تحقیق رایگان درباره سرعت راه رفتن، پردازش اطلاعات، افراد سالمند، کنترل حرکت

دانلود پایان نامه

ن زمينه و با اين پيش فرض که در سالمندان دشوار شدن تکليف راه رفتن، خواه به دليل افزودن يک تکليف شناختي به آن و خواه به علت تغيير دادن سرعت راه رفتن، مي تواند بر الگو و تغييرپذيري هم آهنگي بين مفصلي ايشان تاثير قابل توجهي داشته باشد، به پژوهشي خواهيم پرداخت که در آن با استفاده از روش غيرخطي “تحليل فاز نسبي پيوسته”، تاثيرات کهولت، سرعت و بار شناختي را بر الگو و تغييرپذيري هم آهنگي بين مفصلي افراد بررسي خواهيم نمود.

1-8 تعريف مفاهيم ومتغيرهاي اصلي تحقيق:

سالمند
تعريف شرحي: فردي که دوره ي ميانسالي را پشت سر نهاده باشد(40, 77-78).
تعريف کاربردي: منظور از سالمند در اين مطالعه فردي است که داراي 60 سال سن و يا فراتر از آن باشد. سالمندان مورد آزمون در اين پژوهش در يکي از دو گروه سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن قرار مي گيرند. سالمندان با سابقه ي زمين خوردن حداقل يک بار در 6 ماه گذشته به زمين خورده اند(21, 79).

جوان:
تعريف شرحي: کسي که در دوره هاي آغازين زندگي، رشد و نمو باشد(78).
تعريف کاربردي: جوان در اين تحقيق به فردي اطلاق مي شود که بين 18 تا 36 سال سن داشته باشد(21).

به زمين خوردن
تعريف شرحي: هر گونه فرود آمدن غير عمد و غيره منتظره بر سطح اتکاي زيرين که عاملي به جز حادثه و خطرات محيطي همچون شکستن صندلي، داشته باشد(21, 79).
تعريف کاربردي: برخورد سالمندان سالم بالاي 60 سال با زمين(58, 77).
توجه:
تعريف شرحي: يک عملکرد پيچيده و چند بعدي شناختي که عبارت است از ظرفيت پردازش اطلاعات يک فرد . بر اساس مدل ظرفيت محدود، اين ظرفيت براي هر شخص محدود بوده و انجام هر تکليفي به بخشي از اين ظرفيت نياز دارد(45, 58, 80).
تعريف کاربردي: پاراديم تکليف دو گانه معرف نقش توجه در انجام تکاليف است. در اين مطالعه ميزان تداخل در تکليف راه رفتن و تکليف شناختيِ هم زمان، نشان دهنده ي نيازهاي توجهي راه رفتن مي باشد. اين تکاليف دوگانه عبارتند از: راه رفتن همراه با تکاليف “محاسباتي” شمارش معکوس و تفريق هاي سه تايي از يک عدد سه رقمي تصادفي (66, 80).

سرعت راه رفتن:
تعريف شرحي: مسافتي که فرد در واحد زمان طي مي کند(81-82).
تعريف کاربردي: منظور از سرعت راه رفتن در اين مطالعه، راه رفتن با سرعت هاي کند، دلخواه و تند بر روي ترد ميل مي باشد که نحوه ي تعيين آن ها در بخش روش کار توضيح داده خواهد شد(82).

بار شناختي:
تعريف شرحي: ميزان توان مغز که براي فهم، درک، حل مساله و به کارگيري حافظه، مورد نياز است.
تعريف کاربردي: از ميان تکاليف شناختي مختلفي که در مطالعات پارادايم راه رفتن دو تکليفي مورد استفاده قرار مي گيرند، در اين مطالعه، افزودن تکاليف شناختي “محاسباتي” شمارش معکوس و تفريق هاي سه تايي، بار شناختي به سامانه ي پردازشگر مرکزي اعمال مي نمايد.

اجراي تکليف شناختي
تعريف شرحي: تغييراتي که در نرخ پاسخ هاي صحيح (CRR) بر اثر تکليف دوگانه نسبت به شرايط تکليف منفرد رخ مي دهد(66).
تعريف کاربردي: منظور از اجراي تکليف شناختي در اين مطالعه، نمره ي عملکرد شناختي است که بر اساس فرمول زير براي هر تکليف محاسبه خواهد گرديد(66):
= نمره ي عملکرد شناختي

نرخ پاسخ هاي صحيح (CRR )ز = نرخ پاسخ ها در هر ثانيه × درصد پاسخ هاي صحيح

هم آهنگي درون اندامي
تعريف شرحي: هم آهنگي روندي است که در آن، اجزاي حرکت به لحاظ توالي زماني و مکاني به نحوي سازماندهي مي شوند که يک “الگوي حرکتي عملکردي” حاصل گردد. “هم آهنگي درون اندامي” که يکي از مهمترين جنبه هاي کنترل حرکت مي باشد بيانگر روابط وضعيت ها (جنبه هاي مکاني) و سرعت هاي زوايه اي (جنبه هاي زماني) دو مفصل يا سگماني است که آوران هاي حسي و وابران هاي حرکتي مرتبط به هم دارند. از ديدگاه نظريه ي سامانه هاي پويا، رفتار سگمان هاي اندام تحتاني حين راه رفتن يک چرخه ي محدود را تشکيل مي دهد که در آن، سگمان ها نقش نوسانگر هاي يک چرخه ي محدود را بازي مي کنند. نقشه اي که حاصل رسم روابط مکاني و زماني روابط بين اين سگمان ها حين راه رفتن است، “الگوي هم آهنگي بين مفصلي” را براي رفتار آن دو سگمان مشخص مي کند. هنگامي که مسير چندين سيکل راه رفتن روي يک نقشه رسم گردد، مي توان از ميزان “تغييرپذيري” در مسير تراژکتوري الگوي هم آهنگي بين مفصلي براي ارزيابي کمّي پايداري سامانه ي عصبي-عضلاني استفاده کرد(54, 74).
تعريف کاربردي: منظور از هم آهنگي درون اندامي در اين مطالعه، هم آهنگي بين سگماني اندام تحتاني است که از ميان پارامترهاي ممکن تغييرپذيري هم آهنگي بين سگماني با محاسبه ي فاز انحراف15 ، و رفتار ديناميک فاز با محاسبه ميانگين مطلق فاز نسبي16 از طريق تحليل CRP مورد بررسي قرار مي گيرند. (شرح پارامترها و شيوه تحليل CRP در بخش روش تحليل داده هاي راه رفتن ذکر خواهد شد)(54).

تعادل عملکردي
تعريف شرحي: تعادل حين فعاليتهاي عملکردي زندگي روزانه فرد.
تعريف کاربردي: نمره نسخه ي فارسي مقياس سنجش تعادل عملکردي Berg. (شرح در قسمت روش کار)

تحرک عملکردي
تعريف شرحي: توانايي راه رفتن ايمن و مستقل فرد در محيطش(63).
تعريف کاربردي: منظور از تحرک در اين مطالعه، زمان لازم براي انجام آزمون Timed Up and Go (TUG) مي باشد(83). (شرح در قسمت روش کار)

ترس از زمين خوردن
تعريف شرحي: فقدان اعتماد به نفس فرد در مورد اينکه بتواند فعاليت هاي عادي روزانه ي زندگي خود را بدون زمين خوردن انجام دهد(84).
تعريف کاربردي: جهت ارزي
ابي تأثير زمين خوردن از نسخه ي فارسي پرسشنامة FES استفاده خواهد شد. (شرح در قسمت روش کار)

افسردگي
تعريف شرحي: حالتي با خلق پايين و انزجار از فعاليت که مي تواند افکار، رفتار، احساسات و سلامتي فرد را تحت تاثير قرار دهد.
تعريف کاربردي: در اين مطالعه، نمره ي نسخه ي فارسي پرسشنامه ي GDS-15 نشان دهنده ي وجود يا ميزان افسردگي در سالمندان مي باشد. (شرح در قسمت روش کار)

1-9 هدف از اجراي تحقيق:
1-9-1 هدف کلي:
بررسي و مقايسه تاثير شرايط تکليف دو گانه بر هم آهنگي درون اندامي حين راه رفتن در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن
1-9-2 اهداف جزئي:
بررسي تاثير بار شناختي بر تغييرپذيري و ديناميک فاز هم آهنگي درون اندامي حين راه رفتن با سرعت هاي مختلف در هر يک از گروه هاي جوانان، سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
بررسي تاثير سرعت بر تغييرپذيري و ديناميک فاز هم آهنگي درون اندامي حين راه رفتن هاي منفرد و دو تکليفي در هر يک از گروه هاي جوانان، سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
بررسي تاثير گروه بر اجراي تکليف شناختي حين راه رفتن دو تکليفي.
بررسي تاثير سرعت بر اجراي تکليف شناختي حين راه رفتن دو تکليفي در هر يک از گروه هاي جوانان، سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
مقايسه ي اجراي تکليف شناختي حين راه رفتن دو تکليفي با سرعت هاي مختلف بين جوانان، سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
مقايسه ي تغييرپذيري و ديناميک فاز هم آهنگي درون مفصلي حين راه رفتن منفرد با سرعت هاي مختلف بين جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
مقايسه ي تغييرپذيري و ديناميک فاز هم آهنگي درون اندامي حين راه رفتن دو تکليفي با سرعت هاي مختلف بين جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
مقايسه ي اجراي تکليف شناختي حين راه رفتن دو تکليفي با سرعت هاي مختلف بين جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
بررسي ارتباط بين توانايي کنترل تعادل عملکردي افراد با اجراي تکليف شناختي در شرايط دو تکليفي بر تغييرپذيري و ديناميک فاز هم آهنگي درون اندامي حين راه رفتن منفرد و دوتکليفي با سرعت هاي مختلف در هر يک از گروه هاي جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
بررسي ارتباط بين تحرک عملکردي افراد با اجراي تکليف شناختي در شرايط دو تکليفي، بر تغييرپذيري و ديناميک فاز هم آهنگي درون اندامي حين راه رفتن منفرد و دوتکليفي با سرعت هاي مختلف در هر يک از گروه هاي جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
بررسي ارتباط بين ترس از زمين خوردن افراد با اجراي تکليف شناختي در شرايط دو تکليفي، بر تغييرپذيري و ديناميک فاز هم آهنگي درون اندامي حين راه رفتن منفرد و دوتکليفي با سرعت هاي مختلف در هر يک از گروه هاي جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.
بررسي ارتباط بين افسردگي افراد با اجراي تکليف شناختي در شرايط دو تکليفي، بر تغييرپذيري و ديناميک فاز هم آهنگي درون اندامي حين راه رفتن منفرد و دوتکليفي با سرعت هاي مختلف در هر يک از گروه هاي جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ي زمين خوردن.

1-9-3 اهداف کاربردي:
پيشنهاد راهکارهاي پيشگيرانه و درماني به منظور کاهش خطر زمين خوردن افراد مسن با توجه به تغييراتي که بر اثر سالمندي و راه رفتن دو تکليفي درالگوي راه رفتن سالمندان رخ مي دهد.
پيشنهاد روشي براي شناسايي اختلالات ظريف و پنهان مرتبط با زمين خوردن حين راه رفتن افراد سالمند که بتواند خطر زمين خوردن ايشان را پيش گويي نمايد.
1-10 فرضيات و سوالات تحقيق:
اثر اصلي گروه بر ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، معني دار است.
اثر اصلي بار شناختي بر ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، معني دار است.
اثر اصلي سرعت راه رفتن بر ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، معني دار است.
اثر متقابل گروه با بار شناختي بر ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، معني دار است.
اثر متقابل گروه با سرعت راه رفتن بر ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، معني دار است.
اثر متقابل بار شناختي با سرعت راه رفتن بر ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، معني دار است.
اثر متقابل گروه با بار شناختي با سرعت راه رفتن بر ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، معني دار است.
اثر اصلي گروه بر نمره ي عملکرد شناختي فرد معني دار است.
اثر اصلي سرعت راه رفتن بر نمره ي عملکرد شناختي فرد معني دار است.
اثر متقابل گروه و سرعت راه رفتن بر نمره ي عملکرد شناختي فرد معني دار است.
همبستگي آماري معني داري بين نمره ي عملکرد شناختي، ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، با نمره ي مقياس BBS وجود دارد.
همبستگي آماري معني داري بين نمره ي عملکرد شناختي، ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، با نمره ي مقياس TUG وجود دارد.
همبستگي آماري معني داري بين نمره ي عملکرد شناختي، ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، با نمره ي مقياس FES-S وجود دارد.
همبستگي آماري معني داري بين نمره ي عملکرد شناختي، ميانگين مطلق فاز نسبي و فاز انحراف حين راه رفتن، با نمره ي مقياس GDS-15 وجود دارد.

فصل دوم:
مروري بر منابع تحقيق

2 مروري بر منابع
2-1 مقدمه
روش اجرا و تحليل اين مطالعه،
برگرفته از پروتکل ها و تحليل هاي مختلفي است که در پژوهش هاي متعدد پيشين صورت گرفته است. هدف از بخش مرور منابع اين پايان نامه، ارائه مستندات و دلايل براي انتخاب روش کار، اجرا و تحليل داده ها، و همچنين به وجود آوردن پايه اي مناسب براي مقايسه ي يافته هاي اين مطالعه با تحقيقات پيشين مي باشد. بدين منظور مرور منابع در قالب دو بخش اساسي و زيرمجموعه هاي آن ها، به عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
1. مطالعات در زمينه راه رفتن دوتکليفي در سالمندان
أ‌) تکاليف ثانويه
i. تکاليف شناختي و حرکتي
ii. پارامترهاي عملکرد شناختي

ب‌) راه رفتن دو تکليفي در سالمندان
i. پارامترهاي راه رفتن
ii. ابزارهاي سنجش راه رفتن

2. مطالعات در زمينه هم آهنگي بين مفصلي در سالمندان
أ‌) آزمون ها، پارامترها و ايزارها
ب‌) يافته ها

2-2 مطالعات در زمينه راه رفتن دو تکليفي در سالمندان
چگونگي و ميزان تاثير انجام يک تکليف ثانويه بر الگوي حرکت و پارامترهاي مختلف راه رفتن در سالمندان، يکي از اساسي ترين سوالاتي است که ذهن محققين و دانشمندان علاقه مند به مسائل سالمندان را در سرتاسر دنيا به خود مشغول داشته است. اين موضوع به ويژه از آن جهت اهميت مي يابد که بيش از نيمي از زمين خوردن هايي که حين راه رفتن به وقوع مي پيوندند، در زماني حادث مي شوند که سالمند همزمان با راه رفتن، فعاليت فکري يا حرکتي ديگري همچون صحبت کردن با يک دوست يا تلفن همراه، مطالعه روزنامه، حمل يک وسيله و نيز انجام مي دهد.
در اين زمينه محققين مختلفي در گوشه و کنار دنيا، چه به صورت گروهي و در ارتباط با يکديگر و چه به صورت انفرادي، به تحقيق و بحث پيرامون تاثير راه رفتن دو تکليفي بر الگوي راه رفتن و احياناً ارتباط آن با زمين خوردن سالمندان پرداخته اند. يک دسته از منسجم ترين پژوهش ها توسط Beauchet ، Dubost و Kressig و همکارانشان در بيمارستان هاي دانشگاهي سنت-اتيين فرانسه و بازال سوييس صورت گرفته است. همچنين گروهي متشکل از Hausdorff، Giladi، Springer، Yogev-Seligmann و همکارانشان در دانشگاه هاي هاروارد و تل آويو، به بررسي هاي گسترده اي در زمينه راه رفتن سالمندان به ويژه نقش توجه و عملکرد اجرايي بر پارامترهاي راه رفتن دست زده اند. Van Iersel, Reelick و همکارانشان نيز در Radboud University Nijmegen هلند نيز تحقيقات باارزشي در اين زمينه انجام داده اند.

در ادامه به بررسي جزء به جزء مطالعات پيشين در اين زمينه پرداخته خواهد شد.
2-3 تکاليف ثانويه
در هر يک از پژوهش هاي پيشين آزمون هاي مختلفي از افراد مورد مطالعه اخذ شده است. تکاليف ثانويه اي که ضمن راه رفتن اخذ شده اند را مي توان در دو دسته ي کلي تکاليف حرکتي و تکاليف شناختي قرار داد. ليستي از اين تکاليف در جدول 2-1 نشان داده شده است.
از ميان اين تکاليف، تکليف ثانويه حرکتي بدان جهت که نيازمند هم آهنگي حرکتي سطح بالايي بوده و رفلکس هاي محافظتي اندام هاي فوقاني را تقليل داده و کمرنگ خواهند کرد، از اولويت پايين تري نسبت به تکاليف ثانويه در انجام مطالعات راه رفتن دو تکليفي برخوردارند. همچنين هنگام بررسي نيازهاي توجهي، استفاده از تکاليف ثانويه اي که به صورت خالص تري جنبه ي شناختي داشته باشند نسبت به تکاليف حرکتي که در واقع ترکيبي از جنبه هاي حرکتي و شناختي را شامل مي شوند، مناسب تر به نظر مي رسند. از ميان تکاليف مختلف شناختي نيز، تکاليف کلامي

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید