پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، بازدارندگی، آداب اجتماعی، حق مالکیت

دانلود پایان نامه

2 فرانسه……………………………………………………………………………………………………………… 35
1-2-6-3 آمریکا……………………………………………………………………………………………………………… 36
1-2-6-4 ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………. 37
1-2-6-5 لبنان……………………………………………………………………………………………………………….. 37
1-2-6-6 کویت………………………………………………………………………………………………………………. 38
2 : منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………… 39
2-1 چراییمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی…………………………………………………………………………….. 40
2-1-1 منابعومبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی………………………………………………………….. 40
2-1-1-1 قائلینبهوجوب…………………………………………………………………………………………. 41
2-1-1-2 قائلینبهاستحباب…………………………………………………………………………………….. 42
2-1-1-3 تحلیلآیهوروایاتمورداستناد…………………………………………………………………………. 43
2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعامدرسایرحدودوتعزیرات……………………………………………………………. 46
2-2 مبانیواصولمجازاتدرملأعامازمنظرحقوقی……………………………………………………………………… 49
2-2-1 مستنداتاجرایمجازاتدرملأعامدرحقوقایرانواسنادبینالمللی…………… 49
2-2-1-1 مستنداتمجازاتدرملأعامدرقوانینداخلی………………………………………….50
2-2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر مجمع عمومی سازمان ملل…………………………..54
2-2-1-3 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر کنوانسیونهای حقوق بشری……………… 57
2-2-2 اصولحاکمبرمجازاتواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………. 58
2-2-2-1 اصل”قانونیبودنمجازات”واجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………….. 59
2-2-2-2 اصل “شخصیبودنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام………………………………………… 62
2-2-2-3 اصل “فردی کردنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام……………………………………….. 63
2-3 مبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاههایعلومجناییتحلیلی………………………………………… 65
2-3-1توجیهاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………. 65
2-3-2 دیدگاههایجرمشناسی…………………………………………………………………………………………….69
2-3-2-1 دیدگاهتعاملگراواجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………….. 70
2-3-2-2 نظریهفشارواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………. 72
2-3-2-3 جرمشناسیبالینیومجازاتدرملأعام………………………………………………………… 74
2-3-2-4 نظریهیادگیریواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………… 75
2-3-2-4-1 ترسبیهوده…………………………………………………………………………………………… 77
2-3-2-4-2 آموزشخشونت…………………………………………………………………………………….. 77
2-3-2-4-3 کرخت‌شدن………………………………………………………………………………………….. 80
3 : آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………………………………….83
3-1 اهدافاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………………….. 84
3-1-1 ضرورتحفظنظاماجتماعی………………………………………………………………………….. 84
3-1-2 تقلیلامکانبزهکاری…………………………………………………………………………………….. 87
3-1-3 سودمندیاجرایمجازاتدرملأعامبرای افراد جامعه…………………………………. 88
3-1-4 هدفپیشگیرانهمجازاتدرملأعام………………………………………………………………… 89
3-2 آثارمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………………………………89
3-2-1 آثارفردیمثبت………………………………………………………………………………………………….. 90
3-2-1-1 امکانتنبّهوبازپروریمجرم…………………………………………………………………….. 90
3-2-1-2 ارعابوبازدارندگیخاص………………………………………………………………………….. 91
3-2-2 آثارفردیمنفی…………………………………………………………………………………………………… 91
3-2-2-1 برچسبزنی……………………………………………………………………………………………….. 92
3-2-2-2 خدشهدارکردنکرامتانسانیمجرم………………………………………………………. 93
3-2-2-3 دشوارساختناصلاحوتربیتمجرم…………………………………………………………. 94
3-3 آثاراجتماعیاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………….. 96
3-3-1 آثارمثبتاجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………………………….96
3-3-2 ایجادارعابوبازدارندگیعمومی……………………………………………………………… 96
3-3-3 نمایشقبحجرمبهجامعهوایجادنفرتعمومیازآن……………………………. 99
3-3-4 کمکبهبرقرارینظموآرامشعمومی…………………………………………………. 100
3-3-5 جلوگیریازبزهدیگیافرادجامعه…………………………………………………………… 102
3-4 آثارمنفیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………. 102
3-4-1 لطمهواردشدنبهکانونخانوادهیمجرموبستگاناو………………………… 103
3-4-2 ترویجبزهکاری………………………………………………………………………………………… 104
3-4-3 تاثیرمخرببررویکودکانوزنان……………………………………………………………………. 107
3-4-4 کاهشحساسیتمردمدرخصوصبزهکاری……………………………………………………. 107
3-4-5 افزایشخشونت…………………….
…………………………………………………………………. 111
3-4-6 تنافیاجرایمجازاتدرملأعامبااصلتساویمجازاتها……………………………………… 113
3-4-7 برانگیختهشدناحساسترحمنسبتبهمحکومعلیه………………………………………. 113
نتیجهگیریوپیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..115
1 توقفاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………………………… 119
2 اجرای مجازات در مکان سرپوشیده………………………………………………………………………………..120
3 درنظرگرفتناوضاعواحوالمختلفدراجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………….. 121
4 جلوگیریازحضورکودکان…………………………………………………………………………………………….. 121
منابع………………………………………………………………………………………………………………122
یکم: فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..122
الف: کتابها…………………………………………………………………………………………………………………………….122
ب: مقالات و جزوهها……………………………………………………………………………………………………………….128
ج: پایاننامهها………………………………………………………………………………………………………………………….129
دوم: عربی………………………………………………………………………………………………………………………………..130
سوم: سایتهای اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………132

مقدمه و کلیات

حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است کهبرقرارینظمدراجتماعمنوطبهرعایتاین حقوقاست.‌بدونشککیفر،یکیازعناصراساسیجهتتضمیناحترامبهاینحقوقمی‌باشد.‌بدونوجودکیفرنصوصقانونیبهیکسریمقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل‌خواهدشدودراینصورتمخالفتوتخطیازآنکاریسادهخواهدبود.‌برایناساس‌ مجازات در اسلامنیز برایراهیابیبهمصلحت‌هایاجتماعی،مخاطب‌سازیدرونانسان‌،فراخوانیبهپالایشوکمالآنوسر‌انجامبرانگیختنآنهابرایاطاعتازامر پروردگار مورد توجه قرارگرفته است.‌لذاازدیدگاهاسلامجرمافزونبراخلال درآرایشونظماجتماعبرایحقیقتوجودآدمینیزآسیب‌زاومخرباست‌. آیهشریفه 7 سورهاسرانیزمویدوگواههمینمدعاست، چراکهبازگشتبدیوجرمرابهجان‌هایآدمیانپیوندمی‌زند1، اگر نیکی کنید به خود نیکی کردهاید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید‌.با این نگاه‌، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.
در هر جامعه بدون شک عدالت واقعی بر پایه دو عامل بزرگ: قاضی، قانونگذار شکل میگیرد و گسترش مییابد. بدیهی است چنانچه هریک از این دو مورد، روشها و شیوههای خود را با تحولات زمان و مکان تطبیق ندهد و به عمق وقایع توجه ننماید و حوادث را به صورت سطحی بررسی کند، نه تنها در جامعه هیچگاه عدالت برقرار نمیشود بلکه ظلم و جور سراسر آنرا فرا میگیرد و اعمال ضداجتماعی و رفتارهای نا بهنجار رو به افزایش مینهد.در جامعهای که فرد احساس کند که قاضی، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسولیت

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید