تحقیق درباره سرعت راه رفتن

دانلود پایان نامه

: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

جدول 4-4 (ادامه) ميانگين و خطاي معيار روابط بين سگماني اندام هاي تحتاني در گروه سالمندان با سابقه زمين خوردن (12 نفر)

Parameters
ميانگين
خطاي معيار

Parameters
ميانگين
خطاي معيار
BFW_DP_SF_R
36/20
0/21

BPW_MARP_SF_R
10/20
0/78
BFW_DP_TS_R
3/56
0/36

BPW_MARP_TS_R
20/89
1/56
BFW_DP_PT_R
7/41
0/82

BPW_MARP_PT_R
79/06
2/23

BFW_DP_SF_L
8/94
0/26

BPW_MARP_SF_L
21/22
0/94
BFW_DP_TS_L
3/98
0/35

BPW_MARP_TS_L
21/34
1/70
BFW_DP_PT_L
7/96
0/69

BPW_MARP_PT_L
78/84
2/15

BFW_MARP_SF_R
11/33
0/72

BSW_DP_SF_R
27/95
0/20
BFW_MARP_TS_R
21/18
1/48

BSW_DP_TS_R
4/97
0/37
BFW_MARP_PT_R
74/73
1/96

BSW_DP_PT_R
9/68
0/92

BFW_MARP_SF_L
23/65
0/89

BSW_DP_SF_L
17/73
0/17
BFW_MARP_TS_L
22/08
1/53

BSW_DP_TS_L
5/14
0/29
BFW_MARP_PT_L
73/03
2/61

BSW_DP_PT_L
8/57
0/89

BPW_DP_SF_R
26/39
0/20

BSW_MARP_SF_R
18/21
0/71
BPW_DP_TS_R
3/33
0/31

BSW_MARP_TS_R
21/00
1/80
BPW_DP_PT_R
5/60
0/77

BSW_MARP_PT_R
84/05
1/96

BPW_DP_SF_L
9/47
0/17

BSW_MARP_SF_L
33/09
1/21
BPW_DP_TS_L
3/79
39/0

BSW_MARP_TS_L
21/63
2/04
BPW_DP_PT_L
6/52
0/83

BSW_MARP_PT_L
83/19
2/56
BFW: Backward Counting Fast Walking; BPW: Backward Counting Prefered Walking; BSW: Backward Counting Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.
جدول 4-4 (ادامه) ميانگين و خطاي معيار روابط بين سگماني اندام هاي تحتاني در گروه سالمندان با سابقه زمين خوردن (12 نفر)

Parameters
ميانگين
خطاي معيار

Parameters
ميانگين
خطاي معيار
SFW_DP_SF_R
36/11
0/19

SPW_MARP_SF_R
11/74
0/76
SFW_DP_TS_R
5/80
0/36

SPW_MARP_TS_R
19/86
1/60
SFW_DP_PT_R
7/71
0/54

SPW_MARP_PT_R
84/79
2/18

SFW_DP_SF_L
9/23
0/16

SPW_MARP_SF_L
21/08
1/02
SFW_DP_TS_L
4/85
0/31

SPW_MARP_TS_L
18/53
1/70
SFW_DP_PT_L
6/69
0/62

SPW_MARP_PT_L
77/37
13/2

SFW_MARP_SF_R
9/90
0/70

SSW_DP_SF_R
26/71
0/20
SFW_MARP_TS_R
19/97
1/46

SSW_DP_TS_R
6/99
0/33
SFW_MARP_PT_R
77/17
1/78

SSW_DP_PT_R
10/78
0/74

SFW_MARP_SF_L
20/14
0/83

SSW_DP_SF_L
13/20
0/23
SFW_MARP_TS_L
19/09
1/51

SSW_DP_TS_L
6/31
0/37
SFW_MARP_PT_L
69/77
2/13

SSW_DP_PT_L
9/92
0/70

SPW_DP_SF_R
24/20
0/16

SSW_MARP_SF_R
14/21
0/78
SPW_DP_TS_R
3/69
0/33

SSW_MARP_TS_R
20/05
1/75
SPW_DP_PT_R
6/36
0/71

SSW_MARP_PT_R
76/99
2/52

SPW_DP_SF_L
11/70
0/18

SSW_MARP_SF_L
26/11
0/98
SPW_DP_TS_L
4/48
0/35

SSW_MARP_TS_L
20/72
1/95
SPW_DP_PT_L
7/09
0/89

SSW_MARP_PT_L
84/46
2/14
SFW: Single Fast Walking; SPW: Single Prefered Walking; SSW: Single Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

4-3 بررسي نتايج حاصل از آناليز تفاوت ها در DP و MARP تحت تاثير سه عامل گروه، بار شناختي و سرعت راه رفتن.

روند بررسي نتايج در اين بخش به ترتيب زير صورت مي گيرد:
ابتدا نتايج آزمون ANOVA و p Value اثرات اصلي و متقابل عوامل مورد نظر تحقيق بر DP (جدول 4-5) و MARP (جدول 4-6) روابط بين سگماني دو سمت بدن نشان داده خواهند شد.
چنانچه اثرات متقابل معني دار باشند به بررسي اين عوامل در تعامل با يکديگر خواهيم پرداخت و در غير اينصورت نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ها ( آزمون بونفروني) در مواردي که اثرات اصلي معني دار بوده اند در قالب نمودار هايي نمايش داده خواهند شد.

جدول ‏4-4 تاثيرات اصلي و متقابل عوامل مورد مطالعه بر DP روابط بين سگماني بر اساس آزمون ANOVA

DP
عامل (ها)
PT_L
PT_R
TS_L
TS_R
SF_L
SF_R

001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
گروه
657/0
504/0
815/0
235/0
001/0
001/0
بار شناختي
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
سرعت راه رفتن
265/0
344/0
901/0
726/0
182/0
193/0
گروه × بار شناختي
180/0
854/0
830/0
468/0
499/0
181/0
گروه × سرعت راه رفتن
470/0
859/0
789/0
402/0
290/0
465/0
بار شناختي× سرعت راه رفتن
967/0
910/0
304/0
134/0
406/0
828/0
گروه × بار شناختي × سرعت راه رفتن

DP: Deviation Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L:Left.
مقاديري که پررنگ تر نشان داده شده اند به لحاظ آماري معني دار هستند.

جدول ‏4-5 تاثيرات اصلي و متقابل عوامل مورد مطالعه بر MARP روابط بين سگماني بر اساس آزمون ANOVA
MARP
عامل (ها)
PT_L
PT_R
TS_L
TS_R
SF_L
SF_R

003/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
گروه
163/0
445/0
953/0
498/0
249/0
832/0
بار شناختي
001/0
001/0
001/0
005/0
971/0
777/0
سرعت راه رفتن
480/0
447/0
465/0
866/0
736/0
909/0
گروه × بار شناختي
469/0
659/0
375/0
633/0
967/0
832/0
گروه × سرعت راه رفتن
912/0
471/0
916/0
982/0
728/0
913/0
بار شناختي× سرعت راه رفتن
752/0
468/0
993/0
946/0
993/0
909/0
گروه × بار شناختي × سرعت راه رفتن

MARP: Mean Absolute Relative Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R:Right; L:Left.
مقاديري که پررنگ تر نشان داده شده اند به لحاظ آما
ري معني دار هستند.

همانگونه که در يافته هاي گزارش شده در جداول 4-5 و 4-6 مشاهده مي شود، اثرات متقابل عوامل مورد مطالعه بر هيچيک از پارامترهاي DP و MARP معني دار نبوده است. بنابراين در گام بعد به بررسي اثرات اصلي گروه، بار شناختي و سرعت راه رفتن بر پارامترهاي DP و MARP خواهيم پرداخت. بدين منظور نتايج حاصل از آزمون Multiple Comparison بونفروني در قالب نمودارهايي نمايش (تصاوير 4-1 تا 4-6) داده شده اند. لازم به ذکر است براي اينکه تفسير مناسب تري از يافته ها امکان پذير باشد، بهتر است براي هر عامل نمودارهاي DP و MARP در کنار هم مطالعه شوند.

تصوير 4-1 نتايج آزمون بونفروني براي تاثير گروه بر ميانگين هاي DP
DP: Deviation Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L:Left.
(براي هر رابطه بين سگماني ميانگين هايي که با حروف غير مشترک انگليسي در بالاي نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معني دار دارند و در صورتي که يکي از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو ميانگين غير معني دار خواهد بود. به ترتيب a بزرگترين ميانگين خواهد بود و b و c در رتبه هاي بعدي قرار خواهند گرفت.

تصوير 4-2 نتايج آزمون بونفروني براي تاثير گروه بر ميانگين هاي MARP(9)
MARP: Mean Absolute Relative Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(براي هر رابطه بين سگماني ميانگين هايي که با حروف غير مشترک انگليسي در بالاي نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معني دار دارند و در صورتي که يکي از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو ميانگين غير معني دار خواهد بود. به ترتيب a بزرگترين ميانگين خواهد بود و b و c در رتبه هاي بعدي قرار خواهند گرفت.

تصوير 4-3 نتايج آزمون بونفروني براي تاثير بار شناختي بر ميانگين هاي DP
DP: Deviation Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(براي هر رابطه بين سگماني ميانگين هايي که با حروف غير مشترک انگليسي در بالاي نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معني دار دارند و در صورتي که يکي از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو ميانگين غير معني دار خواهد بود. به ترتيب a بزرگترين ميانگين خواهد بود و b و c در رتبه هاي بعدي قرار خواهند گرفت.

تصوير 4-4 نتايج آزمون بونفروني براي تاثير بار شناختي بر ميانگين هاي MARP(9)
MARP: Mean Absolute Relative Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(براي هر رابطه بين سگماني ميانگين هايي که با حروف غير مشترک انگليسي در بالاي نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معني دار دارند و در صورتي که يکي از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو ميانگين غير معني دار خواهد بود. به ترتيب a بزرگترين ميانگين خواهد بود و b و c در رتبه هاي بعدي قرار خواهند گرفت.

تصوير 4-5 نتايج آزمون بونفروني براي تاثير سرعت راه رفتن بر ميانگين هاي DP
DP: Deviation Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(براي هر رابطه بين سگماني ميانگين هايي که با حروف غير مشترک انگليسي در بالاي نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معني دار دارند و در صورتي که يکي از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو ميانگين غير معني دار خواهد بود. به ترتيب a بزرگترين ميانگين خواهد بود و b و c در رتبه هاي بعدي قرار خواهند گرفت.

تصوير 4-6 نتايج آزمون بونفروني براي تاثير سرعت راه رفتن بر ميانگين هاي MARP(9)
MARP: Mean Absolute Relative Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(براي هر رابطه بين سگماني ميانگين هايي که با حروف غير مشترک انگليسي در بالاي نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معني دار دارند و در صورتي که يکي از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو ميانگين غير معني دار خواهد بود. به ترتيب a بزرگترين ميانگين خواهد بود و b و c در رتبه هاي بعدي قرار خواهند گرفت.
4-4 بررسي نتايج حاصل از آناليز تفاوت ها در نمره عملکرد شناختي تحت تاثير دو عامل گروه و سرعت راه رفتن.
نمره عملکرد شناختي بر اساس فرمولي که Hall و همکاران در سال 2011 ارايه کرده اند محاسبه گرديد:

= نمره ي عملکرد شناختي

نرخ پاسخ هاي صحيح (CRR ) = نرخ پاسخ ها در هر ثانيه × درصد پاسخ هاي صحيح

با استفاده از اين فرمول هم “سرعت” و هم “دقت” فرد در انجام تکاليف شناختي مد نظر قرار مي گيرد.
مقادير مثبت نمره عملکرد شناختي نشاندهنده عملکرد شناختي ضعيفتر فرد (نرخ پاسخ هاي صحيح کمتر) ضمن راه رفتن دو تکليفي، و نمره هاي منفي بيانگر عملکرد شناختي بهتر فرد (نرخ پاسخ هاي صحيح بيشتر) ضمن راه رفتن دو تکليفي هستند (66).
در اين بخش نيز ابتدا به نمايش ويژگي هاي توصيفي نمره هاي عملکرد شناختي ساده و پيچيده خواهيم پرداخت و پس از آن نتايج حاصل از آناليز تفاوت ها را در جداول و تصاويري نشان خواهيم داد.

جدول ‏4-7 فراواني شرکت کنندگان، ميانگين نمرات عملکرد شناختي در گروه هاي جوانان، سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن

گروه ها
تعداد
ميانگين
خطاي معيار
تکليف شناختي ساده
جوانان
30
0/014
0/019

سالمندان بدون سابقه زمين خوردن
20
-0/025
0/025

سالمندان با سابقه زمين خوردن
12
-0/025
0/032

تکليف شناختي پيچيده
جوانان
30
0/311
0/011

سالمندان بدون سابقه زمين خوردن
20
0/323
0/014

سالمندان با سابقه زمين خوردن
12
0/275
0/018

جدول ‏4-9 تاثيرات اصلي و متقابل عوامل مورد مطالعه بر نمره عملکرد شناختي ساده و پيچيده بر اساس آزمون ANOVA

نمره عملکرد شناختي ساده
نمره عملکرد شناختي پيچيده
گروه
001/0
001/0
سرعت راه رفتن
019/0
001/0
سرعت راه رفتن×گروه
196/0
175/0

بر اساس نتايجي که در جدول 4-9 نمايش داده شده اند، اثرات متقابل گروه و سرعت بر متغيرهاي شناختي معني دار نبوده اند. تنها اثرات اصلي دو عامل گروه و سرعت بر اين پارامترها معني دار بوده اندکه چگونگي اين اثر در تصاوير 4-7 و 4-8 نشان داده شده اند.

تصوير 4-7 نتايج آزمون بونفروني براي اثر اصلي گروه بر ميانگين هاي نمره عملکرد شناختي ساده (الف) و پيچيده (ب)
براي هر گروه يا سرعت راه رفتن ميانگين هايي که با حروف غير مشترک انگليسي در بالاي نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معني دار دارند و در صورتي که يکي از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو ميانگين غير معني دار خواهد بود. به ترتيب a بزرگترين ميانگين خواهد بود و b و c در رتبه هاي بعدي قرار خواهند گرفت.

تصوير 4-8 نتايج آزمون بونفروني براي اثر اصلي سرعت راه رفتن بر ميانگين هاي نمره عملکرد شناختي ساده (الف) و پيچده (ب)
براي هر گروه يا سرعت راه رفتن ميانگين هايي که با حروف غير مشترک انگليسي در بالاي نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معني دار دارند و در صورتي که يکي از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو ميانگين غير معني دار خواهد بود. به ترتيب a بزرگترين ميانگين خواهد بود و b و c در رتبه هاي بعدي قرار خواهند گرفت.
4-5 نتايج بررسي همبستگي بين پارامترهاي راه رفتن و نمره هاي پرسشنامه ها و آزمون هاي عملکردي
در اين بخش تنها به ذکر همبستگي هاي معني دار بين DP و MARP روابط بين سگماني اندام تحتاني با نمره پرسشنامه ها و آزمون هاي عملکردي ماخوذه خواهيم پرداخت. در اين موارد نيز براي تفسير تکرارپذيري، از دامنه ضرايب تکرارپذيري که توسط گروه مونرو مورد استفاده قرار گرفته است و پيش تر مراتب آن ذکر گرديد، استفاده شده است.
لازم به ذکر است که نمره پرسشنامه GDS-15 با هيچيک از پارامترهاي راه رفتن ارتباط معني دار نداشت.

4-5-1 همبستگي بين پارامترهاي راه رفتن و نمره آزمون هاي عملکردي در هر کل سالمندان مورد مطالعه (صرف نظر از سابقه زمين خوردن)
4-5-1-1 همبستگي بين پارامترهاي راه رفتن و نمره پرسشنامه FES:
نمره FES تنها با DP روابط بين سگماني ران-ساق راست و چپ بدن در تکليف “شمارش معکوس ضمن راه رفتن تند” همبستگي ضعيف منفي معني دار داشت (به ترتيب 376/0- و 448/0-).
4-5-1-2 همبستگي بين پارمترهاي راه رفتن و زمان آزمون TUG:
زمان آزمون TUG با DP روابط بين

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید