پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد نور فلورسنت

شد. تمام عصاره جوانه گندم فاقد چربي فعاليت آنتي اکسيداني در روش به دام انداختن راديکال DPPH، سنجش مهار راديکال ABTS، روش قدرت احيا و مهار پرواکسيداسيون اسيد لينولئيک به نمايش گذاشتند. در ميان عصاره Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد گياه، ترکيبات، کانولا، مقايسه

آنتي اكسيدان (صالحي و همکاران، 1393) 74 فهرست اشکالعنوان صفحه شکل 3- 1- دستگاه شيکر 47شکل3-2- منحني استاندارد غلظت اسيد گاليک در برابر ميزان جذب خوانده شده درطول موج 7?5 نانومتر 49شکل 3-3- منحني كاليبراسيون Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره معيار، ميانگين، خطاي، Walking;

ي ويژگيهاي توصيفي متغيرهاي زمينه اي و روابط بين سگماني اندام هاي تحتانيدر اين بخش ابتدا مشخصات آمار توصيفي متغيرهاي زمينه اي شرکت کنندگان در اين مطالعه در جدول 4-1 نمايش داده شده اند. همانطور Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره سرعت راه رفتن

: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh. جدول 4-4 (ادامه) ميانگين و خطاي معيار روابط بين سگماني اندام هاي تحتاني در گروه سالمندان با سابقه زمين خوردن (12 نفر) Parametersميانگينخطاي معيار Parametersميانگينخطاي معيارBFW_DP_SF_R36/200/21 BPW_MARP_SF_R10/200/78BFW_DP_TS_R3/560/36 BPW_MARP_TS_R20/891/56BFW_DP_PT_R7/410/82 BPW_MARP_PT_R79/062/23 Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره سرعت راه رفتن، آزمون انتخاب

سنجش تعادل Berg)، تحرک (آزمون Timed Up and Go)، ترس از زمين خوردن (پرسشنامه FES-I) و افسردگي (GDS-15) پرداختيم. ارزيابي عملکرد شناختي:در ابتدا از افراد مورد آزمون خواسته مي شد که در حالي که روي Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره سرعت راه رفتن، کنترل حرکت، افراد سالمند

دانشگاه هاي هاروارد و تل آويو، به بررسي هاي گسترده اي در زمينه راه رفتن سالمندان به ويژه نقش توجه و عملکرد اجرايي بر پارامترهاي راه رفتن دست زده اند. Van Iersel, Reelick و همکارانشان Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره سرعت راه رفتن

کنترلگر سالمندان با سابقه زمين خوردن منطقي به نظر مي رسد.? نکات کلينيکي:1. مي توان با تجويز تمرينات تعادلي و تحرکي عملکردي در برنامه تمرين درماني سالمندان به طور غير مستقيم به بهبود هم آهنگي Read more…

By mitra1--javid, ago