پراکنش از مرکز استفاده شده است.
در اين تحقيق در مرحله اول تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي بوده و به بيان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته ميشود.
براي گروهبندي پاسخگويان برحسب ميزان نفوذپذيري اجتماعي، مشارکت اجتماعي، فعاليتهاي آموزشي- ترويجي ودانش فني شاليکاران در زمينه کنترل بلاست برنج، دانش در زمينه اثرات زيستمحيطي کنترل بلاست برنج از رابطه فاصل ميانگين از انحراف معياراستفاده شده که در اين روش نحوه تبديل امتيازات کسب شده به چهار سطح به شرح زير برآورد شده است:
رابطه (1)
A: A Mean -SD ضعيف =
B :Mean -SD ? B ? Mean متوسط =
C: Mean C ? Mean + SD خوب =
D :Mean + SD D عالي =
3-9-2- آمار استنباطي
جهت بررسي روابط بين متغيرها و تفاوت موجود در بين گروههاي مورد مطالعه در تحقيقات اجتماعي- اقتصادي از آمار استنباطي استفاده ميگردد (کلانتري، 1385).
در اين تحقيق با استفاده از آزمون کايدو، نسبت به مقايسه ميانگين دو گروه استفادهکننده از کنترل زراعي و کنترل شيميايي رابطه بين متغيرهاي مستقل اقدام شد. ضمناً جهت بررسي اقتصادي روش کنترل زراعي در مقايسه با کنترل شيميايي، از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه و نيز آمار موجود در مديريت حفظ نباتات استان گيلان استفاده گرديد.
نرمافزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق جهت تجزيه و تحليل دادهها SPSS است.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل دادهها و يافتههاي تحقيق

4-1- مقدمه
تجزيه و تحليل دادهها فرآيندي چند مرحلهاي است که طي آن دادههايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمعآوري در نمونه (جامعه آماري) فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندي و دستهبندي و در نهايت پردازش ميشوند تا زمينه برقراري انواع تحليلها و ارتباطها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد.
در اين فصل نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش ارائه ميگردد. جهت تجزيه و تحليل دادهها و توصيف ويژگيهاي افراد مورد بررسي و پاسخ به فرضيههاي پژوهش از نرمافزار آماري SPSS نسخه 19 استفاده شده است. اطلاعات اين فصل از پژوهش در دو قسمت آمار توصيفي و آمار استنباطي تنظيم شده است.
4-2- يافتههاي توصيفي
4-2-1- ويژگيهاي فردي
ميانگين سن نمونهها در اين تحقيق 5/55 سال (61/11=SD) بود که بيشترين فراواني سني مربوط به گروه سني 70-51 (75/60 درصد) و کمترين فراواني مربوط به گروه سني کمتر از 30 سال (25/1 درصد) بود. متغير جنس نشان داد که اکثريت پاسخگويان در اين پژوهش را مردان تشکيل ميدهند (2/97 درصد). از لحاظ سطح تحصيلات نيز بيشترين فراواني مربوط به افراد داراي مدرک تحصيلي متوسطه با 5/30 درصد و کمترين فراواني متعلق به افراد با مدرک دانشگاهي با 2/14 درصد بود. به لحاظ گويش، بيشترين فراواني مربوط به گويش گيلکي در پرسشنامه با 3/89 درصد و کمترين فراواني مربوط به گويش ساير با 1 درصد بوده است. تعداد اعضاء خانواده اکثر پاسخگويان کمتر از 3 نفر با 75/60 درصد و کمترين فراواني متعلق به بيشتر از 5 نفر با 25/3 درصد بود. از لحاظ متغير سابقه فعاليت در برنجکاري بيشترين فراواني در گروه 20-11سال با 75/34 درصد و کمترين سابقه مربوط به گروه کمتر از 10 سال با 25/7 درصد بود. ميانگين سابقه فعاليت برنجکاري پاسخدهندگان 32/27 سال (33/13=SD) بود( جدول 4-1).
جدول 4-1 . توزيع فراواني ويژگيهاي فردي نمونهها (400 =n)
ويژگي
طبقه
فراواني
درصد
درصد تجمعي
ساير مشخصههاي آماري

سن
کمتر از 30
5
122
25/1
25/1

50-31

5/30
75/31
ميانگين: 52/55
انحراف استاندارد: 61/11
واريانس: 7/134
کمينه: 25 بيشينه: 85

70-51
243
75/60
5/92

بيشتر از 70
30
5/7
100

ادامه جدول 4-1. توزيع فراواني ويژگيهاي فردي نمونهها (400 =n)
ويژگي
طبقه
فراواني
درصد
درصد تجمعي
ساير مشخصههاي آماري

جنسيت

مرد
375
8/93
8/93
نما: مرد

زن
25
2/6
100

سطح تحصيلات

بيسواد
79
8/19
8/19
نما: متوسطه

ابتدايي
82
5/20
3/40

متوسطه
122
5/30
8/70

ديپلم
60
15
8/85

دانشگاهي
57
2/14
100

گويش

تعداد اعضاي خانواده
فارسي
12
3
3
نما: گيلکي

گيلکي
357
3/89
3/92

آذري
27
8/6
99

ساير موارد
4
1
100

کمتر از 3 نفر
243
75/60
75/60
انحراف استاندارد: 058/1
واريانس: 12/1
کمينه: 1
بيشينه: 7

5-4
144
36
75/96

بيشتر از 5 نفر
13
25/3
100

سابقه فعاليت برنجکاري

کمتر از 10
29
25/7
25/7
*ميانگين: 32/27
انحراف استاندارد: 33/13
واريانس: 603/177
کمينه: 1
بيشينه: 65

20-11
139
75/34
42

30-21
135
75/33
75/75

بيشتر از 30
97
25/24
100

منبع: يافتههاي تحقيق
* 320n=
4-2-2- ويژگيهاي نظام زراعي
بررسي توزيع فراواني ويژگيهاي نظام زراعي شاليکاران نشان داد که بيشترين فراواني مساحت کل اراضي کشاورزي شاليکاران، کمتر از 1 هکتار با 39/68 درصد و کمترين فراواني متعلق به طبقه بيشتر از 3 هکتار با 36/1 هکتار بود. همچنين اکثريت شاليکاران (8/66) عنوان کردند که اراضي برنجکاري آنها تسطيح شده است و 3/33 درصد نيز داراي اراضي غيرتسطيح شده بودند. بيشترين فراواني نوع رقم مربوط به رقم هاشمي با 3/83 درصد بود (جدول 4- 2).
جدول 4-2. توزيع فراواني ويژگيهاي نظام زراعي شاليکاران (367 n=)
ويژگي
طبقه/ سطح
فراواني
درصد
درصد تجمعي
ساير مشخصههاي آماري
مساحت کل اراضي کشاورزي

کمتر از 1 هکتار
251
39/68
39/68
ميانگين: 94/0

3-1/1 هکتار
111
25/30
64/98
انحراف استاندارد: 71/0

بيشتر از 3 هکتار
5
36/1
100
واريانس: 503/0
کمينه: 12/0 هکتار
تسطيح اراضي برنجکاري

بيشينه: 6/4 هکتار

تسطيح اراضي
267
8/66
8/66
نما: تسطيح اراضي شده

عدم تسطيح اراضي
133
3/33
100

رقم برنج
خزر
گوهر
شيرودي
1
0
0
3/0
0
0
3/0
3/0
3/0

فجر
0
0
3/0

دمسياه
0
0
3/0

حسنسرا
0
0
3/0

هاشمي
333
3/83
6/83
نما: هاشمي

عليکاظمي
29
3/7
9/90

حسني
0
0
9/90

بينام
قريب
جمشيدجو
0
0
37
0
0
1/9
3/0
3/0
100

4-2-3- ويژگيهاي اقتصادي
بررسي ويژگيهاي اقتصادي نشان داد بيشترين فراواني متوسط عملکرد شلتوک در هکتار، کمتر
از 1 تن در هکتار با 32/60 درصد و کمترين فراواني متعلق به بيشتر از 3 تن در هکتار با 91/2 درصد بود. بيشترين فراواني ميزان درآمد سالانه برنجکاري ساليانه، مربوط به طبقه 5000000-1000001 تومان با 97/44 درصد کمترين فراواني متعلق به طبقه کمتر از 1000000 تومان با 59/1 درصد بود. 5/26 درصد پاسخگويان نياز به تسهيلات بانکي براي فعاليت کشاورزي داشته و 5/73 درصد نياز به استفاده از تسهيلات بانکي نداشتند. همچنين اکثريت کشاورزان قيمت برنج را در سال 93، 7000-6001 تومان پيشبيني کردهاند (جدول 4-3).
جدول 4-3. توزيع فراواني ويژگيهاي اقتصادي شاليکاران
ويژگي
طبقه/ سطح
فراواني
درصد
درصد تجمعي
ساير مشخصههاي آماري
متوسط عملکرد در هکتار
کمتر از 1 تن
228
32/60
32/60
ميانگين: 07/1

3-1/1 تن
139
77/36
09/97
انحراف استاندارد: 75/0

بيشتر از 3 تن
11
91/2
100
واريانس: 9/562
کمينه: 20/0

بيشينه: 50/4
درآمد سالانه برنجکاري

کمتر از 1000000 تومان
6
59/1
59/1
ميانگين: 85/6351560

5000000-1000001 تومان
167
18/44
77/45
انحراف استاندارد: 504/4102902

10000000-5000001 تومان بيشتر از 10000000 تومان
170
35
97/44
26/9
74/90
100
واريانس: 1013*68/1
کمينه: 160000

بيشينه: 28000000
قيمت متوسط

کمتر از 6000 تومان
166
5/41
5/41
ميانگين: 6365

7000-6001 تومان
225
25/56
75/97
انحراف استاندارد: 56/617

بيشتر از 7000 تومان
9
25/2
100
واريانس: 5/1378
کمينه: 5000
نياز به تسهيلات بانکي

بيشينه: 15000

داراي نياز
106
5/26
5/26
نما: داراي نياز

عدم نياز
294
5/73
100

منبع يافته هاي تحقيق

4-2-4- دانش کنترل بلاست برنج
دانش کشاورزان در زمينه کنترل بلاست برنج با 27 گويه در دو بخش کنترل شيميايي و کنترل زراعي بررسي شد. درخصوص روش کنترل بلاست برنج نتايج نشان داد که بيشتر پاسخگويان(3/80 درصد) از روش شيميايي براي کنترل بلاست برنج استفاده ميکنند ( جدول 4-4)( نمودار 4-1).

شکل4-1. توزيع فراواني شاليکاران بر اساس روش کنترل بيماري بلاست برنج

4-2-4-1- دانش کنترل شيميابي بلاست برنج
از بررسي جدول زير مشخص گرديد که بيشترين فراواني روش کنترل بلاست برنج، کنترل شيميايي با 25/80 درصد و همچنين بيشترين فراواني تعداد دفعات سمپاشي از مرحله کاشت تا برداشت، مربوط به 2 بار با 8/65 درصد و کمترين فراواني متعلق به 3 بار با 5/2 درصد بود. ضمناً بيشترين فراواني پرداخت هزينه براي کنترل شيميايي، مربوط به پرداخت هزينه با 3/76 درصد بود. بيشترين فراواني هزينه کنترل شيميايي، مربوط به بين500000 تا 10000001 تومان با 99/80 درصد و کمترين فراواني متعلق به بيشتر از 200000 تومان با 7/1 درصد بود. 5/85 درصد شاليکاران اظهار داشتند که مصرف سم باعث کاهش بيماري بلاست مي گردد و 60% آنها مصرف سم را به ساير شاليکاران توصيه کردند. در ضمن بيشترين فراواني مرحله کشت و کار برنج هنگام استفاده ازسم، مربوط استفاده از سم در مرحله پنجهزني و خوشهدهي 60 درصد و نوع سم مورد استفاده، سم پودر تريسيکلازول بود (جدول4-5).

جدول 4-4. توزيع فراواني شاليکاران و کارشناسان (مجموع پاسخدهندگان) بر اساس دانش کنترل بلاست برنج
ويژگي
طبقه/ سطح
فراواني
درصد
درصد تجمعي
ساير مشخصههاي آماري
روش کنترل بلاست برنج
شيميايي
321
25/80
25/80

بيولوژيکي
5
25/1
5/81
نما: شيميايي

زراعي
67
75/16
25/98

ارقام

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید