منبع پایان نامه درباره بخش اقتصاد

دانلود پایان نامه

5-1-5- روش و نوع تحقيق 64
5-1-6- متغيرهاي تحقيق 64-65
5-1-7- فرضيههاي تحقيق 65
5-2- نتيجهگيري 65-73
5-2-1- يافتههاي توصيفي 65-70
5-2-2- يافتههاي استنباطي 70-71
5-2-2- مقايسه هزينههاي کنترل زراعي و شيميايي 71
5-3- بحث 71-73
5-4- پيشنهادها 74-75
5-4-1- پيشنهادهاي پژوهش حاضر 74
5-4-2- پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آينده 74-75
منابع 76-84
پيوستها 85-96
چکيده انگليسي 97
صفحه عنوان انگليسي 98

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- توليد برنج در کشورهاي اصلي صادر…………………………………………………………5
جدول 2-1- سرانه مصرف برنج در آفريقا و برخي کشورهاي در حال توسعه………………………..11
جدول 3-1- ارزشهاي عددي گويه هاي پرسشنامه………………………………………………………35
جدول 3-2- ارزشهاي عددي گويه هاي پرسشنامه……………………………………………………….35
جدول 3-3- ارزشهاي عددي گويه هاي پرسشنامه………………………………………………………35
جدول 3-4- ميزان اعتماد (پايايي) پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ……………………….36
جدول 4-1- توزيع فراواني ويژگيهاي فردي شاليکاران (320=n)………………………………….41-42
جدول 4-2- توزيع فراواني ويژگيهاي نظام زراعي شاليکاران…………………………………………….43
جدول 4-3- توزيع فراواني ويژگيهاي اقتصادي شاليکاران……………………………………………….44
جدول 4-4- توزيع فراواني شاليکاران و کارشناسان براساس دانش کنترل بلاست برنج……………….46
جدول 4-5- توزيع فراواني شاليکاران براساس دانش کنترل شيميايي بلاست ر برنج…………….46-47
جدول 4-6- توزيع فراواني شاليکاران براساس دانش کنترل زراعي بلاست ر برنج……………….49-53
جدول 4-7- ميزان نفوذپذيري اجتماعي شاليکاران به ترتيب اهميت موضوع (367n= )…………….53
جدول 4-8- توزيع فراواني شاليکاران مورد مطالعه برحسب ميزان نفوذپذيري اجتماعي (367 =…( n 54
جدول 4-9- ميزان مشارکت اجتماعي شاليکاران به ترتيب اهميت موضوع (367n= )……………….54
جدول 4-10- توزيع فراواني شاليکاران مورد مطالعه بر حسب ميزان مشارکت اجتماع……………….54
جدول 4-11- ميزان فعاليتهاي آموزشي- ترويجي شاليکاران به ترتيب اهميت موضوع (367n= )…..55
جدول 4-12- توزيع فراواني شاليکاران مورد مطالعه بر حسب ميزان فعاليتهاي آموزشي (367n= )….55
جدول 4-13- ميزان دانش فني شاليکاران به ترتيب اهميت موضوع (367n= )……………………….56
جدول 4-14- توزيع فراواني شاليکاران مورد مطالعه بر حسب ميزان دانش فني……………………….56
جدول 4-15- اثرات زيستمحيطي کنترل بلاست برنج به ترتيب اهميت موضوع (367n= )……….56
جدول 4-16- توزيع فراواني شاليکاران مورد مطالعه بر حسب ميزان اثرات زيستحيطي…………….57
جدول 4-17-مقايسه ويژگي فردي، زراعي واقتصادي کشاورزان دو گروه بااستفاده ازآزمون کايدو…60
جدول 4-18- مقايسه ويژگي فردي، زراعي و اقتصادي کشاورزان……………………………………………….60
جدول 4-19- محاسبه هزينه هاي کنترل زراعي و شيميايي…………………………………………………………61
جدول 4-20- مقايسه اقتصادي روش کنترل زراعي و شيميايي بر اساس نسبت منافع به هزينهها……..61
جدول الف- 1- نفوذپذيري اجتماعي………………………………………………………………………………………90
جدول الف- 2-. مشارکت اجتماعي………………………………………………………………………………………..90
جدول الف-3- فعاليتهاي آموزشي-ترويجي …………………………………………………………………………91
جدول الف- 4- دانش فني……………………………………………………………………………………………………..91
جدول الف- 5- اثرات زيستمحيطي کنترل بلاست برنج…………………………………………………………..92

فهرست تصاوير
عنوان صفحه
شکل 1- 1 توليد برنج در آسيا- آمار سازمان خوار و بار جهاني سال 2013…………………………………………4
شکل 3- 1 نقشه استان گيلان……………………………………………………………………………………..31
شکل 4- 1 توزيع فراواني شاليکاران بر اساس روش کنترل بيماري……………………………………….45

چکيده
برنج يکي از محصولات زراعي عمده استان گيلان بوده و نقش مهمي در درآمد خانوار روستايي دارد. ميزان محصول برنج هر ساله توسط عوامل مختلفي همچون آفات، بيماريها و علفهاي هرز مورد تهديد قرار ميگيرد. بيماري بلاست يکي از خسارتزاترين بيماريهاي برنج بوده و هر ساله موجب کاهش کميت و کيفيت محصول در مزارع شمال کشور ميگردد و در اين ميان زارعين بيشتر از روش شيميايي براي کنترل بيماري استفاده ميکنند. امروزه با توجه به خطرات سموم شيميايي روي سلامت انسان و محيطزيست بيشتر بر روشهاي زراعي و بيولوژيک جهت کنترل بيماري بلاست برنج تاکيد ميگردد و از آنجايي که در استان گيلان از کنترل بيولوژيک استفاده نميشود در اين تحقيق مقايسه اقتصادي دو روش شيميايي و زراعي رايج در شاليزارهاي استان گيلان (شهرستان لنگرود)، مدنظر قرار گرفته است. مقايسه اقتصادي دو روش کنترل زراعي و شيميايي بين 33 نفر از کارشناسان و 373 نفر از شاليکاران شهرستان لنگرود انجام شد که براي اين کار از روش نمونهگيري تصادفي اس
تفاده شد. روش جمعآوري دادهها به صورت پرسشنامهاي بوده و دادههاي جمعآوري شده توسط نرمافزار SPSSمورد ارزيابي قرارگرفتند. همچنين ميزان نفوذپذيري اجتماعي، دانش فني، مشارکت اجتماعي، فعاليتهاي ترويج و ميزان اهميت به محيط زيست پاسخگويان بررسي و در بخش اقتصادي از روش نسبت منافع به هزينهها جهت تعيين اقتصاديترين روش کنترل بيماري استفاده گرديد. همچنين مقايسه ويژگيهاي فردي، زراعي و اقتصادي دو گروه کشاورزان استفادهکننده از روش زراعي و شيميايي توسط آزمون آماري کايدو نشان داد که بين جنسيت، سن و سابقه برنجکاري با روش کنترل انتخابي توسط پاسخگويان ارتباط معنيداري وجود ندارد ولي بين سطح زيرکشت و روش کنترل در سطح 05/0 آماري، ارتباط معنيداري وجود دارد. علاوه بر اين بين نظرات کارشناسان و کشاورزان در مورد روش کنترل بيماري بلاست برنج، اختلاف معنيداري وجود داشت بهطوري که کارشناسان ترکيبي از روشهاي کنترل را توصيه ميکنند ولي بيشتر کشاورزان از روش شيميايي استفاده ميکنند. ضمناً تحقيقات حاضر نشان داد بر اساس قيمتهاي سال 1392 و با توجه به هزينههاي کنترل زراعي در مقايسه با کنترل شيميايي در هر هکتار شاليکاري، کنترل زراعي از نظر اقتصادي قابل جايگزين با کنترل شيميايي خواهد بود.

واژههاي کليدي: بلاست برنج، مقايسه اقتصادي، کنترل زراعي، کنترل شيميايي.

فصل اول
کليات و مقدمه

1- 1- مقدمه
برنج يکي از محصولات غذايي درجه يک جهان است. در انگليسيIce/paddy ، در عربي به آن Irz، در فارسي برنج و در زبان اردو چاوال ميگويند. نام علمي آنOryza sativa است. برنج گياهي از خانواده گرامينه است .(Wasim, 2002) کشت برنج که امروزه در تغذيه صدها ميليون انسان در سراسر جهان نقش مهمي را عهدهدار است در چين و هندوستان سابقه هفت هزار ساله دارد. اعتقاد بر اين است که منشا متداولترين گونه برنج، قاره آسيا است. برنج محصول عمده گياهان زراعي مهم کشورهاي در حال توسعه است و قوت غالب بيش از يک سوم جمعيت دنيا را تشکيل ميدهد. 90% کل توليد برنج از آسياست و تمدنهاي اين ناحيه پيوند عميقي با برنج دارند. دانهي برنج داراي 7/7% پروتئين، 2/75% مواد غير ازته، 4/0% چربي، 2/2% سلولز و 5/0% خاکستر ميباشد. قابليت هضم برنج به مراتب بيش از سيبزميني، گندم، شير و ساير محصولات غذايي است (نورمحمدي و همکاران، 1389). از نظر ارزش غذايي و ميزان کالري توليدي، برنج بر اکثر مواد غذايي مورد مصرف انسان برتري دارد. ضريب هضم مواد آلي دانه بدون پوسته در حدود 92% و ضريب هضم پروتئين آن در حدود 86% ميباشد. بيش از 70% برنج دنيا در مناطق نيمهگرمسيري مرطوب آسيا کشت ميشود و تنها نقاط کوچکي از مناطق خشک به کشت آن اختصاص دارند، با اين حال توليد برنج در بعضي مناطق نيمهخشک، به ويژه در کشورهايي که آب و هواي مديترانهاي دارند، مانند ايالات متحده آمريکا، مصر، يونان، اسپانيا، ايتاليا حائز اهميت است، زيرا در اين مناطق برنج گذشته از اهميت اقتصادي که دارا ميباشد، به لحاظ آنکه ميتواند در خاکهاي شور و نمکزده کشت شود، در روند اصلاحي اين خاکها نقش مهمي را ايفا ميکند (نورمحمدي و همکاران، 1389).
نخستين اقداماتي که در پايان قرن نوزدهم در استراليا براي برنجکاري ديم به عمل آمده با شکست مواجه شد. بعدها شاليکاري نقش عمدهاي در عمران و آباداني اين مناطق ايفا ميکرد. شرايط اقليمي حاد نيز به ايجاد گونههاي خاصي از برنج از قبيل برنج کوهستاني يا برنج نشاشده در آبهاي عميق انجاميد. در اثر دخالت عوامل انساني و انتخاب محيطي، انواع مختلفي که در برابر شوري آب يا قلياييبودن آن يا سردي هوا در شب مقاوم بود به تدريج به وجود آمد. انواع متعدد برنج که بدين ترتيب بدست آمده به منزلهي گنجينه ژنتيکي ارزشمندي از ژرمپلاسم بود که بايد با برنامه اصلاح نژاد فعلي و آينده، حفظ شود (نورمحمدي و همکاران، 1389). در آفريقا برنج غذاي اصلي مردم گينهبيسائو، گينه، ساحلعاج، ليبريا، سنگال و سيرالئون بوده و جايگزين غلات ديگري همچون سورگوم، ارزن و ذرت شده است. بنابراين افزايش تقاضا براي آن وجود دارد. اين افزايش تقاضا همراه با افزايش جمعيت بوده و ميزان توليد جوابگوي نياز مردم نيست .(Seck et al., 2010)
بهترين منطقه رشد برنج بين 45 درجه عرض جغرافيايي شمالي و 40 درجه عرض جغرافيايي جنوبي است. برنج در دماي بالا و رطوبت بالا رشد بهتري دارد. درجه حرارت مطلوب 20 درجه سانتيگراد در طول دوره رشد مورد نياز است .(Wasim, 2002)
در روسيه برنج با توجه به گسترش روشهاي پيشرفته آبياري اتوماتيک به طور اصولي و علمي توسعه يافته است. عملکرد برنج به 4-5/3 تن در هکتار رسيده است. در گذشته هزينه کارگر تنها هزينه توليد بود. هزينههاي کنترل شيميايي بيماريها، آفات و علفهاي هرز منجر به افزايش عملکرد به 8/4-3/4 تن در هکتار و کاهش مصرف نيروي کار به 120-60 نفر ساعت در هکتار شد. اما استفاده از آفتکشها و سموم، خطرات زيستمحيطي زيادي دارد. جهت بهبود رشد برنج، بايد به طور کامل از کاربرد آفتکشها بوسيلهي هواپيما جلوگيري و از روشهايي مانند استفاده از ارقام مقاوم به آفات و بيماريها استفاده شود (Tchebotaryov et al., 2004).
طبق آخرين گزارشهاي سازمان خواروبار جهاني بر اساس جداول سال 2013، توليد برنج از سال2012 فقط 1/1% رشد کرده است و از 5 ميليون تن به 8/7 ميليون تن، افزايش يافته که براي کشورهاي اصلي توليدکننده يعني چين، پاکستان و فيليپين نگرانکننده است. پيشبيني فائو از تجارت برنج در اين سال 5/37 ميليون تن ميباشد.
ايران و آفريقاي جنوبي به عنوان واردکننده اصلي و برزيل، چين، کامبوج، ميانمار، تايلند و ويتنام به عنوان صادرکننده اصلي برنج محسوب ميشوند (جدول1-1)(شکل 1-1).(Anonymous, 2013)
امروزه در بيشتر جوامع، بر کشاورزي پايدار تاکيد ميگردد. کشاورزي پايدار بيشتر به بهرهوري زارعين تکيه ميکند و بيشتر، حفظ و نگهداري خاک، آب و ديگر منابع طبيعي را مدنظر دارد. حاصلخيزي خاک، ايجاد جوامعي سالم و فراهمکردن فرصتي براي نسلهاي آينده نيز از ديگر اجزاء کشاورزي پايدار محسوب ميشوند (اللهياري، 1391). جهت تحقق کشاورزي پايدار، سه عنصر اساسي آن که عبارتند از حفاظت محيط زيست، شرايط مطلوب اجتماعي و سودآوري اقتصادي بايد رعايت شوند. موفقيتهاي اقتصادي بايد بدون تباهي خاک، آب، هوا، مناظر طبيعي و فلور بومي به دست آورده شود. در اکثر موارد به علت فقدان دانش و قدرت تشخيص، در استفاده از منابع پايه آب و خاک زيادهروي شده است و زراعت فشرده يکي از بزرگترين تهديدها براي پايداري خاک بوده است (کريمي، 1381). جهت رسيدن به پايداري در کشاورزي بايد از روشهاي خاصي همچون شخم حداقل، مديريت عناصر غذايي، تناوب زراعي، مديريت تلفيقي آفات، بيماريها و علفهاي هرز، بهرهگيري کارآ از گونهها و ارقام زراعي، استفاده گردد (کريمي، 1381).
امروزه با توجه به گسترش روشهاي کنترل شيميايي عليه بيماريها و آفات در کشور، لزوم توجه به کشاورزي پايدار و رفع نيازهاي نسلهاي آينده احساس ميگردد. در حال حاضر بيشتر شاليکاران استان گيلان شاليزارهاي خود را عليه بيماري بلاست برنج سمپاشي ميکنند و از روشهاي کنترل بيولوژيک اطلاع درستي ندارند. کارشناسان جهاد کشاورزي نيز تاکنون فقط به کنترل بيولوژيک عليه آفت کرم ساقهخوار برنج توجه داشته و عليرغم خسارت زياد بيماري بلاست برنج در مزارع شمال کشور، در مورد کنترل بيولوژيک اين بيماري اقداماتي صورت نپذيرفته است. يکي از راههاي رسيدن به کشاورزي پايدار و افزايش سودآوري کشاورزان استفاده از روشهاي بيولوژيکي در جهت کنترل بيماريهاي مهم زراعي است زيرا اين روش کنترل همسو با طبيعت بوده و زياني به محيط زيست وارد نميآورد. از سوي ديگر هزينهي استفاده از آن کمتر از مصرف سموم شيميايي است. بر اساس تحقيقات انجام يافته در استان گيلان از روش شيميايي و روشهاي زراعي براي کنترل بيماري بلاست برنج استفاده ميگردد که هدف از اين پژوهش مقايسه اقتصادي بين روشهاي کنترل بيماري بلاست برنج و انتخاب

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید