دانلود پایان نامه درباره تحمل ابهام، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه

که توسط باهر و داگاس ( 2001 ) صورت گرفت، مشخص شد که بین نمره های کسب شده در مقیاس عدم تحمل ابهام 120و جنسیت رابطه ی معنادار وجود ندارد.
2-3-12 رابطه ی تحمل ابهام با نگرانی
پژوهش ها پیشنهاد می کنند که عدم تحمل ابهام نقش خیلی مهمی را در فهم نگرانی بازی می کند (فریستون و همکاران121، 1999 ). شواهد برای رابطه ی بین عدم تحمل ابهام و نگرانی از بررسی های قبلی که بیان کرده اند، نگران ها ویژگیهایی را دارا می باشند که آنها را از افراد غیر نگران جدا می کند، بدست آمده است. برای نمونه نگران ها نیاز افراطی به مدرک و دلیل برای گرفتن تصمیم دارند ( تالیس، آیزنک و ماتیو122، 1991 ). نیاز به اطلاعات اضافی ممکن است به علت عدم تحمل ابهام باشد و به صورت وسیله ای برای کاهش سطح ابهام عمل کند. علاوه براین نگرانها در کامل کردن تکالیف مبهم خیلی سختی نشان می دهند ( متزگر، میلار، کوهن، سوفکا، بورکووس123، 1990 ).این نتایج پیشنهاد می کند که افراد نگران یک آستانه ی کم برای ابهام دارند که به عملکرد آنها در تکالیف مبهم صدمه می زند. به علاوه نگرانها به تعریف موقعیتهای مبهم به صورت تهدید آمیز تمایل دارند ( باتلر124 و متیو، 1983 ).
2-3-13 رابطه ی تحمل ابهام با حل مسئله
افراد با تحمل ابهام پایین چون محرک ها و موقعیت های مبهم، از جمله محرکهای جدید یا پیچیده را تهدید کننده می بینند( بادنر، 1962 )، برای سوالات گوناگون پاسخهای بدون درنگ و در دسترس را به سرعت می پذیرند ( مک دونالد، 1970 ). پژوهشها نشان داده است که هنگامی که ارزیابی ذهنی مشکلات با تکالیف جزیی همراه بود، افراد با تحمل ابهام پایین به کاربرد قوانین ثابت به شیوه ی سیاه و سفید تمایل دارند و از لحاظ شناختی پیچدگی کمتری را از خود نشان می دهند ( سیدانس125، 1985 ). این افراد تحت چنین شرایطی بیشتر به جستجوی اطلاعات حمایتی ( تأییدی ) گرایش دارند تا اطلاعات عینی( مک فارسون126، 1983 ).
2-3-14رابطه تحمل ابهام، تیپ شخصیتی و عملکرد تحصیلی
درپژوهشی که توسط باورصاد ( 1377 ) با عنوان بررسی رابطه ی تحمل ابهام با اضطراب، تیپ شخصیتی A و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان چند مرکز پیش دانشگاهی در استان خوزستان انجام شد، این نتایج بدست آمد: بین تحمل ابهام و تیپ شخصیت A همبستگی منفی وجود دارد( 53- =r و آلفای 001% ). بین تحمل ابهام و عملکرد تحصیلی رایطه ای وجود ندارد ( 08/ – = r و آلفای 001% ).

فصل سوم
روش تحقیق

3-1 مقدمه
در این فصل روش اجرای پژوهش بررسی می شود که شامل نوع و روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری(حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری)، همچنین به روش گرد آوری اطلاعات و ابزارهای اندازه گیری به کار گرفته شده جهت کمی نمودن متغیر های مورد مطالعه یعنی تجربه روان بودن، خودمختاری ادراک شده و قضاوت شناختی پرداخته می شود و در پایان روش های تجریه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های مذکور توضیح داده می شود.
3-2 روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان مناطق دو گانه شهر ملایر است که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل در یک از رشته های نظری(ریاضی فیزیک – علوم تجربی – علوم انسانی) بودند.
3-4 نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. به این ترتیب که در ابتدا از مناطق دوگانه شهرستان ملایر یک منطقه و از بین دبیرستان های دخترانه آن منطقه، سه دبیرستان انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین 130 نفر از دانش آموزان پایه دوم این دبیرستان ها پخش شد.در پژوهش حاضر انتخاب مدارس و دانش آموزان از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و انتخاب تعداد آن ا براساس جدول مورگان بوده است.

3-5 روشهای عملی جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری
در این پژوهش براساس اهداف، از پرسشنامه تجربه روان بودن کوته مقیاس، پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم و سوالات مربوط به سنجش خود مختاری در مقیاس نیاز های بنیادی روانی دسی و رایان استفاده شد.
ابتدا آزمودنی ها را در یک کلاس گرد هم آورده و پس از آنکه هدف از پژوهش را برای آنها توضیح دادیم و رضایت آنها را جهت همکاری در تکمیل پرسشنامه ها جلب کردیم، هر سه پرسشنامه را بین آنها توزیع نمودیم و به محض تکمیل شدن پرسشنامه ها آنها را از آزمودنی ها جمع آوری کرده و از همکاری آنها در انجام پژوهش تشکر به عمل آمد.
مشخصات پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر بدین شرح است:
الف) مقدمه پرسشنامه: که در آن توضیحی کلی راجع به چگونگی پاسخدهی به پرسشنامه ها آورده شده است.
ب) گویه ها: این قسمت متن اصلی پرسشنامه و شامل سه پرسشنامه اصلی(تجربه روان بودن، تحمل ابهام، خودمختاری) می باشد که خصوصیات روان سنجی آن ها به شرح زیر می باشد.

1-مقیاس نیازهای روان شناختی بنیادی دسی و رایان(2000)، زیر مقیاس نیاز به خود مختاری:
این مقیاس توسط گاردیا، دسی و رایان در سال 2000 ساخته شده است که میزان احساس حمایت از نیازهای خودمختاری ، شایستگی و ارتباط با دیگر آزمودنی ها را می سنجد.مقیاس مذکور 21 ماده است که براساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت درجه بندی شده است. مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه به شرح زیر است که در این پژوهش تنها از زیر مقیاس خود مختاری استفاده شد. زير مقیاس خودمختاري : 1، 4، 8، 11، 14، 17، 20 و زيرمقياس شايستگي: 3، 5، 10، 13، 15، 19 و زيرمقياس ارت
باط: 2، 6، 7، 9، 12، 16، 18، 21.
ضرایب پایایی حاصل از اجرای این آزمون روی مادر، پدر، شریک رمانتیک و دوستان آزمودنی ها به ترتیب 92%، 92%، 92% و 92 گزارش شده است (قربانی و واتسون ،2004)در ایران این مقیاس در نمونه های مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا شده و از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است .به طوری که آلفای بین 74% تا 79% در نوسان است (گاردیا و دسی،2007).

2-مقیاس تحمل ابهام مک لین (1993):
پرسشنامه ارزیابی تحمل ابهام نوع اول (MASTST-I127) در سال 1993 توسط مک لین تهیه شد و 22 آیتم داشت که به اندازه گیری تحمل ابهام می پردازد.مک لین در سال 2008 نسخه 13 آیتمی این پرسشنامه را نیز تنظیم کرد که به پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم (MASTAT-II) معروف است .آزمودنی باید به این 13 آیتم نمره ای بین 1 تا 5 (از بسایر مخالفم تا بسیار موافقم) بدهد.
مک لین پایایی درونی مناسبی را برای هر دو فرم گزارس داد که برای فرم 13 آیتمی از روش آلفای کرونباخ 82/0 می باشد.

3-پرسشنامه کوتاه روان بودن128 رینبرگ و همکاران(2003)، زیر مقیاس تجربه روان بودن :
در این پرسشنامه موارد 1 تا 10 اجزای تجربه روان بودن را اندازه می گیرند. این اجزا را می توان به دو فاکتور تقسیم کرد، (الف)راحتی و روانی در انجام فعالیت(سوالات2، 4، 5، 7، 8 و9) ، (ب)جذب شدن توسط فعالیت(سوالات 1، 3، 6 و 10).آزمودنی باید نظر خود را (از هرگز تا بسیار زیاد) به این 10 گویه با اختصاص عددی از 7-1 بیان دارد.این پرسشنامه همچنین شامل سه گویه می باشد که اهمیت ادراک شده را اندازه می گیرند (سوالات11، 12، 13). و در آخر سه گویه داریم که سطح دشواری فعالیت و سطح مهارت فرد و میزان تعادل این دو را با هم اندازه می گیرد و فرد باید با اختصاص عددی بین 9-1 نظر خود را در مورد آنها بیان کند.در این پژوهش تنها از زیر مقیاس تجربه روان بودن استفاده شد.
این پرسشنامه توسط پژوهشگر پژوهش حاضر ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت در پژوهش های پیشین که حول موضوع تجربه روان بودن در ایران انجام گرفته بود همگی از پرسشنامه تجربه بهینه جکسون و مارش (1996) که برای سنجش تجربه بهینه در ورزش تهیه شده است، استفاده شده بود.
3-6روش تحلیل داده ها
در این پژوهش جهت بررسی و شناخت روابط بین متغیر های مورد مطالعه، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای پیش بینی تجربه روان بودن از طریق قضاوت شناختی و خودمختاری ادراک شده استفاده شد. همگی این تجزیه و تحلیلی ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
هدف این فصل، هماهنگ کردن اطلاعات گردآوری‌شده از پرسش‌نامه‌های تحقیق و طبقه‌بندی نمودن آن‌ها در جهت ایجاد یک پایه منطقی و استدلالی مناسب جهت تصمیم‌گیری صحیح در رابطه با اهداف و فرضیههای تحقیق است. در این تحقیق 200 پرسشنامه با توجه به حجم جامعه میان نمونه مورد نظر پخش و بعد از پر شدن توسط نمونه گردآوری، و باروشهای آماری مناسب، دادههای جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

4-2 آمار توصیفی
جدول 1-4: میانگین و انحراف معیار در متغیرهای تحقیق
شاخص
ادراک خود مختاری
قضاوت شخصی
تجربه روان بودن
میانگین
63/4
27/2
46/4
انحراف معیار
921/0
161/0
746/0
تعداد
200
200
200

با توجه به نتایج حاصل از جدول 1-4 مشخص می شود که میانگین در مولفه خود مختاری 63/4 در مولفه قضاوت شخصی 27/2 و در مولفه تجربه روان بودن 46/4 می باشد لازم به ذکر است که اطلاعات کامل متغیرهای مورد مطالعه در نمودار 1-4 ارائه شده است:

نمودار 1-4: میانگین در متغیرهای تحقیق
4-3 یافته‌های استنباطی
آزمون نرمال بودن جامعه(کلموگروف- اسمیرنوف)
H0: توزیع داده ها نرمال است.
H1: توزیع داده ها نرمال نیست.
جهت آزمون بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد چنانچه سطح معناداری کمتر از 5/0 باشد فرض صفر در سطح اطمینان 95/0 رد می شود.
جدول 2-4: توزیع نرمال بودن در جامعه برای متغیرها
شاخص
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کلموگروف- اسمیرنوف
سطح معناداری
خود مختاری
200
63/4
921/0
722/0
674/0
قضاوت شخصی
200
27/2
161/0
787/0
563/0
روان بودن
200
46/4
746/0
660/0
776/0
جدول 2-4 نشان می دهد که سطح معناداری برای همه ی متغیرهای بیشتر از 5/0 می باشد بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیرها تایید می شود.
4-4 آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه‌ اول
بین ادراک خودمختاری با تجربه روان بودن دانش آموزان دختر شهر ملایر رابطه وجود دارد.
H0: رابطه وجود ندارد.
H1: رابطه وجود دارد.
برای آزمون فرضیه فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در قالب جدول 3-4 ارائه شده است.
جدول 3-4: ضریب همبستگی پیرسون مربوط به رابطه ادراک خود مختاری با تجربه روان بودن
متغیر X
متغیر Y
تعداد
ضریب همبستگی پیرسون(r)
سطح معناداری
(sig)
خود مختاری
روان بودن
136
475 /0(**)
001/0

همانطوری که نتایج جدول 3-4 نشان می دهد مقدار بدست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک خود مختاری و و تجربه روان بودن( 47/0= r) در سطح آلفای 01/0 a= معنی دار است( 01/0sig= ). لذا چنین استنباط می شود که با اطمینان 99/0 بین ادراک خود مختاری و و تجربه روان بودن در دانش آموزان دختر شهر ملایر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود.
آزمون فرضیه دوم
بین قضاوت شناختی با تجربه روان بودن دانش اموزان دختر شهر ملایر رابطه وجود دارد.
H0: رابطه وجود ندارد.
H1: رابطه وجود دارد.
برای آزمون فرضیه فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در قالب جدول 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-4: ضریب همبستگی پیرسون مربوط به رابطه قضاوت شخص با تجربه روان بودن
متغیر X
متغیر Y
تعداد
ضریب همبستگی پیرسون(r)
سطح معناداری
(sig)
قضاوت شخصی
روان بودن
136
272 /0(**)
000/0

همانطوری که نتایج جدول 4-4 نشان می دهد مقدار بدست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین قضاوت شخصی و تجربه روان بودن ( 27/0= r) در سطح آلفای 01/0 a= معنی دار است( 00/0sig= ). لذا چنین استنباط می شود که با اطمینان 99/0 بین مولفه قضاوت شخصی و تجربه روان بودن در دانش آموزان دختر شهر ملایر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود.
آزمون فرضیه سوم
ادراک خودمختاری و قضاوت شناختی ، قابلیت پیش بینی تجربه روان بودن در دانش آموزان دختر شهر ملایر را دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج آن در قالب جداول 5-4 و 6-4 ارائه شده است.
جدول4-5: رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی تجربه روان بودن از طریق مولفه های خود مختاری و تجربه شخصی (ANOVA)

مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
میزان F
سطحمعنی داری
رگرسیون
073/111
1
073/111
918/81
000/0
باقیمانده
059/205
198
335/1

کل
132/316
199

در انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی معادله، ابتدا همه متغیرهای پیش بین یکباره وارد معادله پیش‌بینی می‌شوند و در صورتی که معادله رگرسیون معنادار نباشد، متغیری که ضعیف‌ترین همبستگی جزئی با متغیر ملاک را دارد از معادله حذف می‌شود و این روند ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت معادله رگرسیون معنادار به دست آید.
با توجه به اطلاعات جدول 4-5 و با توجه به (918/81=f ) م

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید