منبع پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد، مورفولوژی

دانلود پایان نامه

نتایج

5-1- بحث و نتیجهگیری

پارامترهای متعددی بر روی کیفیت و خواص محصولات تولید شده و همچنین افزایش بازده و بهبود عملکرد فرآیندهای فوق بحرانی تأثیرگذارند که در این میان میتوان به دما، فشار و غلظت اولیه محلول اشاره نمود.
در این پژوهش، 9 آزمایش در شرایط مختلف غلظت mg/ml)5/4-5/1)، دما K)15/328-15/308) و فشارbar) 150-100 (و دبي دي اكسيد كربن (mg/min 75-25) انجام شده است و تاثیر آنها را بر سایز و مورفولوژی ذرات بررسی شده است
در اين تحقيق از روش تاگوچي بوسيله نرم افزار Qualitek-4 استفاده شده اشت. تاگوچي خصوصيات زير را دارد:
1- تعداد آزمايشات و هزينه كاهش مييابد.
2- جواب بهينه لزوما در آزمايشات منتخب نميباشد.
3- امكان بررسي فاكتورهاي گسسته وجود دارد.
4- امكان تعيين سهم هر فاكتور و سهم خطا وجود دارد.
5- امكان تعيين تخمين نتايج در شرايط بهينه و در سطوح دلخواه وجود دارد.
6- امكان تعيين بررسي اثر متقابل پارامترها وبررسي فاكتورهايي با سطوح مختلف وجود دارد. جدول (5-1) ورودي به نرم افزار مي باشد.

جدول (5-1). فاكتورها و سطوح ورودي به نرم افزار تاگوچي
Level 3
Level 2
Level 1
Factor/level
150
120
100
Pressure
(bar)
55
45
35
Temperature
(ºC)
4.5
3
1.5
Concentration (mg/ml)
75
50
25
Flow rate
(mg/min)

جدول (5-2). فاكتورها و سطوح تعيين شده بوسيله نرم افزار تاگوچي
Std.Dev
PS
F
C
T
P
Test/Factor
±3.87
15.04
25
1.5
35
100
1
±3.12
11.09
50
3
45
100
2
±2.46
9.25
75
4.5
55
100
3
±2.16
8.06
75
3
35
120
4
±4.23
17.25
25
4.5
45
120
5
±3.83
13.21
50
4.5
55
120
6
±3.08
12.78
50
4.5
35
150
7
±1.06
4.23
75
1.5
45
150
8
±4.12
15.58
25
3
55
150
9
.
جدول(5-2) ماتريس تعيين شده توسط نرم افزار ميباشد كه در اين نقاط تست گرفته شده و نتايج قطر حاصله آورده شده است.

L1 L2 L3

L4 L5 L6
شکل(5-1): تصاویر ذرات حاصله بر طبق جدول تاگوچي.

L7 L8 L9
شکل(5-1): تصاویر ذرات حاصله بر طبق جدول تاگوچي.

جدول (5-3) فاكتورها و سطوح حاصله بوسيله نرم افزار تاگوچي را نشان ميدهد.

جدول (5-3). فاكتورها و سطوح حاصله بوسيله نرم افزار تاگوچي.
Level 3
Level 2
Level 1
Factor
10.863
12.84
11.793
P
12.68
10.856
11.96
T
13.093
11.576
10.826
C
7.18
12.359
15.925
F

اثر اصلي يك فاكتور ميزان تغيير پاسخ در اثر تغيير در ميزان سطح يك فاكتور است. ميزان تغييري كه يك عامل به تنهايي در پاسخ ايجاد ميكند.

جدول (5-4). اثر اصلي هر يك از پارامترها.
Percent (%)
Factor
46.053
F
29.325
P
18.728
T
5.894
C

شكل (5-2). اثر اصلي هر يك از پارامترها در نمودار دايرهاي.

شكل (5-3). اثر اصلي هر يك از پارامترها در نمودار ميلهاي.

اثر متقابل: ميزان تغييري كه دو يا چند فاكتور بطور همزمان در پاسخ ايجاد ميكنند.

جدول (5-5). برهم كنش دوتايي پارامترها.
Severity Index (SI%)
Interacting Factors Pairs (in order of severity)
Number of Interactions
53.14
T x C
1
50.46
P x T
2
14.97
T x F
3
10.21
C x F
4
4.6
P x C
5
0.34
P x F
6

شكل (5-4). برهم كنش دوتايي پارامترها در نمودار دايرهاي.

شكل (5-5). برهم كنش دوتايي پارامترها در نمودار ميلهاي.

5-2- اثر غلظت محلول

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید