تحقیق رایگان درباره سرعت راه رفتن، استان خوزستان، افراد سالمند، سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه

سگمانهاي ديستال و پروگزيمال برخوردارند. همچنين محققين دريافتند که براي شناسايي ناهمسازي ها، مقياسهاي همسازيِ مشتق از متغييرهاي سرعت، حساس تر از مقياس هاي زاويه اي بودند، اما نسبت به CRP حساسيت کمتري داشتند. همچنين زواياي سگماني نسبت به زاواياي مفصلي آسان تر مي توانستند نا همسازي ها را شناسايي کنند. پژوهشگران پيشنهاد کردند که ناهمسازي هاي راه رفتن که ناشي از تغيير قيود هستند، در هر دو بُعد مکاني و زماني خود را نشان مي دهند (72).
در هنگام عبور از موانع ، الگوهاي RPA مشابهي براي هر دو پاي جلو رونده و دنبال کننده در جوانان و سالمندان وجود داشت. سالمندان هنگام عبور از مانع، toe clearance بيشتري داشتند ولي الگوي هم آهنگي بين مفصلي آن ها تغيير نمي کرد. هنگام عبور اندام جلوبرنده، تغييرپذيري بيشتري در هم آهنگي بين مفصلي به چشم مي خورد. اين يافته که با افزايش toe clearance همبستگي داشت نشان مي دهد که سالمندي باعث افزايش تغييرپذيري در شيوه ي کنترل مفاصل اندام تحتاني حين عبور از موانع مي شود. هنگام عبور پاي دنبال کننده، سالمندان تغييري در الگو و تغييرپذيري هم آهنگي بين مفصلي نداشتند (74).
در سرعت هاي مختلف راه رفتن (تند، دلخواه و کند)، براي الگوي CRP ران-زانو، در جوانان، تفاوت RMS بين سرعت هاي آهسته و دلخواه، به طور قابل ملاحظه اي بزرگتر از اين مقادير بين سرعت هاي سريع و دلخواه بود، ولي در سالمندان اين پديده مشاهده نمي گرديد. تفاوت هاي بين گروهي در مقادير تفاوتهاي RMS و مقادير Cross-Correlation در الگوي CRP ران-زانو در سرعت هاي آهسته و دلخواه ديده مي شد. سرعت و سالمندي تاثير معني داري بر الگوي CRP زانو-مچ پا نداشتند. سرعت راه رفتن بر مقادير فاز انحراف ران-زانو تاثير معني داري داشت ولي تفاوت گروهي معني داري براي س سرعت مذکور به چشم نمي خورد. سالمندان و جوانان با راهکارهاي عصبي-عضلاني متفاوتي با تغييرات سرعت مواجهه مي نمايند (76).
در نهايت مي توان چنين نتيجه گيري کرد که بررسي هم آهنگي درون اندامي در شرايط تکليف دوگانه و سرعت هاي مختلف در سالمندان و جوانان خواهد توانست نگرشي به تغييرات ناشي از کهولت بر کنترل عصبي-عضلاني راه رفتن فراهم آورد و کشف داده هاي پايه ي طبيعي هم آهنگي بين مفصلي در جامعه ي سالمندان سالم، براي شناسايي اختلالات هم آهنگي و ارزيابي درمان هاي مناسب متعاقب آن براي بيماراني که به دليل ابتلا به برخي بيماري ها در معرض خطر زمين خوردن مي باشند، مفيد خواهد بود.

فصل سوم:
مواد و روش ها

3 فصل سوم: مواد و روشها
3-1 نوع مطالعه:
اين پايان نامه در قالب سه مطالعه به شرح زير صورت گرفت:
در ابتدا يک مطالعه ي متدولوژيک به منظور بررسي تناسب تکاليف شناختي مورد ارزيابي و تنظيم بهترين ترکيب براي تنظيمات دوربين ها صورت گرفت. همچنين به منظور بررسي تکرار پذيري بين جلسه اي، از 10 نفر شرکت کننده خواسته شد که در دو روز به فاصله 7 تا 10 روز مورد آزمون قرار گيرند.
در اين مطالعه مشخص گرديد که با انجام تکليف شناختي “نام بردن حيوانات” در سه سرعت تند، دلخواه و کند (سه بار تکرار)، پس از اولين آزمون راه رفتن همراه با نام بردن حيوانات، پديده ي يادگيري براي فرد مورد آزمون رخ مي داد. به ناچار براي حذف اثر يادگيري، تکليف “نام بردن حيوانات” از مطالعه حذف و پس از بررسي چندين تکليف شناختي ديگر، نهايتاً تکليف “تفريق هاي سه تايي از يک عدد 3 رقمي” جايگزين آن گرديد.

بخش اصلي اين تحقيق شامل 2 مطالعه زير است:
يک طرح سه عاملي مختلط 3×3×3 شامل: يک عامل بين گروهي (گروه در3 سطح: جوان-سالمند بدون سابقه زمين خوردن و سالمند با سابقه ي زمين خوردن) و دو عامل درون گروهي (بار شناختي در سه سطح: بدون تکليف شناختي، تکليف شناختي ساده و پيچيده؛ و سرعت راه رفتن در سه سطح: راه رفتن تند، با سرعت دلخواه و کند).
يک طرح 2 عاملي مختلط 3×3 شامل: يک عامل بين گروهي (گروه در3 سطح: جوان-سالمند بدون سابقه زمين خوردن و سالمند با سابقه ي زمين خوردن) و يک عامل درون گروهي (سرعت راه رفتن در سه سطح: راه رفتن تند، با سرعت دلخواه و کند ).
3-2 جامعه و نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيري و گروه بندي:
جامعه هدف: جوانان و سالمندان ساکن جامعه.
جامعه در دسترس: جوانان سالم بين 18 تا 37 سال وسالمندان بالاي 60 سال، در سال1391، در شهر اهواز.
روش نمونه‌گيري: به روش نمونه‌گيري غير احتمالي دردسترس (Convenient Non-probability)انتخاب شدند.
گروه بندي: افراد گروه جوان از لحاظ جنس و نمايه توده بدني با گروه هاي سالمندان همسان سازي شدند.
3-3 معيارهاي ورود به مطالعه:
معيارهاي مشترک براي هر دو گروه سالمند مورد مطالعه:
سالمندان بالاي 60 سال که نمره MMSE بالاتر يا مساوي 24 داشته (79)، قادر به خواندن و نوشتن، فهم تکاليف آسان، پيمودن مسافت هاي کوتاه به صورت مستقل و بدون وسايل کمکي بوده و در انجام فعاليت هاي روزانه مستقل بودند.
معيار ويژه ي گروه سالمندان با سابقه زمين خوردن: تجربه حداقل دو بار به زمين خوردن در 6 ماه اخير.
معيار ويژه ي گروه جوانان: دارا بودن سن بين 18 تا 35 سال
معيار هاي خروج از مطالعه:
ابتلاء به اختلالات و بيماري هاي وستيبولار، سايکولوژيک (مثل افسردگي ماژور (GDS-1510)، دمانس، آلزايمر)، نورولوژيک (مثل پارکينسون، ميوپاتي، نوروپاتي محيطي، مالتيپل اسکلروزيس، بيماري هاي مخچه اي)، اورتوپديک (مثل آرتروپلاستي، شکستگي ها و دررفتگي هاي در 6 ماه اخير) در کمر، لگن و اندام هاي تحت
اني.ابتلاء به کسالت حاد (همچون بيماري هاي عروق کرونري، Heart Failure، عفونت ريوي در 3 ماهه ي گذشته)، سکته مغزي، فشار خون کنترل نشده، کليه ي موارد فوق بر اساس گزارش پزشک در پرونده ي پزشکي افراد شرکت کننده در مطالعه، درج مي گرديد.
3-4 حجم نمونه:
براي تعيين توان مطالعه از نرم افزار G Power نسخه 3. 1. 7 استفاده گرديد. در اين برنامه با انتخاب روش post hoc براي آزمون آماري repeated measure ANOVA از گروه آزمون هاي F test، با احتساب Partial eta squared براي تعيين effect size به اين نتيجه رسيديم که با حداقل Partial eta squared و در نظر گرفتن 12 نفر در هر يک از سه گروه، توان مطالعه 993/0 مي باشد. در اين محاسبات احتمال خطاي آلفا برابر با 05/0 در نظر گرفته شده بود.
3-5 ابزار و روش هاي گردآوري اطلاعات:
1-پرسشنامه ثبت مشخصات فردي و پيشينه ي پزشکي افراد شرکت کننده در آزمون، حاوي اطلاعات زمينه اي مربوط به متغيرهاي سن، قد، وزن، شغل، سابقه زمين خوردن، دفعات زمين خوردن، سطح سواد، سابقه ي ابتلا به بيماري هاي مزمن، دارو هاي مصرفي و تعداد مصرف روزانه ي آن ها (به ويژه داروهاي سايکواکتيو مثل بنزوديازپين ها، ضد افسردگي هاو نورولپتيک ها) (ضميمه ي شماره ي 1).
2- نسخه فارسي پرسشنامه Mini Mental State Examination (MMSE) براي سنجش عملکرد شناختي (ضميمه ي شماره ي 2):
اين پرسشـنامه كـه فولسـتينآن را در سال 1975 معرفي كـرد، جهـتيـابي، ثبـت در حافظـه، توجـه، محاسبه، حافظة اخير، زبان و تواناييهاي ديـداري-سـاختاري را مــيآزمايــد. نمــرة كامــل پرسشــنامه 30 و نمــرة كمتــراز 25 احتمال وجود اخـت?ل شـناختي را مطـرح مـيسـازد. نمــرة بيشــتراز 21، بيــانگر اخــت?ل شــناختي ضــعيف، نمــرة 10 تــا 20 اخــت?ل شــناختي متوســط و نمــرة زيــر 9 بيــانگراخــت?ل شــناختي شــديد اســت (88).
3- نسخه فارسي پرسشنامه (FES)براي سنجش ميزان ترس از زمين خوردن (ضميمه ي شماره ي 3):
Tinetti و همکاران در سال 1990 پرسشنامه FES را طراحي کردندکه نسخة فارسيِ معادل سازي شدة اين پرسشنامه به زبان ايراني تهيه شده است. اين پرسشنامه شامل 13 سؤال است که جمع نمرات بين صفر تا 130 مي باشد. اگر مجموع نمرات فرد مورد آزمون از 70 بيشتر باشد، طبق اين پرسشنامه ترس از زمين خوردن دارد(89).
4- آزمون Timed Up and Go (TUG) براي سنجش تحرک:
يک آزمون حساس و اختصاصي براي تمايز افراد سالمند با و بدون سابقه زمين خوردن که زندگي معمول در محيط خانه دارند، مي باشد. آزمون TUG ، آزموني براي ارزيابي تعادل و تحرک است که به طور معمول براي سنجش تحرک عملكردي سالمندان استفاده مي شود. در اين آزمون چندين فعاليت که شامل ايستادن، 3 متر راه رفتن ، چرخيدن، مسير را برگشتن و نشستن است انجام مي شود.
TUG تنها آزمون باليني است که شامل اجزاء پوياي راه رفتن است و از نظر عملکردي مهم است چرا که بسياري از زمين خوردن ها در طي راه رفتن اتفاق مي افتد. زمان لازم براي تکميل آزمون نشان دهند? ميزان تحرک در سالمندان است. سالمنداني که در زمان کمتر از 20 ثانيه آزمون را تکميل مي کنند جزء سالمندان مستقل هستند که فعاليت هاي روزمره خود را به طور مستقل انجام مي دهند (90-91).
5- نسخه ي فارسي پرسشنامه ي Berg Balance Scale (BBS) براي سنجش تعادل عملکردي (ضميمه ي شماره ي 4):
توانايي حفظ تعادل افراد مورد مطالعه بر اساس آزمونهاي مندرج در مقياس سنجش تعادل عملکردي Berg ارزيابي خواهد گرديد. مقياس سنجش تعادل Berg، در سال 1992 توسط گروهي از پژوهشگران دانشکده فيزيوتراپي و کاردرماني دانشگاه مک گيل مونترال، بمنظور سنجش تعادل در سالمندان و بيماراني که تعادل آنها به نحوي دچار اختلال شده است، ابداع گرديد و تا کنون 22 مطالعه در زمينه بررسي خصوصيات روانسنجي اين مقياس در جوامع آماري مختلف صورت گرفته است که همگي بيانگر تکرارپذيري، اعتبار و حساسيت بالاي اين ابزار بوده اند. تهيه آن رايگان بوده و در هر مکاني به آساني قابل اجرا است. اين مقياس شامل 14 آزمون تعادلي عملکردي است که جنبه هاي مختلفي ازفعاليتهاي روزانه فرد را که مستلزم حفظ تعادل مي باشند مورد ارزيابي قرار مي دهد. هر آزمون از صفر تا 4 نمره دهي مي شود و کل مقياس در مجموع 56 نمره دارد. نمره کمتر نشاندهنده توانايي کمتر فرد در حفظ تعادل عملکردي مي باشد (92).
6- نسخه ي فارسي پرسشنامه ي GDS-15))(ضميمه ي شماره 5):
جهت سنجش ميزان افسردگي از نسخه ايراني پرسشنامه ي GDS-15 که روايي و پايايي آن تاييد شده است استفاده مي گردد. در اين ابزار به هر کدام از سوالات نمره صفر يا يک تعلق مي گيرد. سوالات شماره 1 ،5، 7، 11 و 13 به جهت جنبه منفي ، پاسخ خير اين سوالات نمره يک خواهند گرفت. بقيه سوالات اگر با پاسخ بلي مشخص شده باشد، نمره يک خواهند گرفت. بر اساس اين پرسشنامه ، نمرات اخذ شده در چهار طبقه قابل طبقه بندي است : نمره 0 تا 4 : طبيعي ، نمره بين 5تا 8 : افسردگي خفيف ، نمره بين 9 تا 11 :افسردگي متوسط ، نمره بين 12 تا 15 : افسردگي شديد(93) .
8- دستگاه تحليل حرکت:
سيستم عکس برداري از حرکت Qualisys داراي برنامه هاي کاربردي سخت افزاري و نرم-افزاري براي کنترل کامل و تجزيه و تحليل حرکت ضبط شده، است. يک فضاي ضبط حرکت معمول شامل يک منطقه¬ي volume capture احاطه شده توسط تعدادي از دوربين ها با وضوح بالا است. هر دوربين داراي حلقه اي از لامپ هاي LED است که اطراف لنزها کارگذاشته شده اند. روي بخش هاي معيني از بدن فرد مورد آزمايش که حرکتش ثبت مي شود، تعدادي نشانگر بازتاباننده متصل شده است. زماني که فرد در volume capture حرکت مي کند نور ناشي از لامپ مجدداً به د
اخل لنزهاي دوربين بازتابانده شده و يک صفحه ي حساس به نور ايجاد کننده ي سيگنال ويدئويي را فعال مي کند. اين سيستم مجهز به7 دوربين مي باشد.
6- تردميل.
7- مهار.

تصوير 3-1 محيط آزمايشگاه تحليل حرکت

3-6 روش انجام کار:
افراد مورد آزمون از بين اعضاي کانونهاي بازنشستگان سازمان هاي مختلف استان خوزستان توسط يک مصاحبه تلفني يا حضوري اوليه و با در نظر گرفتن معيارهاي حذف و انتخاب که پيشتر توضيح داده شد انتخاب مي شدند.
جهت رعايت نکات اخلاقي پس از توضيح کامل در مورد مراحل انجام تحقيق و منظور کلي از انجام آن و در صورتي که افراد تمايل به ادامه کار داشتند از ايشان رضايت آگاهانه اخذ مي گرديد.
سپس اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگي نشاني شماره تلفن و متعيرهاي نظير سن، جنس، قد، وزن، شغل، سطح فعاليت فيزيکي، سابقه و تعداد دفعات زمين خوردن، و داروهايي که بطور مرتب مصرف مي شود نيز از طريق پرسشنامه و مصاحبه حضوري گرد آوري شد.
همچنين جهت شناسايي افراد مورد آزمون و اطمينان از عدم ابتلا ايشان به اختلالات شناختي يا دمانس سالمندي پرسشنامه MMSE تکميل گرديد و در صورتي که افراد قادر به کسب نمره 24 يا بالاتر بودند وارد مراحل بعدي مطالعه مي شدند.
ساير معيارهاي حذف نيز بار ديگر پيش از شروع آزمون، از طريق مصاحبه، معاينه و پرونده پزشکي به طور دقيق تري بررسي مي گرديدند.
پس از طي مراحل فوق جمع آوري داده ها آغاز مي شد.
محيط انجام آزمايش داراي نور و تهويه کافي و درجه حرارت مناسب براي انجام آزمون ها بود. همچنين حين انجام آزمون ها سکوت برقرار بوده و شرايط يکسان طي آزمون ها براي همه افراد رعايت مي شد.
ارزيابي هاي باليني و زمينه اي:
در مرحله بعد به ارزيابي هاي زمينه اي براي بررسي تعادل عملکردي (مقياس سنجش تعادل Berg)، تحرک (آزمون Timed Up and Go)، ترس از زمين خوردن (پرسشنامه FES-I) و افسردگي (GDS-15) پرداختيم.
ارزيابي عملکرد شناختي:
در ابتدا از افراد مورد آزمون خواسته مي شد که در حالي که روي صندلي نشسته است، تکاليف شناختي زير را به انجام برساند:
شمارش معکوس از يک عدد سه رقمي تصادفي
تفريق هاي سه تايي از يک عدد سه رقمي تصادفي
براي هر کدام از اين آزمونها، دفعات وقفه ها، کلمات يا محاسبات غلط و صحيح ثبت مي شد. در ضمن کليه آزمونهاي گفتاري با يک ضبط صوت، ضبط مي شدند.
ارزيابي راه رفتن و تکاليف همراه
پس از تنظيم دستگاه تردميل و کاليبراسيون دوربينها، مارکرها را بر روي بدن فرد مشارکت کننده متصل مي شدهد. محل اتصال مارکرها در هر سمت بدن عبارت بودند از:
پا: پاشنه، قاعده متاتارس پنجم/ ساق: سرفيبولا، قوزک خارجي/ ران: تروکانتر بزرگ، اپي کنديل خارجي/ لگن: خار هاي خاصره خلفي فوقاني

تصوير ‏3-2 محل قرارگيري مارکرها
پس از آن، فرد آزمون شونده جليقه ي مخصوص مهار کننده اي را که بندهاي آن به سقف آزمايشگاه قلاب مي شدند، مي پوشيد تا از خطر از دست دادن تعادل و افتادن در موقع راه رفتن جلوگيري شود.
تعيين سرعت راه رفتن بر روي تردميل
به منظور تعيين سرعت راه رفتن دلخواه هر فرد، پس از قرار گرفتن فرد بر روي تردميل

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید