تحقیق رایگان درباره سرعت راه رفتن

دانلود پایان نامه

کنترلگر سالمندان با سابقه زمين خوردن منطقي به نظر مي رسد.
? نکات کلينيکي:
1. مي توان با تجويز تمرينات تعادلي و تحرکي عملکردي در برنامه تمرين درماني سالمندان به طور غير مستقيم به بهبود هم آهنگي بين سگماني در ايشان کمک کرد و به اين ترتيب خطر زمين خوردن هاي مجدد را کاهش داد.
2. در برنامه تمرين درماني پيشگيري از زمين خوردن مجدد سالمندان بايد توجه خاصي به هم آهنگي بين سگماني ران- ساق و ساختارهاي اطراف زانو معطوف داشت.
3. به کارگيري يا طراحي تمريناتي که بتوانند منجر به بهبود هم آهنگي بين سگماني ران-ساق و هم فازتر شدن رفتار آنها شوند، مي تواند خطر زمين خوردن در سالمندان را کاهش دهد.
5-4 محدوديت ها:
براي انجام آناليز فاز نسبي پيوسته ما به تعداد زيادي سيکل راه رفتن نياز داشتيم با توجه به امکانات محدود آزمايشي موجود تنها راه دستيابي به اين تعداد سيکل راه رفتن استفاده از دستگاه تردميل بود. مزيت ديگر استفاده از تردميل اين بود که ما مي توانستيم ضمن تکليف شناختي سرعت را کنترل کنيم و تاثير خالص انجام تکليف شناختي همزمان را بر پارامترهاي راه رفتن بررسي نماييم. از سوي ديگر استفاده از تردميل خود مي تواند يک محدويت بالقوه براي مطالعه ما باشد زيرا تردميل بالجبار سرعت راه رفتن فرد را در کليه شرايط ثابت نگه مي داشت که مي تواند بطور مصنوعي تنوع پذيري طبيعي و نيازهاي توجهي راه رفتن را نسبت به راه رفتن روي زمين تغيير دهد ولي از آنجايي که کليه شرکت کنندگان با شرايط کنترل شده يکسان و نسبت به بار شناختي و سرعت راه رفتن خود شان مورد آزمون قرار مي گرفتند مي توان گفت که راه رفتن که شايد روي زمين تفاوت جزيي ما مقادير اندازه گيري شده ما داشته باشد.
از محدوديتهاي ديگر اين مطالعه اين بود که ما فقط تغيير پذيري هماهنگي مفصلي در صفحه ساجيتال را مورد بررسي قرار داديم زيرا اين صفحه اصلي ترين صفحه حرکتي مي باشد که انتظار مي رود هماهنگي بين سگماني راه رفتن در آن کنترل شود (72).
ازآنجا که انجام تکاليف شناختي محاسباتي معکوس نيازمند دارا بودن سطوحي از سواد بود، تعدادي از سالمنداني که به لحاظ جسماني و رواني شرايط لازم براي شرکت در مطالعه را دارا بودند به دليل عدم توانايي در انجام تکاليف شناختي در مطالعه شرکت داده نشدند.

5-5 پيشنهادات:
نتايج مطالعه ما نشان داد که بطور کلي سيستم کنترل کننده در شرايط دشوارتر و چالش برانگيز مورد آزمون (در پاسخ به افزايش بار شناختي و سرعت راه رفتن) راهکارهاي کنترلي تقريباً مشابهي را براي حفظ هم آهنگي درون اندامي به کار ميگيرد. اين سوال باقي مي ماند که آيا سيستم کنترل گر هنگام انتخاب استراتژي کنترل در پاسخ به همه شرايط بر هم زننده راه رفتن از الگوهاي مشابهي پيروري مي کند يا خير؟ پيشنهاد ميشود که مطالعات بيشتر جهت پاسخ به اين سوال صورت مي گيرد زيرا جواب اين سوال مي تواند افق جديدي به مسئله بزرگ درجه آزادي و ساده سازي حرکات چند مفصلي/سگماني باز نمايد.
همينطور پيشنهاد مي کنيم که در مطالعات آينده تمرينات جديدي بر مبناي تغييرات هم آهنگي درون اندامي طراحي، و اثر آنها بر بهبود راه رفتن و کاهش خطر زمين خوردن سالمندان راه رفتن بررسي گردد.
همچنين پيشنهاد مي شود که از ارزيابي هم آهنگي درون اندامي به عنوان ابزاري براي سنجش تاثير تمرينات و استراتژي هاي پيشگيرانه و درماني سالمندان در معرض زمين خوردن استفاده گردد.
مطالعه ما اطلاعاتي در مورد تغييرپذيري ورفتار حرکت فازي اندام هاي تحتاني در سالمندان ارائه داده است. لکن براي اظهار نظر در مورد سودمندي واقعي تطابق هايي که در راه رفتن سالمندان صورت مي گيرد لازم مطالعات تکميلي درزمينه پايداري الگوهاي هم آهنگي و مقرون به صرفه بودن اين الگوها و رفتارها در ايشان صورت گيرد.

6 پيوستها
پيوست شماره ي 1- پرسشنامه ثبت اطلاعات زمينه اي و معيارهاي حذف و انتخاب
تاريخ:…………………..
شماره:………………….
نام و نام خانوادگي: ……………………………………………………
جنس: مذكر مونث -1
2-سن: ……………. …
3- تحصيلات: ………………………
4- وسيله کمکي راه رفتن: مستقل عصا واکر
5- سابقه زمين خوردن در طول يک سال گذشته: ندارد دارد چند بار: ………..
6- موقعيت زندگي: مقيم آسايشگاه
خارج از آسايشگاه
7- داروهايي كه به صورت روتين مصرف مي كند: ………………………………………………….
8- سابقه مصرف سيگار: دارد ندار د چه تعداد در روز: ……………
9–سابقه مصرف الکل، آرام بخش ها، يا هر نوع داروي خاص تاثير گذار بر وضعيت تعادلي يا شناختي.
دارد ندارد
10- مشکلات بينايي و شنوايي شديد: دارد ندارد
11- سابقه سرگيجه: دارد ندارد
12- نوع فعاليت فيزيکي و ميزان آن (فعاليت بدني ممتد که منجر به افزايش ضربان قلب گردد در هفته:……..ساعت
13-درد يا دفورميتي واضح در اندام تحتاني يا ستون فقرات: دارد ندارد
14- سابقه بيماري هاي: قلبي عروقي بدخيمي رواني
جراحي تنه و اندام تحتاني نورولوژيك ديابت روماتيسم
ساير: ……………………………

پيوست شماره ي 2
آزمون (Mini Mental Status Examination) MMSE
نام و نام خانوادگي
بيمار: شماره بيمار: تاريخ:
وظيفه حركتي
شرح وظيفه
حداكثر امتياز
امتياز بيمار
تشخيص زمان
امسال چه سالي است؟
در چه فصلي قرار داريم؟
در چه ماهي از سال قرار داريم؟
امروز چندم ماه است؟
امروز چه روزي از هفته است؟
1
1
1
1
1

تشخيص مكان
اينجا چه كشوري است؟
اينجا در چه استاني قرار دارد؟
اينجا در چه شهري قرار دارد؟
نام اين مكان يا بيمارستان چيست؟
نام اين اطاق چيست؟
1
1
1
1
1

يادآوري نام ها
نام 3 كلمه پسر، صندلي و توپ را تكرار كن
3 (هر كدام 1 امتياز)

نام بردن كلمات به صورت معكوس
حروف كلمه پرواز را از آخر به اول تكرار كن
5 (هر حرف 1 امتياز)

يادآوري مجدد نام ها
3 كلمه اي كه قبلاً نام برده شد را مجدداً تكرار كن
3 (هر كدام 1 امتياز)

نامگذاري
دو جسم ساعت و مداد را به بيمار نشان داده و بخواهيد كه نام آنها را بگويد
2 (هر جسم 1 امتياز)

تكرار يك عبارت
اين عبارت را تكرار كن: هيچكدام اما شايد
1

فرامين كلامي
اين كاغذ را با دست راست خود بردار آن را از وسط تا كن و روي زمين قرار بده
3 (هر كدام 1 نمره)

فرامين نوشتاري
يك تكه كاغذ كه بر روي آن نوشته چشمانت را ببند را به بيمار نشان دهيد
1

نوشتن
يك جمله دلخواه را روي كاغذ بنويس
1

نقاشي
شكل دو پنج ضلعي متقاطع ذيل را بكش

1

جمع امتياز
30

پيوست شماره ي 4- مقياس تعادل Berg
نام و نام خانوادگي: تاريخ:
محل اجراي آزمون: آزمونگر:
شرح آزمون ها نمره (4-0)
نشستن به ايستادن
ايستادن بدون کمک
نشستن بدون کمک
ايستادن به نشستن
جا به جايي
ايستادن با چشمان بسته
ايستادن با پاهاي جفت شده
خم شدن به جلو با دست باز
برداشتن شي از روي زمين
چرخاندن سر و نگاه كردن به عقب
چرخش 360 درجه
پاها را به نوبت روي چارپايه گذاشتن
ايستادن با يك پا در جلو
ايستادن روي يك پا

مجموع

دستورالعمل کلي
لطفا طبق نوشته، هر کار را ثبت و/يا هر دستورالعمل را ارايه کنيد. لطفاً هنگام تعيين نمره براي هر آزمون، پايين ترين سطح پاسخ (مشاهده شده) را ثبت کنيد.
در اغلب آزمون ها، از فرد (مورد بررسي) خواسته مي شود كه براي مدت معيني وضعيت خاصي را حفظ كند. در طول آزمون، در موارد زير نمره كسر خواهد شد:

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید