پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره کنترل حرکت، سرعت راه رفتن

4-5-1-3 همبستگي بين پارامترهاي راه رفتن و نمره آزمون عملکردي BBS:Spearman’s rParameter MARP DP PT_LPT_RTS_LTS_RSF_L PT_LPT_R 577/0-519/0-395/0-—–—– —–—–CFW467/0-—–423/0-379/0-—– —–—–CPW391/0-588/0-—–—–—– 0/398-471/0-CSW466/0-—–—–—–—– 0/386-—–BFW508/0-509/0-363/0-379/0-401/0- —–435/0-BPW444/0-402/0-—–—–438/0- —–—–BSW552/0-381/0-—–—–—– —–—–SFW366/0-—–—–—–—– —–—–SPWجدول ‏4-8 همبستگي هاي معني دار بين پارامترهاي راه رفتن و Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره سرعت راه رفتن، استان خوزستان، افراد سالمند، سنجش عملکرد

سگمانهاي ديستال و پروگزيمال برخوردارند. همچنين محققين دريافتند که براي شناسايي ناهمسازي ها، مقياسهاي همسازيِ مشتق از متغييرهاي سرعت، حساس تر از مقياس هاي زاويه اي بودند، اما نسبت به CRP حساسيت کمتري داشتند. همچنين Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره سرعت راه رفتن، کنترل حرکت، افراد سالمند

گفتاري (مثل تکاليف رواني کلامي و محاسباتي) نسبت به ساير تکاليفي که شامل تحريکات حسي بينايي و شنوايي هستند، به دليل شيوع بالاي اختلالات بينايي و شنوايي در سالمندان، ارجحيت دارند(58). به اين دليل تکاليف Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره پردازش اطلاعات، کنترل حرکت، سرعت راه رفتن، عوامل خطر

اطلاعات، حل کردن مساله، تمرکز، حفظ و تقسيم توجه، فهم، استفاده از زبان و درک درست محيط مي باشد.ساز و کارهاي شناختي شامل فرايندهاي پيچيده اي هستند که در سطوح مختلف سيستم عصبي مرکزي از Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره سرعت راه رفتن، پردازش اطلاعات، افراد سالمند، کنترل حرکت

ن زمينه و با اين پيش فرض که در سالمندان دشوار شدن تکليف راه رفتن، خواه به دليل افزودن يک تکليف شناختي به آن و خواه به علت تغيير دادن سرعت راه رفتن، مي تواند Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد درمورد اینترنت اشیا، مدیریت اطلاعات، انعطاف پذیری، تأمین کننده

آینده 6-1 نتیجه گیریتکثیر وسیله ها با ظرفیت های ارتباطی – محرک در حال نزدیک شدن به تصور یک اینترنت اشیایی هستند که درک کننده و عامل عملکردهای یکپارچه ی ترکیب شده با ظرفیت های Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد، مورفولوژی

نتایج 5-1- بحث و نتیجهگیری پارامترهای متعددی بر روی کیفیت و خواص محصولات تولید شده و همچنین افزایش بازده و بهبود عملکرد فرآیندهای فوق بحرانی تأثیرگذارند که در این میان میتوان به دما، فشار و Read more…

By mitra1--javid, ago