b (3871)

دانلود پایان نامه

ãäÇÈÚ

ãäÇÈÚ
ÂÞÇäÈÇÊí¡ Ú. (1387): ÝÑåä íäåÔäÇÓí ÇíÑÇä. ÌáÏ Ïæã (íäåÔäÇÓí Ïæäíä æ Ñãíä)¡ ÇäÊÔÇÑÇÊ ÓÇÒãÇä Òãíä ÔäÇÓí æ ǘÊÔÇÝÇÊ ãÚÏäí ˜ÔæÑ¡ ÕÕ. 1052-1040.
ÈÎÊíÇÑíÝÑÏ¡ Ú. (1371): ÊÍÞíÞÇÊ ÇáíäæÇÓÊÑÇÊíÑÇÝí æ ÇáÆæÈíæŽÆæÑÇÝí ÓÇÒäÏ äíæÑ ÏÑ ãÞØÚ Êí æÇÞÚ ÏÑ ÇÒȘ ˜æå¡ ÇíÇääÇãå ˜ÇÑÔäÇÓíÇÑÔÏ¡ Ñæå Òãíä ÔäÇÓí¡ ÏÇäÔ˜Ïå Úáæã¡ ÏÇäԐÇå ÔåíÏ ÈåÔÊí¡ 110Õ.
ÞæíÏá Óíæ˜í¡ ã. (1369): ãØÇáÚå Acritarchs æ Chitinozoans ÓÇÒäÏåÇí ãíáÇ¡ ÇíáȘ¡ ÒÑϘæå æ ÝÑÇÞæä ÏÑ äÇÍíå ÒÑϘæå æ ÇäØÈÇÞ ÂäåÇ ÈÇ Ó˜ÇäÓ ÇáÆæÒæÆí˜ äÇÍíå Çáí Ôå æ Çå ÏÑä. ÓãæÒíæã ÏíǁíÑíÓã¡ ÈäÏÑÚÈÇÓ¡ ÕÕ. 201-141.
ÞæíÏá Óíæ˜í¡ ã. (1373): ãØÇáÚå ÇáíäæáæŽí˜í ÑÓæÈÇÊ ÇÑÏæíÓíä æ ÓÇÒäÏ ÝÑÇÞæä ÏÑ ˜æå ÓæÑãå æ ÊÚííä ÇÑÊÈÇØ Óä ÂäåÇ ÈÑ ãÈäÇí ãí˜ÑæÝÓíá åÇ¡ ÝÕáäÇãå Úáæã Òãíä¡ ÓÇá Óæã¡ ÔãÇÑå 12¡ ÕÕ. 35-28.
ÞæíÏá Óíæ˜í ¡ ã. (1374): ÓÇÒäÏ ÓэÇåÇä¡ ÝÕáäÇãå Úáæã Òãíä¡ ÔãÇÑååÇí 15 æ 16¡ ÕÕ. 89-74.
ÞæíÏá Óíæ˜í ¡ ã. æ ÎÓÑæí¡ ã. (1374): ãØÇáÚå ÑÓæÈÇÊ ÇáÆæÒæÆí˜ ÒíÑíä ÏÑ Êä Ò˜íä- ˜æå ÝÑÇÞæä æ ãÚÑÝí ÓÇÒäÏåÇí ÓíÇåæ æ ÓэÇåÇä ÏÑ ÍæÖå ÒǐÑÓ¡ ÝÕáäÇãå Úáæã Òãíä¡ ÔãÇÑååÇí 15 æ 16¡ ÕÕ. 73-70.
ÞæíÏá Óíæ˜í¡ ã. æ ÍÓíä ÒÇÏå ãÞÏã¡ ã. Ó. (1389): ÇáíäæÇÓÊÑÇÊíÑÇÝí ÑÓæÈÇÊ ÇáÆæÒæÆí˜ íÔíä ÏÑ ÌäæÈ äÇÍíå ÝÇÖá ÂÈÇÏ (Îæáíä ÏÑå)¡ ÌäæÈ ÔÑÞ ÑÇä. ÝÕáäÇãå ŽæåÔåÇí íäå äÇÑí æ ÑÓæÈ ÔäÇÓí¡ ÓÇá ÈíÓÊ æ ÔÔã¡ ÔãÇÑå íǁí 38¡ ÔãÇÑå Çæá¡ ÕÕ. 24-1.
ÞæíÏá Óíæ˜í¡ ã.¡ Popo, L., Caviar Alvaro, J. ¡ ÇÍÓÇäí¡ ã.¡ ÓíјæíÇ¡ Â.¡ ÞÈÇÏí æÑ¡ ã æ ÚÈÇÓí¡ Ì. (1390): ãØÇáÚå ÌÇãÚ ÏíÑíäå ÔäÇÓí (ÊÑíáæÈíÊåÇ¡ ˜äæÏæäÊåÇ¡ ÈÑǘíææÏåÇ¡ ˜íÊíäæÒæÂåÇ¡ ˜ÑíÊÇÑÔåÇ æ ˜ÑíÊæӁæÑåÇ) æ ÑÓæÈ ÔäÇÓí (Ó˜ÇäÓ íäå Çí) ÓÇÒäÏ ÓíÇåæ æ ÓэÇåÇä¡ æÇÞÚ ÏÑ Êä Òǘíä¡ ˜æå ÝÑÇÞæä æ ÓÇÒäÏ ÓэÇåÇä ÏÑ Êä ÂÈÒÇÛ¡ ˜æå ˜åã¡ ÔãÇá ÈäÏÑÚÈÇÓ¡ ÌäæÈ ÇíÑÇä æ ÊØÇÈÞ Âä ÈÇ ãíÏÇä äÝÊí áÔä (ÇååÇí ÔãÇÑå 3¡ 4 æ 5) ÏÑ ÎáíÌ ÝÇÑÓ¡ ÇäíÓÊíÊæ ãåäÏÓí äÝÊ¡ ÏÇäÔ˜Ïå Ýäí ÏÇäԐÇå ÊåÑÇä¡ ÕÕ. 498-1.
áØÝ Çááåí¡ Ç.¡ ÍÌÇÒí¡ Í. æ ãæÓæí¡ Ñ. (1391): ãÍíØ ÑÓæÈí æ íäå äÇÑí Ó˜ÇäÓí ÓÇÒäÏ äíæÑ (ÓíáæÑíä) ÏÑ ÈÑÔ ãÑÌÚ¡ ÔÑÞ ÇíÑÇä ãјÒí¡ ãÇåäÇãå ǘÊÔÇÝ æ ÊæáíÏ¡ ÔãÇÑå 97¡ ÕÕ. 85-79.
ãÍãæÏí¡ ã.¡ ÚáíãÍãÏíÇä¡ Í.¡ ÕÈæÑí¡ Ì. æ ãÌíÏíÝÑÏ¡ ã. (1390): ÈÑÑÓí ÏíÑíä ÌÛÑÇÝíÇí ãÛäÇØíÓí æ ÒíÓÊí ÓÇÒäÏ ÇóÈóÑÓóÌ (Þáøí) æ ÓáØÇä ãíÏÇä ÏÑ ÔãÇá ÎÇæÑí ÔÇåÑæÏ¡ ãÌãæÚå ãÞÇáÇÊ ÓíÇãíä ÑÏåãÇíí Úáæã Òãíä¡ ÕÕ. 14-1.
äÈæí¡ ã. Í. (1355): ÏíÈǍåÇí ÈÑ Òãíä ÔäÇÓí ÇíÑÇä¡ ÇäÊÔÇÑÇÊ ÓÇÒãÇä Òãíä ÔäÇÓí æ ǘÊÔÇÝÇÊ ãÚÏäí ˜ÔæÑ¡ 109 Õ.
æÍÏÊí ÏÇäÔãäÏ¡ Ý. (1374): ÒÇÑÔ Òãíä ÔäÇÓí æÑÞå 1:100000 ÒÑäÏ (ÒÇÑÔ ÏÇÎáí)¡ ÊåÑÇä¡ ÓÇÒãÇä Òãíä ÔäÇÓí ˜ÔæÑ.
íæÓÝí¡ ã. (1388): ÇáíäæãæÑݝåÇí ÓÇÒäÏ ÌíÑæÏ ÏÑ ãÞØÚ íäåÔäÇÓí ˜áÇÑíÒ¡ ÔãÇá ÔÑÞ ÏÇãÛÇä¡ ÇíÇä äÇãå ˜ÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ¡ ÏÇäԐÇå ÎæÇÑÒãí¡ 97 Õ.
References
Achab, A. (1976): Acritarchs from the Awantjish Formation (upper Llandoverian) in the Val Brillant Borehold, Matapedia Valley, Quebec, Canadian Journal, V.13, no.9, pp. 1310- 1318.
Afshar-Harb, A. (1979): The stratigraphy, tectonic and petroleum geology of Kopeh Dagh region. Northern Iran. Ph.D. Thesis petroleum Geology Section, Royal School of Mines, Imperial College, London, p. 316.
Aistov, L., Melnikov, B., Krivyakin, B., Morozov, L. & Krivyakin, V. (1984): Geology of the Khur Area ( Central Iran), Explanatory text of the Khur Quadrangle Map 1:250,000.
Al-Ameri, T. K. (1983): Observations on the wall structure and the excystment mechanism of acritarchs, Journal of Micropalaeontology, V. 2, no. 5, pp. 27-35.
Al-Ameri, T. K. & Wicander, R. (2008): An Assessment of the gas generation potential of the Ordovician Khabour Formation, Western Iraq, Comunicacoes Geologicas, V. 95, pp. 157-166.
Alavi-Naini, M. (1972): Etude geologique de la region de Djam, Geological Survey of Iran, Report, no. 23, p. 288.
Albani, R. (1989): Ordovician (Arenigian) acritarchs from the Solanas Sandstone Formation, Central Sardinia, Italy, Bollettino delta Societii Paleontologica Italiana, V. 28, no. 1, pp. 3-37.
Alexopoulos, C. J. & Mims, C. W. (1983): Text Book on Introductory Mycology, Wiley Eastern Ltd, New Delhi.
Amirie, G. H. B. (1984): Phytoplankton aus dem Frasne des Bergischen Landes, Rheinisches Schiefergebirge, Sonderver?ffentl. Geol. Inst. K?ln, V. 49, p. 99.
Angiolini, L. & Stephenson, M.H. (2008): Early Permian brachiopods and palynomorphs from the Dorud Group, Alborz Mountains, north Iran: evidence of their palaeobiogeographic affinities. Fossils and Strata, no. 54, pp. 117-132.
Batten, D. J. & Morrison, L. (1983): Methods of palynological preparation for Palaeoenvironmental source potential and organic maturation studies, Norv. Petrol. Direct, V. 2, pp. 35-53.
Bombardier, L. & Gorin, G. E. (2000): Stratigraphical and lateral distribution of sedimentary organic matter in Upper Jurassic carbonate of Southeast France, Sedimentary Geology, V. 132, pp. 177-203.
Brito, I. M. (1967): Silurian and Devonian acritarcha from Maranh?o Basin, Brazil, Micropaleontology, V.13, no. 4, pp. 473-482.
Brenchley, P. J. Marshall, J. D., Carden, G. A. F., Robertson, D. B. R., Long, D. G. F., Meidla, T., Hints, L. & Anderson, T. F. (1994): Bathymetric and isotopic evidence for a short-lived Late Ordovician glaciation in a greenhouse period, Geology, V. 22, pp. 295-298.
Brocke, R., Li, J. & Wang, Y. (2000): Upper Arenigian to lower Llanvirnian acritarch assemblages from South China: a preliminary evaluation. Review of Palaeobotany and Palynology, V. 113, pp. 27-40.
Brunton, F. R. Smith, L., Dixon, O. A., Copper, P., Kershaw, S. & Nestor, H. (1998): Silurian reef episodes, changing seascapes and paleobiogeography, In: Landing, E., Johnson, M.E. (Eds.), Silurian Cycles: Linkages of Dynamic Stratigraphy with Atmospheric, Oceanic and Tectonic Changes. New York State Museum Bulletin, V. 491, pp. 265-282.
Bujak, J. P., Barss, M. S. & Williams, G. L. (1977): Offshore east Canada’s organic type and color and hydrocarbon potential, The Oil and Gas Journal, V. 75, pp. 198-201.
Bulter, M. C. & Riddick, A. (1986): Classification and analysis of palynodebris from the Palaeocene sediments of the Forties Field, Sedimentology, V. 33, pp. 871-886.
Burgess, J. D. (1974): Microscopic examination of kerogen (dispersed organic matter) in petroleum exploration, Geological Society of America Special Paper, V. 153, pp. 19-30.
Burgess, J. D. & Richardson, J. B. (1995): Late Wenlock to Early Pridoli cryptospores and miospores from south and southwest Wales, Great Britain, Palaeontographica, V. 236, pp. 1-44.
Butcher, A. (2009): Early Llandovery chitinozoans from Jordan, Palaeontology, no. 52, pp. 593-629.
Butcher, A., Mikulic, D. G. & Kluessendorf, J. (2010): Late Ordovician Early Silurian chitinozoans from north-eastern and western Illinois, USA, Review of Palaeobotany and Palynology, no. 159, pp. 81-93.
Calner, M. (2008): Silurian global events – at the tipping point of climate change, In Mass Extinctions (ed. M. T. Ashraf), pp. 21-58, Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag.
Caputo, M. V. (1998): Ordovician-Silurian glaciations and global sea-level changes, In Silurian cycles, linkages of dynamic stratigraphy with atmospheric, oceanic and tectonic changes, (eds E. Landing and M. Johnson), New York State Museum Bulletin, no. 491, pp. 15-25.
Christensen, T. (1962): Alger. In: Boscher, T.W., Lange, M. & Sorensen, T. (Eds.), Botanik 2, Systematisk Botanik 2. Munksgaard, Copenhagen, pp. 1-178.
Claret, J. Jardine, S. & Robert, P. (1981): La diversité des roches mères pétrolières, aspects gèologiques et implication èconomiques à partir de quatre exemples Bulletin des Centres de Recherches Exploration-Production Elf Aquitaine, V. 5, pp. 383-417.
Cocks, L. R. M. (2000): The Early Palaeozoic geography of Europe, Journal of the Geological Society of London, V. 157, pp. 1-10.
Cocks, L. R. M. (2005): Silurian, in Selly, R. C., Cocks, L. R. & Plimer, I. R., Encyclopedia of Geology, Elsevier Academic Press, p. 3345.
Combaz, A. (1964): Les palynofacies, Revue de Micropaléontologie, V. 7, pp. 205-218.
Combaz, A. (1966): Remarques sur les niveaux a Tasmanacées du paleozoique Saharien, Palaeobotanist, V. 15, no. 1/2, pp. 29-34.
Combaz, A. (1967): Un microbios du Tremadocien dans un sondage d’Hassi-Messaoud, Actes Soc. Linn. Bordeaux 104 B, no. 29. pp. 1-26.
Combaz, A. (1980): Les kérogènes vus au microscope. In burand, B. (Eds.) Kerogen: Insoluble Organic Matter From Sedimentary Rocks, Paris, Editions Technip.
Combaz, A., Lange, F.W. & Pansart , J. (1967): Les ”Leiofusidae” Eisenack, 1938, Review of Palaeobotany and Palynology, V. 1. pp. 291-307.
Correia, M. (1971): Diagenesis of sporopollenin and other comparable organic substances: application to hydrocarbon research. IN Brooks, J., Grant, P., Muri, M. D., Shaw, G. & Van Gijzei, P. (Eds.) Sporopollenin, London, Academic Press.
Couper, R.A. (1958): British Mesozoic microspores and pollen grains: a systematic and stratigraphic study. Palaeontographica, Abteilung B, no. 103, pp. 75-179.
Cramer, F.H. (1964): Microplankton from three Palaeozoic formation in the province of Le?n (NW Spain), Leidse Geologische Mededelingen, no. 30, pp. 255- 361.
Cramer, F.H. (1966): Hoegispheres and other microfossils incertae sedis of the San Pedro Formation (Siluro-Devonian boundary) near Valporquero, Leon, NW Spain. Notas Comunicaciones del instituto Geologica Minero de Espa?a, no.86, pp. 75-94.
Cramer, F.H. (1969) : Plant spores from the Eifelian to Givetian Gosseletia Sandstone Formation near Candas, Asturias, Spain. Pollen et Spores, no. 11, pp. 425-447.
Cramer, F.H. (1970): Acritarchs and Chitinozoans from the Silurian Ross Brook Formation, Nova Scotia. J. Geol, no. 78, pp. 745-749.
Cramer, F. H. & Diéz, M. del C.R. (1972): North American Silurian palynofacies and their spatial arrangement: Acritarchs. Paleontographica, Abt. B., no. 138, pp. 107- 180.
Cramer, F. H. & Saltzman, M. R. (2007): Fluctuations in epeiric sea carbonate production during Silurian positive carbon isotope excursions: a review of proposed palaeoceanographic models. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, V. 245, pp. 37-45.
Cramer, B. D., Brett, C. E., Melchin, M. A., Ma ¨nnik, P., Kleffner, M. A., McLaughlin, P. I., Loydell, D. K., Munnecke, A., Jeppsson, L., Corradini, C., Brunton, F. R. & Saltzman, M. R. (2011a): Revised chronostratigraphic correlation of the Silurian System of North America with global and regional chronostratigraphic units and ?13 Ccarb chemostratigraphy, Lethaia, V. 44, pp. 185-202.
Cramer, B. D., Davies, J. R., Ray, D. C., Thomas, A. T. & Cherns, L. (2011b): Siluria Revisited: An introduction. In: Ray, D.C. (Ed.), Siluria Revisited, a Field Guide, International Subcommission on Silurian Stratigraphy Field Meeting, pp. 6-27.
Daiz-Martinez. E & Grahn, Y. (2007): Early Silurian glaciation along the western margin of Gondwana (Peru, Bolivia, and northern Argentina): Palaeogeographic and geodynamic setting. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, V. 245, pp. 62-81.
Deflandre, G. (1937): Phanerodinium, genre nouveau de Dinoflagellé fossile des silex, Bulletin de la Société française de Microscopie, V. 6, no. 3, pp. 109-115.
Deflandre, G. (1945): Microfossiles des calcaires siluriens de la Montagne Noire, Ann. Paleontol, V. 31, pp. 41-75.
Deflandre, G. & Sarjeant, W. A. S. (1970): Nouvel examen de quelques holotypes de Dinoflagelles fossils et d’Acritarches, Cahiers de micropaleontology, ser. 2, no. 1 (Archives originales, Centre de documentation, Centre national de la recherché Scientifique, no. 466, pp. 1-10.
Delabroye, A., Vecoli, M., Hints, O. & Servais, T. (2011): Acritarchs from the Ordovician- Silurian Boundary Beds of the Valga-10 Drill Core, Southern Estonia (Baltica) and their Stratigraphical and Palaeobiogeographical Implications. The Palynological Society, V. 35, no. 1, pp. 4- 45.
Dettmann, M. E. (1963): Upper Mesozoic microfloras from south-eastern Australia. Proceedings Royal Society of Victoria, V. 77, pp. 1-148.
Deunff, J. (1954): Veryhachium, genre nouveau d’hystrichosphères du Primaire. Compte Rendu Sommaire des Séances de la Société Géologique de France, V. 13, pp. 305-307.
Deunff, J. (1959) : Microorganismes planktoniques du Primaire Armoricain. I. Ordoviciens du Veryhachium (presqu ile de Crozone). Bulletin de la Société géologique et mineralogique de Bretagne, nouvelle série, V. 2, pp. 1-41. (imprinted, 1958, issued 1959 according to Loeblich and Tappan, 1976, 306).
Di Pasquo, M. (2002) : The Crassispora kosankei- Cystoptychus azcuyi palynozone of the Upper Carboniferous Tupambi Formation, Tarija Basin, northern Argentina, Review of Palaeobotany and Palynology, V. 118, pp. 47-76.
Dorning, K.J. (1981): Silurian acritarch distribution in the Ludlovian shelf area of South Wales and the Welsh Borderland. In: Neale, R. & Brasier, M.B. (eds.): Microfossils from Recent and fossil shelf seas, Ellis Horwood, Chichester, pp. 31-36.
Dorning, K.J. (1994): Dactylofusa, Eupoikilofusa, Leiofusa and Poikilofusa: four fusiform acritarchgenera, Contributions to the CIMP Symposium on Palynology, Palaeoenvironments and Stratigraphy, University of Sheffield, England, p. 15.
Downie, C. (1959): Hystrichospheres from the Silurian Wenlock Shale of England. Palaeontology, V. 2, no. 1, pp. 56-71.
Downie, C. (1963): Hystrichospheres’ (acritarchs) and spores of the Wenlock Shales (Silurian) of Wenlock, England, Palaeontology, V. 6, no. 4, pp. 625-652.
Downie, C. (1973): Observations on the nature of acritarchs, Palaeontology, V. 2, no. 16, pp. 259-239.
Downie, C. (1984): Acritarrchs in British stratigraphy Britian Geo. Soci.,(special, repot), No.17.
Duffield, S. L. & Legulth, J. A. (1981): Acritarch biostratigraphy of Upper Ordovician-Lower Silurian rocks, Anticosti Island, Que´bec, In: Lespe´rance, P.J. (Ed.), Field Meeting, Anticosti-Gaspe´, Que´bec, V. II: Stratigraphy and Paleontology, IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy Ordovician-Silurian Boundary Working Group, pp. 91-95.
Eisenack, A. (1931): Neue Mikrofossilien des baltischen Silurs I. Palaeontologische Zeitschrift, V.13, pp. 74-118.
Eisenack, A. (1932): Neue Mikrofossilien des baltischen Silurs. II. Palaeontologische Zeitschrift, Berlin, V. 14, pp. 267- 277.
Eisenack, A. (1937): Neue Mikrofossilien des baltischen Silurs IV. Pal?eontologische Zeitschrift, V.19, pp. 217-243.
Eisenack, A. (1938): Hystrichosphaerideen und verwandten Formen im baltischen Silur. Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie, V. 14, no. 1, pp. 1-30, pl. 1-4.
Eisenack, A. (1955): Chitinozoen, Hystrichosph?ren und andere Microfossilien aus dem Beyrichia-Kalk. Senckenbergiana Lethaea, V.36, no. 1-2, pp. 157-188.
Eisenack, A. (1958): Tasmanites Newton, 1875 und Leiosphaeridia n.g. als Gattungen der Hystrichosphaeridea, Palaeontographica, Abt. A, V. 110, no. 1-3 , pp. 1-19.
Eisenack, A. (1962): Neotypen baltischer Silur- Chitinozoaen, Neue Jahrb. Geol. Palaeontol. Abh, V. 114, pp. 291-316.
Eisenack, A. (1972): Beitr?ge zur Chitinozoen-forschung. Palaeontographica, pp. 117-130.
Eisenack, A. Cramer, F.H., Diez, M. del C.R., (1973): Katalog der fossilen Dinoflagellaten, Hystrichospharen und Verwandten Mikrofossilien, Band III Acritarcha 1. Teil. E. Schweizerbart, Stuttgart, p. 1104.
Eisenack, A. Cramer, F.H., Diez, M. del C.R. (1976): Katalog der fossilen Dinoflagellaten, Hystrichospharen und verwandten Mikrofossilien, Band IV Acritarcha 2. Teil. E. Schweizertbart, Stuttgart, p. 863.
Eisenack, A., Cramer, F.H. and Diez, M. del C. R., (1979): Katalog der fossilen Dinoflagellaten, Hystrichosph?ren und verwandten Mikrofossilien, Band VI. Acritarcha, Teil. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, Germany. V. 3. P. 533.
Elsik, W. (1968): Palynology of a Paleocene Rockdale lignite, Milam County, Texas, I. Morphology and Taxonomy, Pollen et Spores, V. 10, no. 2, pp. 263-314.
Elsik, W. & Dilcher, D. (1974): Palynology and age of clays exposed in Lawrence Clay Pit, Henry county, Tennessee, . Palaeontographica, Abt. B, V. 146, no. 3-6, pp. 65-87.
Elsik, W. & Jansonius, J. (1974): New genera of Paleogene fungal spores, Canadian Journal of Botany, V. 52, no. 5, pp. 953-958.
Eshet, Y. & Hoek, R. (1996): Palynological processing of organic rich rocks, or how many time have you called a palynoferous. sampler barren? Review of Palaeobotany and Palynology, V. 94, pp. 101-109.
Evitt, W.R. (1963): A discussion and proposals concerning fossil dinoflagellates, hystrichospheres, and acritarchs Proc. Nat. Acad. Sci., V. 49, no. 2-3, pp. 158-64, 298-302.
Falcon, R. M. S. (1978): New Permian miospores from Rhodesia, Arnoldia Rhodesia, V. 8, pp. 10-32.
Fensome, R. A., Williams, G. L., Barss, M. S., Freeman, J. M. and Hill, J. M. (1990): Acritarchs and fossil prasinophytes: an index to genera, species and infraspecific taxa, American Association of Stratigraphic Palynologists, Contributions Series, no. 25, p. 771.
Fl?gel, H. (1962): Korallen aus dem Silur von Ozbak-Kuh (NE Iran), Jb, Geol. Bundesanst., V. 105, pp. 287-330.
Filipiak, P. (2005): Late Devonian and Early Carboniferous acritarchs and prasinophytes from the Holy Cross Mountains (central Poland), Review of Palaeobotany and Palynology, no. 134, pp. 1-26.
Gaucher, C., Boggiani, P. C., Sprechmann, P., Sial, A. & Fairchild, T. (2003): Integrated correlation of the Vendian to Cambrian Arroyo del Soldado and Corumb? Groups (Uruguay and Brazil): palaeogeographic, palaeoclimatic and palaeobiologic implications, Precambrian Research, no. 120, pp. 241-278.
Gaucher, C., Poiré, D.G., G?mez Peral, L. & Chiglino, L. (2005): Litoestratigraf?a, bioestratigraf?a y correlaciones de las sucesiones sedimentarias del Neoproterozoico-C?mbrico del Crat?n del Rio de la Plata (Uruguay y Argentina), Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis, V. 12, no. 2, pp. 145-160.
Gaucher, C. Blanco, G., Chiglino, L., Poire, D., Germs, G.J.B. (2008): Acritarchs of the Las Ventanas Formation (Ediacaran, Uruguay), Implications for the timing of coeval rifting and glacial events in western Gondwana. Gondw. Res., no. 13, pp. 488-501.
Ghavidel-Syooki, M. (1988): Palynostratigraphy and Palaeoecology of the Faraghan Formations of Southeastern Iran. Ph.D. Theses. Michigan State University. P. 279.
Ghavidel-Syooki, M. (1990): The encountered acritarchs and chitinozoans from Mila, Ilebek and Zard-kuh formations in Tange-Ilebek at Zard-kuh region and their correlation with Palaeozoic sequence of Chali-She area in Zagros Basin of Iran, Symposium on Diaparism with Special Reference to Iran, Geological Survey of Iran, V. 1, pp. 141-218.
Ghavidel-Syooki, M. (1993): Palynological study of Palaeozoic sediments of the Chali-She area, southwestern Iran, Iranian Journal of Science, V. 4, pp. 32-46.
Ghavidel-Syooki, M. (2000): Palynostrtigraphy and Palaeobiogeography of lower Palaeozoic strata in the Ghelli area, northeastern Alborz range of Iran (Kopet- Dagh region), Exploration Division, National Iranian Oil Co., P. O. Box 1065, Tehran, Islamic Republic of Iran, V. 11, no. 4, pp. 305-318.
Ghavidel-Syooki, M. (2001): Palynostratigraphy and Palaeobiogeography of the lower Palaeozoic sequence in the northeastern Alborz range (Kopet- Dagh region) of Iran, in Goodman, D. K. & Clarke, R. T. (eds.), Proceedings of the IX International Palynological Congress, Houston, Texas, U.S.A. 1996, American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, pp. 17-35.
Ghavidel-Syooki, M. (2003): Palynostratigraphy and palaeogeography of Lower Palaeozoic strata at Kuh-e- Boghou, southwest of Kashmar city, at eastern Central Iran, Iranian International Journal of Science, V. 4, no. 2, pp. 181-207.
Ghavidel-Syooki, M. (2004) Chitinozoan biostratigraphy and palaeogeography of the lower Palaeozoic strata in Kuh-e-Boghou, southwestern Kashmar city, Central Iran, Abstracts of book 11I PC., V, 14, p.134.
Ghavidel-Syooki, M. (2006): Chitinozoan Biostratigraphy and Palaeogeography of Silurian Strata (Niur Formation) at Eastern Alborz Range (Kopet-Dagh Region) Northeastern Iran, Exploration Directorate of National Iranian Oil Company, P.O.Box. 1065, Tehran, Iran. pp. 127-146.
Ghavidel-Syooki, M. (2007): Palynostratigraphy and Palaeogeography of Gorgan schist, in the southeastern Caspian Sea, northern Iran, Book of Abstracts of CIMP general meeting, pp. 24-28.
Ghavidel-Syooki, M. (2008): Palynostratigraphy and Paleogeography of Devonian strata in Kerman Province, Central Iran. TERRA NOSTRA 2008/2, IPC-XII/ IOPC-VIII Bonn, Germany. Abstract Volume.
Ghavidel-Syooki, M. & Winchester-Seeto, T. (2004): Chitinozoan biostratigraphy and Palaeogeography of lower Silurian strata (Sarchahan Formation) in the Zagros Basin of southern Iran, Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 29, pp. 161-182.
Ghavidel-Syooki, M. & Vecoli, M. (2006): Latest Ordovician-early Silurian chitinozoans from the eastern Alborz Mountain Range, Kopet-Dagh region, northeastern Iran, biostratigraphy and palaeobiogeography, Review of Palaeobotany and Palynology, pp. 1-21.
Ghavidel-Syooki, M. & Owens, B. (2007): Palynostratigraphy and palaeogeography of the Padeha, Khoshyeilagh, and Mobarak formations in the eastern Alborz Range (Kope-Dagh region), northeastern Iran. Micropaleontology, 50, pp. 129- 144.
Ghavidel-Syooki, M., Hassanzadeh, J. & Vecoli, M. (2011): Palynology and isotope geochronology of the Upper Ordovician-Silurian successions (Ghelli and soltan Maidan Formations) in the Khoshyeilagh area, eastern Alborz Range, northern Iran; stratigraphic and palaeogeographic implications. Review of Palaeobotany and Palynology, 164, pp. 251-271.
G?rka, H. (1979): Les Acritarches de l’Ordovicien moyen d’Olszty IG 2 (Pologne), Acta Palaeont. Polonica, V. 24, pp. 351-376.
Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Schmitz, M. D. & Ogg, G. M. (2012): The Geologic Time Scale, Elsevier Pub., p. 700.
Grahn, Y. (2005): Early Silurian chitinozoans in the Apucarana Sub-Basin (Paran? Basin), south Brazil, and Their biostratigraphic provenance, The Sociedade Brasileira de Paleontologia, pp. 209-214.
Grahn, Y. (2006): Ordovician and Silurian chitinozoan biozones of western Gondwana, Geol. Mag., V. 143, no. 4, pp. 509-529.
Grahn, Y. & Melo, J. H. G. (2003): Silurian-Devonian chitinozoan biostratigraphy along the Urubu, Uatum and Abacate rivers in the western part of the Amazonas Basin, Northern Brazil, Bulletin of Geosciences, V. 78, no. 4, pp. 373-391.
Grahn, Y., Pereira, E. & Bergamaschi, S. (2000): Silurian and lower Devonian chitinozoan biostratigraphy of the Paran? Basin in Brazil and Paraguay, Palynology, V. 24, pp. 143-172.
Greuter, W. Barrie, F.R., Burdet, H.M., Chaloner, W.G., Demoulin, V., Hawksworth, D.L., J?rgensen, P.M., Nicolson, D.H., Silva, P.C., Trehane, P. & McNeill, J., (1994): International Code of Botanical Nomenclature (Tokyo Code) 1994. Regnum vegetabile, V.131, p. 389.
Greuter, W., McNeill, J., Barrie, R., Burdet, H.M., Demoulin, V., Filguerias, T.S., Nicolson, D.H., Silva, P.C., Skog, J.E., Trehane, P., Turland, N.J. & Hawksworth, D.L. (Eds.) (2000): International Code of Botanical Nomenclature (St. Louis Code), adopted by the Sixteenth International Botanical Congress, St. Louis, Missouri, July-August 1999, Regnum Vegetabile 138. Koeltz Scienti?c Books, Koenigstein.
Haq, B. U. & Schutter, S. R. (2008): A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes, Science Magazine, V. 322, no. 5898, pp. 64-68.
Harris, W. S. (1955): A manual of the spores of New Zealand Pteridophyta, Bulletin New Zealand Department Science Industrial Resources, V. 116, P. 186.
Hashemi, H. & Playford, G. (1998): Upper Devonian palynomorphs of the Shishtu Formation, central Iran Basin, east-central Iran. Palaeontographica, Abt. B, V. 246, pp. 115-212.
Higgs, K., Finucane, D. & Tunbridge, I.P. (2002): Late Devonian and Early Carboniferous microfloras from the Hakkari Province of southeastern Turkey, Review of Palaeobotany and Palynology, V. 118, pp. 141-156.
Hill, P. J., Paris, F. & Richardson, I. B. (1985): Silurian Palynomorphs, In The Palynostratigraphy of Northeast Libya (Thusu, B. G. & Owens, B., eds), Micropalaeontology, V. 4, pp. 27-48.
Hofmann, H. J. & Jackson, G. D. (1994): Shale-facies microfossils from the Bylot Supergroup, Baffin Island, Canada, Journal of Paleontology, V. 68, no. 4, pp. 1-35.
Ibrahim, A. C. (1933): Sporenformen des ?girhorizontes des Ruhrreviers, Dissertation Technische Hochschule, Berlin, P. 46.
Inunciaga, M. F. & Gutierrez, P. R Silurian microplankton from the Cachipunco Formation (Santa B?rbara Range; Andina Central Basin), Jujuy, Argentina, Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., n.s., V. 13, no. 2, pp. 147-174.
Jachowicz, M. (2000): Acritarchs assemblages from the Silurian Pomeranian Caledonides and their foreland, Polish Geological Institute, kr?lowej Jadwigi 1, PL- 41- 200 Sosnowiec, Poland, V. 44, no. 3, pp. 317-331.
Jacobson, S. R. (1979): Acritarchs as paleoenvironmental indicators in Middle and Upper Ordovician rocks from Kentucky, Ohio, and New York, Journal of Paleontology, V. 5, no. 53, pp. 1212-1197.
Jankausakas, T. & Grityte, J. (2004): Upper Llandoverian and Lower Wenlockian acritarch assemblages from the Ledai-179 boring in Lithuania, Lietuvos moksl? akademijos leidykla, pp. 38-43.
Jaglin, J. C. & Paris, F. (2002): Biostratigraphy, biodiversity and palaeogeography of late Silurian chitinozoans from A1-61 borehole (northwest Libya), Review of Palaeobotany and Palynology, V. 118, pp. 325-358.
Jardine, S. Combaz, A., Magloire, L., Peniguel, G. & Vachey, G. (1974): Distribution stratigraphique des acritarches dans le Paléozoïque du Sahara Algérien, Review of Palaeobotany and Palynology, V. 18, pp. 99-129.
Jenny, G. J. (1977): Geologic et Stratigraphie de L´Elbourz oriental enter Aliabad et Shahrud, Iran, Ph.D. Theise Uni. Genev, p. 231.
Jeppsson, L. (1990): An oceanic model for lithological and faunalchanges tested on the Silurian record, Journal of the Geological Society (London), V. 147, pp. 663-674.
Johanson, M. E. (2006): Relationship of Silurian sea-level ?uctuations to oceanic episodes and events. GFF, V. 128, pp. 123-129.
Johanson, M. E. (2010): Tracking Silurian eustasy: Alignment of empirical evidence or pursuit of deductive reasoning? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, V. 296, pp. 276-284.
Kalgutkar, M. (1993): Paleogene fungal palynomorphs from Bonnet Plume Formation, Yukon Territory, Contributions to Canadian Paleontology, Geological Survey of Canada Bulletin, V. 444, pp. 51-105.
Kalgutkar, R. M. (1997): Fossil fungi from the lower Tertiary Iceberg Bay Formation, Eureka Sound Group, Axel Heiberg Island, Northwest Territories, Canada, Review of Palaeobotany and Palynology, V. 97, pp. 197-226.
Kalgutkar, R. M. & Sigler, L. (1995): Some fossil fungal form taxa from the Maastrichtian and Palaeogene ages, Mycal. Res, Prinled in Greal Brilain, V. 99, no. 5, pp. 513-522.
Kar, R., Mandaokar, B. D., & Kar, R. K. (2010): Fungal taxa from the Miocene sediments of Mizoram, northeast India, Review of Palaeobotany and Palynology, V. 158, pp. 240-249.
Kjellstrom, G. (1971): Middle Ordovician microplankton from the Gr?tlingbo, Borehole no. 1 in Gotland, Sweden. Sver. geol. Unders. Ser. C (669), V. 65, no. 15, pp. 1-35.
Kremp, G.O.W. (1965): Morphologic encyclopedia of palynology: an international collection of definitions and illustrations of spores and pollen. Program in Geochronology, University of Arizona, Contribution, 100. University of Arizona Press, Tucson, xiii, P. 185.
Kui, Y., Servais, T., Li, J., Wu. R. & Tang, p. (2012): Biodiversity patterns of Early-Middle Ordovician marine microphytoplankton in South China, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, V. 299, pp. 318-334.
Landing, E. & Johanson. M, (1998): Silurian cycles: Linkages of dynamic stratigraphy with atmospheric, oceanic, and tectonic changes, New York State Museum Bulletin, V. 491, p. 327.
Laufeld, S. (1974): Silurian Chitinozoa from Gotland, Fossils and Strata, V. 5, pp. 1-130.
Le Hérissé, A., Dorning, K. J., Mullins, G. L. & Wicander, R. (2009): Global patterns of organic-walled phytoplankton biodiversity during the Late Silurian to earliest Devonian, Palynology, V. 33, no. 1, pp. 25-75.
Le Hérissé, A. (1989): Acritarches et kystes d’algues Prasinophyceés du Silurien de Gotland, Suéde. Palaeontographia Italica, V. 76, pp. 57-302.
Le Hérissé, A. & Gourvennec, C. R. (1992): Paleobiology of Silurian-Early Devonian acritarchs, 8th International Palynological Congress, Aix-en-Province, Program and Abstracts, p. 83.
Le Hérissé, A., Melo, J. H. G., Quadros, L. P., Grahn, Y. & Steemans, P. (2001): Palynological characterization and dating of the Tiangu? Formation, Serra Grande Group, northern Brazil, Correlaçâo de Seq?ências Paleoz?icas Sul-Americanas (J.H.G. Melo & G.J.S. Terra, eds.) 26 Ciência-Técncia-Petr?leo. Seç?o, Exploraç?o de Petr?leo, V. 20, pp. 25-41.
Le Hérissé, A., Miller, M., Al-Ruwaili, M. & Vecoli, M. (2007): Environmental changes reflected by palynomorphs in the early Middle Ordovician Hanadir Member of the Qasim Formation, Saudi Arabia. Revue de micropaléontologie, V. 50, pp. 3-16.
Le Hérissé, A., Paris, F. & Steemans, P. (2013): Late Ordovician- earliest Silurian palynomorphs from northern Chad and correlation with contemporaneous deposits of southeastern Libya, Bulletin of Geosciences, V. 88, no, 2, pp. 1-22.
Lei, Y., Servais, T., Feng, Q. & He, W. (2013): Latest Permian acritarchs from South China and the Micrhystridium/Veryhachium complex revisited, Palynology, V. 37, pp. 325-344.
Leveridge, B. E. & Shail, R. K. (2011): The marine Devonian stratigraphy of Great Britain, Proceedings of the Geologists’ Association, V. 122, pp. 540-567.
Lister, T. R. (1970): . The acritarchs and chitinozoa from the Wenlock and Ludlow Series of the Ludlow and Millichope areas, Shropshire, Palaeontographical Society Monographs, V. 1, pp. 1-100.
Loeblich, A. R. (1970): Morphology, ultrastructure and distribution of Paleozoic acritarchs, Proceeding North American Paleontological Convention, Chicago 1969, Part G, pp. 705-788.
Loeblich, A. R. & Wicander, E. R. (1976): Organic-walled microplankton from the lower Devonian late Gedinnian Haragan and Bois d’Arc Formations of Oklahomba, U.S.A., Palaeontographica, B, V. 159, part. 1, pp. 1-39.
Loeblich, A. R. & Tappan, H. (1978): Some Middle and Late Ordovician microphytoplankton from Central North America, Journal of Paleontology, V. 52, no. 6, pp. 1233-1287.
Loydell, D. K. (1998): Early Silurian sea-level changes, Geological Magazine, V. 135, pp. 447-471.
Loydell, D. K. (2008): The base of the Wenlock Series. Silurian Times 15,10-12.
Madler, K. A. (1963): Die ?gurierten organischen Bestandteile der Posidonien-schiefer. Geologisches Jahrbuch Beihefte, V. 58, pp. 287-406.
Martin, F. (1969): Les Acritarches de I’ Ordovicien et du Silurien Belges, Détermination et valeur strtigraphique, Mémoire de I’ Institute Royal des Sciences Naturelles de Belgique, V. 160, p. 175.
Martin, F. (1975): Sur quelques chitinozoaires Ordoviciens du Quebec et de I’Ontario, Can. J. Earth Sci, V. 12, pp. 1006-1018.
Martin, F. (1983): Chitinozoaires et Acritarches Ordovicien de la plate-forme du Saint-Laurent (Quebec et sud-est de l’Ontario), Bull. Geol. Surv. Canada, V. 310, pp. 1-59.
Martin, F. (1993): Acritarchs, a review. Biol. Rev, V. 68, 475- 538.
Masiak, M., Podhala?ska, T. & Stempie?-Salek, M. (2003): Ordovician-Silurian boundary in the Bardo Syncline, Holy Cross Mountains, Poland- new data on fossil assemblages and sedimentary succession, Geological Quarterly, V. 47, no. 4, pp. 311-330.
McClure, H. A. (1988): Chitinozoan and acritarch assemblages, stratigraphy and bio stratigraphy of the Early Palaeozoic of northwest Arabia, Rev. Palaeobot. Palynol., V. 56, no. 1-2, pp. 41-60.
Mehrjerdi, H. (2001): Palynostratigraphy and Palaeobiogeography of a Lower Palaeozoic Sequence in the Type-Section of Shirgesht Formation, Northern Tabas City, East-Central Iran, Iranian Int. J. Sci. V. 2, no. 2, pp. 1-24.
Melchin, M. J., Cooper, R. A. & Sadler, P. M. (2004): The Silurian Period, in Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Smith, A. G. (Eds.), A Geologic Time Scale 2004, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 188-201.
Miles, J. (1994): Illustrated Glossary of Petroleum Geochemistry, Oxford, Clarendon Press.
Modie, B. N. (2007): The Palaeozoic Palynostratigraphy of the Karoo Supergroup and Palynofacies insight into palaeoenvironmental interpretations, Kalahari Karoo Basin, Botswana, Ph.D. thesis , p. 316, Universite de Bretagne.
Molyneux, S. G. (2005): Acritarch diversity trends in a deep-water setting: a case history from the Early-Middle Ordovician of Avalonia, Am. Assoc. Start. Palynol. Prog. and Abstr., 38th Ann. Mtg., p. 41.
Molyneux, S. G., Barron, H. F. & Smith, R. A. (2008): Upper Llandovery-Wenlock (Silurian) palynology of the Pentland Hills inliers, Midland Valley of Scotland, British Geological Survey, pp. 1-31.
Molyneux, S. G., Le Hérissé, A. & Wicander, R. (1996): Palaeozoic Phytoplankton, American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, V. 2, pp. 493-529.
Moreau-Benoit, A. (1984): Acritarches et Chitinozoaires du Devonien moyen et superieur de Libye occidentale, Rev. Palaeobot. Palynol, V. 43, pp. 187-216.
Mullins, G. L. & Aldridge, R. J. (2004): Chitinozoan biostratigraphy of the basal Wenlock series (Silurian) global Stratotype section and point, The Palaeontological Association, V. 47, pp. 745-773.
Mullins, G. L., Aldridge, R. J. & Siveter, D. J. (2004): Microplankton associations, biofacies and palaeoenvironment of the type lower Ludlow Series, Silurian, Review of Palaeobotany and Palynology 130, pp. 163- 194.
Munnecke, A., Calner, M., Harper, D. A. T. & Servais, T. (2010): Ordovician and Silurian sea-water chemistry, sea level, and climate: A synopsis, Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, V. 296, no. 3-4, pp. 389-413.
Munnecke, A., Samtleben, C. & Bickert, T. (2003): The Ireviken Event in the Lower Silurian of Gotland, Sweden – relation to similar Palaeozoic and Proterozoic events, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, V. 195, pp. 99-124.
Naumova, S.N. (1939): Spores and pollen of the coals of the USSR. Report of the 17th International Geological Congress, Moscow 1, pp. 353-364 (in Russian).
Nestor, V. (1980): New chitinozoan species from the lower Llandoverian of Estonia, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised) Geoloog?a, V. 29, pp. 98-107 (in Russian with English summary).
Nestor, V. (1990): Silurian chitinozoans. In Field Meeting, Estonia, An Excursion Guidebook (Kaljo, D. & Nestor, H., eds), Institute of Geology, Estonian Academy of Sciences, Tallinn, pp. 80-83.
Nestor, V. (1994): Early Silurian chitinozoans of Estonia and north Latvia, Estonia Academy of Sciences, pp. 1-163.
Nestor, V. (2007): Chitinozoans in the Wenlock. Ludlow boundary beds of the East Baltic, Estonian Journal of Earth Sciences, V. 56, no. 2, pp. 109-128.
Nestor, V. (2009): Biostratigraphy of the Ludlow chitinozoans from East Baltic drill cores, Estonian Journal of Earth Sciences, V. 58, no. 3, pp. 170-184.
Nestor, V. (2011): Chitinozoan biostratigraphy of the P??dol? Series of the East Baltic, Estonian Journal of Earth Sciences, V. 60, no. 4, pp. 191-206.
Nestor, V. (2012): A summary and revision of the East Baltic Silurian chitinozoan biozonation, Estonian Journal of Earth Sciences, V. 61, no. 4, pp. 242-260.
Noetinger, S. & Di Pasquo, M. (2011): Devonian palynological assemblages from the San Antonio x-1 Borehole, Tarija Basin, northwestern Argentina, Geologica Acta, V. 9, no. 2, pp. 199-216.
Oboh-Ikuenobe, F. E. & Villiers, E. (2003): Dispersed organic matter in samples from the western continental shelf of Southern Africa: palynofacies assemblages and depositional environments of Late Cretaceous and younger sediments, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, V. 201, pp. 67-88.
Ottone, E. G.,Toro, B. A. & Waisfeld, B. G. (1992): Lower Ordovician palynomorphs from the Acoite Formation, northwestern Argentina, Palynology, V. 16, pp. 93-116.
Page, A. A., Zalasiewicz, J. A., Williams, M. & Popov, L. E. (2007): Were transgressive black shales a negative feedback modulating glacioeustasy during the Early Palaeozoic Icehouse? in Williams, M., Haywood, A. M., Gregory, F. J., Schmidt, D. N. (Eds.), Deep Time Perspectives on Climate Change, Marrying the Signal from Computer Models and Biological Proxies, The Geological Society for the Micropalaeontological Society, London, pp. 123-156.
Paris, F. (1981): Les Chitinozoaires dans le Paléozoïque du sudouest de l’Europe, Mémoires de la Société géologique et mineralogique de Bretagne, V. 26, p. 412.
Paris, F. & Al-Hajri, S. (1995): New chitinozoan species from the Llandovery of the Saudi Arabia, Revue de Micropaléntologie ,V. 38, no. 4, pp. 311-328.
Paris, F. & Deunff, J. (1970): Le paleoplancton llanvirnien de la Rocheau-Merle (Commune de Vieux-Vy-Sur-Couesnon, llle-et-Vilaine), Bull. Soc. geol. miner. Bretagne, ser. C, V. 2, pp. 25-43.
Paris, F., Grahn, Y., Nestor, V. & Lakova, I. (1999): A revised chitinozoan classification, Journal of Paleontology, V. 73, pp. 549-570.
Paris, F., Le Hérissé, A., Monod, O., Kozlu, H., Ghienne, J.F., Dean, W.T., Vecoli, M. & Gunay, Y. (2007): Ordovician chitinozoans and acritarchs from southern and southeastern Turkey. Revue de micropaleontologie, V. 50, pp. 81-107.
Paris, F., Verniers, J., Al-Hajri, S. & Al-Tayya, H. (1995): Biostratigraphy and palaeogeographic affinities of Early Silurian chitinozoans from central Saudi Arabia, Review of Palaeobotany and Palynology, V. 89, pp. 75-90.
Pascher, A. (1914): Uber Flagellaten und Algen, Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, V. 32, pp. 136-160.
Phipps, D. & Playford, G. (1984): Laboratory techniques for extraction of palynomorphs from sediments, Papers, Department of Geology, University of Queensland., V. 1, no. 11, p. 23.
Pittet, B. & Gorin, G. E. (1997): Distribution of sedimentary organic matter in a mixed carbonate-siliciclastic platform environment, Oxfordian of the Swiss Jura Mountains, Sedimentology, V. 44, pp. 915-937.
Playford, G. (2003): Acritarchs and Prasinophyte phycomata, American Association of Stratigraphical Palynologists Foundation Contributions, Series no. 41.
Playford, G. & Dettmann, M. E. (1996): Spores. – In: Jansonius, J. & McGregor, D.C. (eds.). Palynology: principles and applications, V.1, no. 8, pp. 227-260. American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation.
Playford, G. & Dring, R.S. (1981): Late Devonian acritarchs from the Carnarvon Basin, Western Australia, Special Papers in Palaeontology, V. 27, P. 78.
Playford, G. & Rigby, J.F. (2008): Permian palynoflora of the Ainim and Aidun formations, West Papua, Revista Espanola de Micropaleontologia, V. 40, no. 1-2, pp. 1-57.
Pocock, S. A. J. (1982): Identification and recording of particulate sedimentary organic matter. IN Staplin, D. J., Dow, W. G., Milner, C. W. D., O’connor, D. I., Pocock, S. A. J., Van Gijzel, P., Welete, D. H. & Yukler, M. A. (Eds.) How to assess maturation and paleotemperatures, Society of Economic paleontologists and mineralogists, Short Course.
Pocock, S. A. J., Vasanthy, G. & Venkatachala, B. S. 1988. Introduction to the study of particulate organic materials and ecological perspectives. Journal of Palynology, V. 23-24, pp. 167-188.
P?the de Baldis, E. D. (1977): Paleomicroplancton adicional del Devonicoinferior de Uruguay, Rev. Espah. Micropaleont, V. 9, pp. 235-250.
Potonié, R. (1956): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. I. Teil: Sporites, Beihefte zum Geologische Jahrbuch, V. 23, pp. 1-103.
Potonié, R. (1958): Synopsis der Gattungen der sporae dispersae. II. Teil: Sporites (Nachtr?ge), Saccites, Aletes, Praecolpates, Polyplicates, Monocolpates, Beihefte zum Geologischen Jahrbuch, V. 31, P. 114.
Potonié, R. (1970): Die fossilen Sporen ihre morphologichen Ordnung, Forschng- sber. Landes Nordrhein- Westfalen, V. 2108, pp. 1-193.
Potonié, R. & Kremp, G. (1954): Die Gattungen der pal?ozoischen Sporae dispersae und ihre Stratigraphie, Geologischen Jahrbuch, V. 69, pp. 111-194.
Potonié, R. & Kremp, G. (1955): Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons, ihre Morphographie und Stratigraphie mit Ausblicken auf Arten anderer Gebiete und Zeitabschnitte, Teil I. Palaeontographica, Abt. B, V. 98, no. 1-3, pp. 1-136.
Potonié, R. & Kremp, G. (1956): Die sporae dispersae des Ruhrkarbons, ihre Morphographie und Stratigraphie mit Ausblicken auf Arten anderer Gebiete und Zeitabschnitte, Teil III. Palaeontographica, Abt. B, V.100, no. 4-6, pp. 65-121.
Powell, A. J., Dodge, J. D. & Lewise, J. (1990): Late Neogene to Pleistocene Proceedings of the Ocean Drilling Project, Scientific Results, V. 112, pp. 297-321.
Priewalder, V. H. (1987): Acritarchen aus dem Silur des Cellon-Profils (Karnische Alpen, ?sterreich) Abhandlungender Geologischen Bundesanstalt Band, V. 40, pp. 1-121.
Priewalder, V. H. (1994): Chitinozoans of the Cellon Section (Upper Ordovician-Lower Devonian). A Preliminary report, IUGS Subcomm, Silurian Stratigraphy, Field Meeting, Bibl, Geol. B. A., Vienna.
Priewalder, V. H. (1997): SEM-Revision of a chitinozoan assemblage from the uppermost San Pedro Formation (Pridoli) Cantabrian Mountain (Spain), Jahrbuch f?r Geologie und Pal?ontologie, Abhandlungen, V. 140, pp. 73-93.
Racheboeuf , P. R., Casier, J. G., Plusquellec, Y., Toro, M., Mendoza, D., Pires de Carvalho, M., Le Hérissé, A., Paris, F., Fern?ndez-Mart?nez, E., Tourneur, F., Broutin, J., Crasquin, s. & Janvier, P. (2012): New data on the Silurian-Devonian palaeontology and biostratigraphy of Bolivia, Bulletin of Geosciences, V. 87, no. 2, pp. 269-314.
Ramanujam, C. G. K. & Srisailam, K. (1980): Fossil fungal spores from the Neogene beds around Cannanone in Kerala State, Botanique, V. 9, pp. 119-138.
Rauscher, R. & Doubinger, J. (1967): Associations de Chitinozoaires de Normandie et comparaisons avec les faunes déj? décrites, Bull. Serv. Carte géol. Als. Lorr., V. 20, pp. 307-328.
Rauscher, R. & Doubinger, J. (1968): Etude palyno-planctoniquedans le Bassin de Sainte-Mere-Eglise (Normandie), Bull. Serv. Carte geol. Als. Lorr, V. 21, pp.315-320.
Ravn, R. L. (1986): Palynostratigraphy of the Lower and Middle Pannsylvaniancoals of Iowa, Iowa Geol. Survey, Technical Paper, no.7, p. 245.
Reigel, W. (1974): Phytoplankton from the upper Emsian and Eifelian of the Rhineland, Germany – a preliminary report, Review of Palaeobotany and Palynology, V. 1-2, no. 18, pp. 29-39.
Richardson, J. B. (1965): Middle Old Red Sandstone spore assemblagesقیمت: تومان

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید