منابع پایان نامه با موضوع ?_i، (X، DQMOM، زير

دانلود پایان نامه

لاحظات فرمت رشد ذره ?(?) دنبال مي شود
k????^(k-1)?(?)f(?)d???k?_(i=1)^n???_i^(k-1)?(?_i ) ?_i ? (X,t) for k?1 (7-4)
در نتيجه، چکيده انتقال هاي بسته ربع محور از ترم چشمه محدود به جستجوي طولهاي مناسب ?_i و وزن ? ??_iاست. روشهاي الگوريتم ضرب- مشتق94(PD) (مک گرو 1997) و انتقال ماتريس ژاکوبين95(JMT) (مک گرو و رايت 2003) براي محاسبه ?_i و? ??_iمعرفي شده است. QMOM اخيرا در کد CFD اجرا شده و با داده هاي تجربي متعدد مارکيسو و همکاران(2003) تاييد شده است.اين مقايسه بهبود هاي رضايت بخشي را براي پيش بيني توزيع اندازه ذرات(PSD) نشان مي دهد. با اين حال، همانطور که توسط مارکسيو و فوکس(2005) اشاره شده است، دو اشکال عمده در استفاده از روش QMOM وجود دارد:
نمي تواند به دليل کاهش سادگي و بازده در موقع اعمال، براي توزيع هاي چندمتغيري اعمال شود .
به دليل رديابي گشتاور ها به جاي متغيرها، نمي تواند بيانگر اقدامات بين مشخصات داخلي و سرعت هاي فاز باشد.
با هدف غلبه بر اين محدوديت ها، روش ربع مستقيم گشتاورها(DQMOM) توسط مارکسيو و فاکس(2005) با استفاده از جمع توابع دلتاي ديراک چندبعدي ارائه شده است. بنابراين، متغيرها، به جاي گشتاورها در PSD ، در برآورد ربعي ظاهر مي شود و مي تواند مستقيما رديابي شود. براي ارزيابي عملکرد DQMOM در پيش بيني جريان حبابي ، مدل DQMOM در برنامهANSYS FLUENT-14 اجرا شده و با دو سري از اندازه گيري هاي تجربي که توسط لوکاس و همکاران(2005) در مقياس آزمايشگاهي و توسط پراسر و همکاران(2007) در مقياس صنعتي انجام شده است، تاييد شده است.
7-2) مدلهاي رياضي
7-2-1) مدلهاي DQMOM
معادله بحراني و پايه اي مهم DQMOM ، فرمولاسيون PSD با تابع دلتاي ديراک است که به صورت زير نوشته مي شود:
f(? , X , t )=?_(i=1)^n???[?-?_i (X , t)] ?_i (X,t) ? (7-5)
زماني که در PBE که در معادله(4-1) داده شده است، جايگزين مي شود، فرمولاسيون جديد بعد از دستکاري اين معادلات انتقال و معرفي طول وزني ?_i=?_i ?_i به صورت زير نوشته مي شود:
?_(i=1)^n??{?[?-?_i (X , t)]+?^’ [?-?_i (X , t)] ?_i (X , t)} a_i-? ?_(i=1)^n???^’ [?-?_i (X , t)] b_i=S_? (?) ? (7-6)
در رابطه بالا، a_i و b_i جملات چشمه براي معادلات انتقال هستند که با معادلات زير به دست مي آيند:

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید